Rozsudok pre zmeškanie od 01.07.2016

Ďalšou zmenou, ktorú prináša nový zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej ako „Civilný sporový poriadok“) v porovnaní s predošlou právnou úpravou je rozsudok pre zmeškanie aj na strane žalobcu a nielen žalovaného.

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Občiansky súdny poriadok umožňoval súdu rozhodnúť rozsudkom pre zmeškania za súčasného splnenia všetkých týchto podmienok: 

 • žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia rozsudkom pre zmeškanie
 • žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti (ak odporca z ospravedlniteľných dôvodov zmeškal lehotu na podanie vyjadrenia, mohol do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho zrušenie spolu s vyjadrením a návrhom na odpustenie zmeškania lehoty na podanie vyjadrenia. Ak súd, ktorý rozsudok pre zmeškanie vydal, návrhu vyhovel, rozsudok uznesením zrušil a začal vo veci opäť konať)
 • žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami

Skutkovým základom rozsudku pre zmeškanie bol podľa Občianskeho súdneho poriadku žalobcom tvrdený skutkový stav, ak ho súd považoval za nesporný. Ak bolo viac žalovaných, zákon umožňoval rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie len za situácie, ak všetci spĺňali podmienky uvedené vyššie. Zákon vylučoval možnosti, kedy bolo možné takýmto rozsudkom rozhodnúť, a to: 

 • vtedy, ak by rozsudok spôsobil vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu medzi účastníkmi
 • v spore vzniknutom z medzinárodného obchodného styku
 • v spore, ktorý účastníci nemôžu skončiť súdnym zmierom
 • v spore, v ktorom sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, ak zmluva obsahuje neprijateľné podmienky

Ak súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku v situácii, kedy žalovaný z ospravedlniteľného dôvodu nebol prítomný na pojednávaní, na ktorom súd rozhodol takýmto rozsudkom, môže do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podať návrh na jeho zrušenie. Ak súd návrhu vyhovel, zrušil rozsudok uznesením a začal vo veci opäť konať. Ak žalovaný zároveň s návrhom podal proti rozsudku pre zmeškanie aj odvolanie a súd vyhovel návrhu, platí, že žalovaný odvolanie nepodal. Občiansky súdny poriadok nepripúšťal odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsudok pre zmeškanie podľa novej právnej úpravy – Civilného sporového poriadku

Civilný sporový poriadok popri rozsudku pre zmeškanie žalovaného legislatívne upravil rozsudok pre zmeškanie na strane žalobcu.

Rozsudok pre zmeškanie žalovaného

Nová právna úprava rozlišuje medzi rozsudkom pre zmeškanie pred nariadením pojednávania, ktoré je fakultatívnym a medzi rozsudkom pre zmeškanie po nariadení pojednávania. Rozhodnutie rozsudkom po nariadení pojednávanie je už obligatórne za splnenia podmienky, a to návrhu žalobcu.

Súd môže aj bez nariadenia pojednávania (fakultatívne) rozhodnúť o žalobe, ktorej petit znie na splnenie povinnosti rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie, ak:

 • uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne vyjadriť sa k žalobe a v tomto svojom vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil
 • v uznesení poučil žalovaného o následkoch nesplnenia takto uloženej povinnosti vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
 • doručil uznesenie žalovanému do vlastných rúk

Na pojednávaní (obligatórne) rozhodne súd o žalobe o splnení povinnosti na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie, ak:

 • sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
 • žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami

Podľa Civilného sporového poriadku odôvodnenie rozsudku pre zmeškanie žalovaného musí obsahovať stručnú identifikáciu procesného nároku a právny dôvod vydania rozsudku pre zmeškanie.

Ak je v jednej veci viacero žalovaných a nejde o samostatné spoločenstvo podľa § 76 Civilného sporového poriadku, rozsudok pre zmeškanie možno vydať iba ak podmienky na jeho vydanie spĺňa každý z nich.

Civilný sporový poriadok umožňuje zrušenie rozsudku pre zmeškanie. Ak žalovaný z ospravedlniteľných dôvodov zmeškal lehotu na podanie vyjadrenia, môže podať návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie spolu s vyjadrením. Ak súd, ktorý rozsudok pre zmeškanie vydal, návrhu vyhovie, rozsudok pre zmeškanie uznesením zruší a začne vo veci opäť konať. Ak žalovaný z ospravedlniteľného dôvodu zmeškal pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmeškanie, súd na návrh žalovaného tento rozsudok uznesením zruší a nariadi nové pojednávanie. Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie môže žalovaný podať do 15 dní odkedy sa o rozsudku pre zmeškanie dozvedel. Žalovaný o tom musí byť súdom poučený v rozsudku pre zmeškanie.

Civilný sporový poriadok umožňuje rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie aj na predbežnom prejednaní sporu za podmienok upravených v ustanovení § 172 Civilného sporového poriadku.

Súd je povinný rozsudok vždy vyhlásiť verejne. Odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie žalovaného nie je prípustné, okrem odvolania podaného z dôvodu nesplnenia podmienok na vydanie takéhoto rozhodnutia.

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu

Možnosťou rozhodnutia rozsudkom pre zmeškanie žalobcu je novým právnym inštitútom v právnom poriadku Slovenskej republiky. Zákonodarca ho dôvodil tým, že kontradiktórnosť konania vyžaduje aktivitu oboch strán a je preto potrebné sankcionovať aj procesnú pasivitu žalobcu.

Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe o splnenie povinnosti na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobu zamietne, ak:

 • sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
 • žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami

Odôvodnenie rozsudku pre zmeškanie žalobcu obsahuje len stručnú identifikáciu procesného nároku a právny dôvod vydania rozsudku pre zmeškanie. Ak je v jednej veci viacero žalobcov a nejde o samostatné spoločenstvo podľa ustanovení civilného sporového poriadku, rozsudok pre zmeškanie možno vydať iba vtedy, ak podmienky na jeho vydanie spĺňa každý z nich.

Ak žalobca z ospravedlniteľného dôvodu zmeškal pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmeškanie, súd na návrh žalobcu tento rozsudok uznesením zruší a nariadi nové pojednávanie. Návrh môže žalobca podať do 15 dní odkedy sa o rozsudku pre zmeškanie dozvedel, o tom musí žalobcu v rozsudku pre zmeškanie súd poučiť.

Civilný sporový poriadok nepripúšťa odvolanie proti rozsudku pre zmeškanie, s výnimkou dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia. Avšak Civilný sporový poriadok pripúšťa odvolanie proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zamietnutí návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie.

Podľa súčasnej právnej úpravy je vylúčené vydanie rozsudku pre zmeškanie v spotrebiteľskom spore v neprospech spotrebiteľa (ustanovenie § 299 ods. 1 Civilného sporového poriadku). Civilný sporový poriadok tak vylučuje dve možnosti. Jednou je možnosť rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalovaného, ak je žalovaným spotrebiteľ, a druhou je vylúčenie možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalobcu, ak je žalobcom spotrebiteľ. Použitie ustanovení o rozsudku pre zmeškanie je vylúčené aj v prípade individuálnych pracovnoprávnych sporov, ak by mal byť rozsudok vydaný v neprospech zamestnanca (ustanovenie § 321 Civilného sporového poriadku). V antidiskriminačných sporoch sa ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie nepoužijú, ak by mal byť tento rozsudok vydaný v neprospech žalobcu (ustanovenie § 313 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie