Prípustnosť upozornenia dlžníka advokátom na spáchanie trestného činu

V praxi často dochádza k situáciám, kedy je pred podaním žaloby na súd vhodné pokúsiť sa o vyriešenie sporu mimosúdnom cestou, napr. zaslaním predžalobnej výzvy protistrane. V súvislosti s vypracovaním predžalobnej výzvy tak vyvstáva otázka, do akej miery je akceptovateľné do predžalobnej výzvy zakomponovať aj upozornenie na možný trestnoprávny postih protistrany a či by zakomponovanie takéhoto upozornenia nemohlo byť považované za bezprávnu vyhrážku alebo u advokáta za disciplinárne previnenie.

Bezprávna vyhrážka

Bezprávna vyhrážka je v právnej teórii definovaná ako psychické donútenie. Podľa konštantnej judikatúry, napr. rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 306/2009: „o bezprávnu vyhrážku ide predovšetkým vtedy, ak ňou je vynucované niečo, čo ňou nesmie byť vynucované. Nie je preto donútením podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka prípad, ak niekto druhému hrozí niečím, čo má právo urobiť. Podmienkou však je, že takáto oprávnená hrozba sa týka vynucovaného správania (napr. veriteľ hrozí dlžníkovi, ktorý ani po rozsudku nesplnil svoju povinnosť, že podá proti nemu návrh na exekúciu). Ak aj niekto hrozí druhému pri urobení právneho úkonu tým, čo je oprávnený urobiť, môže ísť o bezprávnu vyhrážku za predpokladu, že ju použil k tomu, aby na druhom účastníkovi vynútil nejaké konanie, ktoré s tým, čím sa hrozí, nijako nesúvisí a ktoré takouto hrozbou nie je možné vynucovať (napr. podanie trestného oznámenia za skutok, ktorého sa druhá osoba naozaj dopustila, ak táto druhá osoba nepredá vec osobe podávajúcej oznámenie, hoci by ju inak predať nechcela). Okolnosti vylučujúce slobodu vôle konajúceho musia mať pritom základ v objektívne existujúcom stave a súčasne sa musí stať pohnútkou pre prejav vôle konajúcej dotknutej osoby tak, že táto koná k svojmu neprospechu.“

Na základe uvedeného, upozornenie na možnosť trestnoprávneho postihu dlžníka nie je možné bez ďalšieho považovať za bezprávnu vyhrážku, nakoľko veriteľ je k takémuto konaniu oprávnený a v určitých prípadoch môže byť dokonca povinný trestný čin oznámiť orgánom činným v trestnom konaní (viď. neoznámenie trestného činu – ustanovenie § 340 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov).

Disciplinárne previnenie advokáta

Prípustnosťou upozornenia na možnosť trestnoprávneho postihu advokátom jednej zo strán sporu sa zaoberala aj Slovenská advokátska komora, ktorá posudzovala, či v takomto prípade nedošlo k disciplinárnemu previneniu advokáta.

Slovenská advokátska komora v Rozhodnutí predsedníctva SAK z 13.04.2012, sp. zn. P-14/2012:310/2011 v spojení s rozhodnutím VIII. disc. senátu SAK z 18.11.2011, sp. zn. DS VIII.-68/11:310/2011 rozhodla, že: „Upozornenie advokáta na možný trestnoprávny postih adresované protistrane klienta, ktoré advokát uvedie vo výzve na vrátenie kúpnej ceny na základe informácií poskytnutých klientom a za účelom ochrany jeho práv, nie je disciplinárnym previnením advokáta.“

Upozornenie advokáta na možnosť trestnoprávneho postihu protistrany teda bez ďalšieho nie je možné považovať za disciplinárne previnenie advokáta, avšak v odôvodnení uvedeného rozhodnutia Slovenská advokátska komora zdôrazňuje, že: „advokátovi nepatrí vynášať rezolútne závery o trestnej zodpovednosti nejakej osoby“ nakoľko „v tak závažnej otázke, ktorá patrí len do právomoci súdov by sa nemal advokát vyjadrovať meritórne.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie