Slovenské občianstvo po predkoch (starých rodičoch / prarodičoch)

Cudzincovi možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky, ak aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky. Tento nárok zaviedla právna úprava účinná od apríla 2022.

Potomkovia emigrantov môžu získať slovenské štátne občianstvo

Pre osoby so slovenským pôvodom, aspoň po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov, novela zákona umožňuje na základe vlastnej žiadosti získať občianstvo Slovenskej republiky. V zmysle novely možno žiadateľovi udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu v prípade, ak nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky za podmienky, že má na území Slovenskej republiky povolený pobyt.

Podmienky získania občianstva po predkoch

Základnými podmienkami získania občianstva po predkoch je dokázanie, že:

 1. Váš rodič, prarodič alebo praprarodič bol československým štátnym občanom a súčasne
 2. Že sa tento predok narodil na území súčasného Slovenska.

„Pri žiadostiach podľa ustanovenia zákona č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je podmienka, aby sa praprarodičia žiadateľa narodili na území súčasnej Slovenskej republiky a hocikedy v priebehu svojho života mali československé štátne občianstvo. To je potrebné aj zdokladovať – miesto narodenia na Slovensku a príbuzenský vzťah rodnými listami, československé občianstvo predkov napr. cestovnými pasmi ČSR, osvedčením o československom štátnom občianstve, sčítacími hárkami zo Slovenského národného archívu.“ (zdroj: OÚ Bratislava)

Splnenie podmienok pre udelenie štátneho občianstva však samo o sebe nestačí, je potrebné náležité skutočnosti relevantne dokázať. Okrem základných dokumentov, ktoré sa predkladajú k žiadosti o udelenie štátneho občianstva je tak potrebné preukázať tri hlavé skutočnosti:

 • Československé štátne občianstvo predka, po ktorom sa žiada o udelenie štátneho občianstva. Štátne občianstvo predkov je možné preukázať akýmikoľvek dokumentami, z ktorých štátne občianstvo vyplýva, najmä cestovnými pasmi, domovskými listami, sčítacími hárkami, osvedčeniami alebo niekedy sa zvyklo štátne občianstvo zapisovať do rodných alebo sobášnych listov. Je v kompetencii žiadateľa, akými dokumentami preukáže štátne občianstvo predka. Upozorňujeme, že rodný list sám osobe nepreukazuje československé štátne občianstvo, ak to v ňom nie je výslovne uvedené. Dokumenty, ktorými je možné štátne občianstvo preukázať, musia byť československé, resp. slovenské (nesmú byť vydané v zahraničí). Úradu je potrebné doložiť originály alebo overené fotokópie dokumentov.

Ako preukázať občianstvo predka?

Pri získavaní uvedených dokumentov je možné osloviť obce, farské úrady alebo archívy. Najjednoduchším spôsobom preukázania štátneho občianstva predkov je prostredníctvom sčítacích hárkov, ktoré sú uložené v archívoch. Prvé celoplošné sčítanie obyvateľov na našom území bolo v roku 1921. Neskoršie sčítania prebiehali v rokoch 1930, 1939, 1940, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991.

 • Narodenie predka na území dnešnej Slovenskej republiky. Spolu s formovaním slovenského a československého štátu sa menili aj štátne hranice. Pre účely získania štátneho občianstva táto skutočnosť nie je podstatná, pretože je potrebné, aby sa predok narodil na území, ktoré je súčasťou dnešnej Slovenskej republiky. Preto, ak sa predok narodil na území, ktoré bolo v čase jeho narodenia síce súčasťou Slovenska, ale dnes už nie je, takéto jeho miesto narodenia nie je dostačujúce.

Ako získať rodný list predka?

Narodenie na požadovanom území sa preukazuje rodným listom predka. Rodné listy je možné vyžiadať na matričných úradoch alebo v prípade starších rodných listov v archívoch.

 • Väzby medzi žiadateľom a predkom. Je nevyhnutné preukázať, že predok, po ktorom sa žiada o udelenie štátneho občianstva, je skutočne predkom žiadateľa. Uvedené väzby sa preukazujú rodnými listami v priamej línii, od žiadateľa až po predka, po ktorom sa žiada o slovenské štátne občianstvo. Ak si osoba napríklad zmenila meno, je potrebné zdokladovať aj túto zmenu, aby bolo zjavné, že ide skutočne o tú, ktorú osobu.

Potrebné prílohy k žiadosti o občianstvo

Podľa § 7 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je žiadateľ o štátne občianstvo Slovenskej republiky povinný k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky predložiť:

 • Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR
 • Dotazník k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR
 • Podrobný štruktúrovaný životopis
 • Platný doklad totožnosti
 • Rodný list
 • Doklad o osobnom stave
 • Doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR
 • Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere v USA, príp. potvrdenie o zdroji príjmov
 • Potvrdenie o zdravotnom poistení v USA
 • Doklady preukazujúce československé občianstvo jeho predka
 • Doklad o pobyte na území SR (samozrejme iba vtedy, ak už je prihlásený na pobyt na území SR)

Potvrdenie od obce o tom, že nemá nedoplatky sa nedokladajú.

Podmienka pobytu na území Slovenska

Podľa najnovšej informácie z ministerstva (z 03/2024), žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR je potrebné podať až po udelení pobytu, mať evidovaný pobyt je zákonná náležitosť, bez ktorej nemôže správny orgán konať (viď celé citované stanovisko nižšie).

Žiadateľ o štátne občianstvo tak zároveň musí splniť zákonnú pobytovú podmienku. V prípade cudzieho štátneho príslušníka so slovenským pôvodom je najjednoduchšie požiadať o udelenie  trvalého pobytu na 5 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Je však možné získať aj prechodný pobyt napríklad za účelom štúdia, zamestnania, osobitnej činnosti atď., alebo takýto pobyt možno udeliť osobe, ktorá ma priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Podľa informácie, ktorú sme obdržali, postačuje, že žiadateľovi bude pobyt udelený a nie je potrebné, aby sa reálne zdržiaval na území Slovenskej republiky.

K žiadosti na udelenie trvalého pobyt na päť rokov bude potrebné len doložiť:

 • platný cestovný doklad,
 • 2 fotografie tváre 3 x 3,5 cm,
 • doklady preukazujúce nárok na štátne občianstvo po predkovi, napr. rodný list rodičov, prarodičov, praprarodičov, sobášny list, naturalizačné listiny a pod.

Dodržiavanie podmienok pobytu na území SR

Podľa vyjadrenia ÚHCP, pokiaľ cudzinec ešte nie je občan Slovenskej republiky vzťahuje sa na cudzinca zákon o pobyte cudzincov. Vzťahujú sa neho aj podmienky ohľadom pricestovania a dĺžky pobytu.

Podáva sa žiadosť o pobyt spolu so žiadosťou o slovenské občianstvo?

Do konca roka 2023 sme zaregistrovali prax zastupiteľských úradov SR v zahraničí, že obe žiadosti sa podávali spolu. Od začiatku roka 2024 niektoré zastupiteľské úrady začali ako prvotnú prijímať žiadosť o pobyt a žiadateľ si mohol po udelení pobytu následne podať žiadosť o udelenie štátneho občianstva. Avšak prax zastupiteľských úradov nie je momentálne jednotná, niektoré strále prijímajú obe žiadosti súčasne.

Stanovisko MV SR z 21.3.2024 k podávaniu oboch žiadostí

„V prípade podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR (ŠO SR) na výnimku podľa § 7 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 40/1993 Z.z, ktoré sa týka udeľovania ŠO SR po predkoch, je zákonnou podmienkou mať povolený pobyt na území SR, a preto by ju žiadateľ mal splniť už v čase podania žiadosti (taký postup sa uplatňuje pri podaní žiadosti na území SR prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja podľa cit. zákona).

 

Odbor štátneho občianstva ako správny orgán však chápe náročnú situáciu žiadateľov podávajúcich žiadosť v zahraničí  prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, a to že potrebujú podať žiadosti naraz – obe žiadosti – žiadosť o udelenie ŠO SR spolu so žiadosťou o povolenie na pobyt na území SR.

 

Tento postup sa bežne uplatňuje a žiadosti o udelenie ŠO SR sú zasielané bez povoleného pobytu, čo však administratívne zaťažuje správny orgán – referentov odboru, ktorí sú už tak enormne zaťažení nárastom podaní.

 

Ak žiadateľ nemá udelený pobyt cudzineckou políciou na území SR v čase doručenia žiadosti na MV SR, konanie nie je zamietnuté či zastavené, ako sa pýtate.

 

Správny orgán koná o žiadosti až po udelení povolenia na pobyt. Referenti na odbore musia čakať na povolenie pobytu – lustrovať osobu v IS, aby mohli konať o žiadosti, čo je zbytočná nadpráca. Chceme vyjsť v ústrety žiadateľom, ale nemôžeme byť zbytočne administratívne preťažovaní.

 

Konanie sa  komplikuje v súčasnosti aj z dôvodov neudelenia pobytu. Úrad hraničnej a cudzineckej polície neudeľuje pobyt všetkým žiadateľom z dôvodov hodných osobitného zreteľa, napr. nedostatočne preukázali československý pôvod a pod. (alebo aj na iné výnimky – § 7 ods. 7 cit. zákona).

 

Ak žiadateľovi nebol udelený pobyt cudzineckou políciou na území SR, ani vtedy nie je konanie zamietnuté či zastavené, ale odbor štátneho občianstva vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatku podania – vydá rozhodnutie o prerušení konania na určitý čas (napr. na 3 mesiace/pol roka), aby podal novú žiadosť na príslušné oddelenie cudzineckej polície. Ak sa tak v určenej lehote nestane a správnemu orgánu povolenie na pobyt žiadateľ nepreukáže, potom sa konanie rozhodnutím zastavuje.“

Možno ste získali občianstvo už narodením

Ak má potomok záujem získať slovenské štátne občianstvo po predkovi, odporúčame v prvom rade prezistiť, či nenadobudol štátne občianstvo už pri samotnom narodení. Právna úprava totiž v minulosti (aj aj dnes) uvádza, že potomok získaval slovenské / československé občianstvo automaticky po rodičovi/rodičoch, ak ten bol v čase narodenia slovenský alebo československý občan. Pomerne často sa tak stáva, že potomkovia ani nevedia, že sú občanmi Slovenskej republiky. Je preto potrebné zistiť, či všetky osoby v priamom rade od predka, ktorý emigroval, nemohli získať štátne občianstvo už narodením.

Právna úprava sa viackrát menila a existuje veľké množstvo právnych predpisov, ktoré sa pri uvedenom zohľadňujú. Najjednoduchšie je možné takéto preverenie uskutočniť podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve na príslušnom úrade. Ak úrady zistia, že potomok nadobudol štátne občianstvo narodením, vystavia mu osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve. V takomto prípade je pre neho irelevantné žiadať o udelenie štátneho občianstva, nakoľko je sám slovenským štátnym občanom. Ak by si aj žiadateľ podal najskôr žiadosť o udelenie štátneho občianstva, v prípadoch, kedy má úrad podozrenie, že žiadateľ mohol získať štátne občianstvo už samotným narodením, úrad vykoná z vlastnej iniciatívy posúdenie, či žiadateľ nie je občanom Slovenskej republiky. 

Zaujímavosť

Maloletým osobám sa neudelí štátne občianstvo po predkoch v prípade, ak ani jeden z rodičov nie je slovenský štátny občan.

Získanie slovenského občianstva občanom Austrálie

Právne služby

Ak máte záujem o získanie štátneho občianstva po predkoch a zároveň o trvalý pobyt, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710