Slovenské občianstvo po predkoch (starých rodičoch / prarodičoch)

Cudzincovi možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky, ak aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky. Tento nárok zaviedla právna úprava účinná od apríla 2022.

Potomkovia emigrantov môžu získať slovenské štátne občianstvo

Pre osoby so slovenským pôvodom, aspoň po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov, novela zákona umožňuje na základe vlastnej žiadosti získať občianstvo Slovenskej republiky. V zmysle novely možno žiadateľovi udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu v prípade, ak nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky za podmienky, že má na území Slovenskej republiky povolený pobyt.

Podmienky získania občianstva po predkoch

Základnými podmienkami získania občianstva po predkoch je dokázanie, že:

  1. Váš rodič, prarodič alebo praprarodič bol československým štátnym občanom a súčasne
  2. Že sa tento predok narodil na území súčasného Slovenska.

„Pri žiadostiach podľa ustanovenia zákona č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je podmienka, aby sa praprarodičia žiadateľa narodili na území súčasnej Slovenskej republiky a hocikedy v priebehu svojho života mali československé štátne občianstvo. To je potrebné aj zdokladovať – miesto narodenia na Slovensku a príbuzenský vzťah rodnými listami, československé občianstvo predkov napr. cestovnými pasmi ČSR, osvedčením o československom štátnom občianstve, sčítacími hárkami zo Slovenského národného archívu.“ (zdroj: OÚ Bratislava)

Splnenie podmienok pre udelenie štátneho občianstva však samo o sebe nestačí, je potrebné náležité skutočnosti relevantne dokázať. Okrem základných dokumentov, ktoré sa predkladajú k žiadosti o udelenie štátneho občianstva je tak potrebné preukázať tri hlavé skutočnosti:

  • Československé štátne občianstvo predka, po ktorom sa žiada o udelenie štátneho občianstva. Štátne občianstvo predkov je možné preukázať akýmikoľvek dokumentami, z ktorých štátne občianstvo vyplýva, najmä cestovnými pasmi, domovskými listami, sčítacími hárkami, osvedčeniami alebo niekedy sa zvyklo štátne občianstvo zapisovať do rodných alebo sobášnych listov. Je v kompetencii žiadateľa, akými dokumentami preukáže štátne občianstvo predka. Upozorňujeme, že rodný list sám osobe nepreukazuje československé štátne občianstvo, ak to v ňom nie je výslovne uvedené. Dokumenty, ktorými je možné štátne občianstvo preukázať, musia byť československé, resp. slovenské (nesmú byť vydané v zahraničí). Úradu je potrebné doložiť originály alebo overené fotokópie dokumentov.

Ako preukázať občianstvo predka?

Pri získavaní uvedených dokumentov je možné osloviť obce, farské úrady alebo archívy. Najjednoduchším spôsobom preukázania štátneho občianstva predkov je prostredníctvom sčítacích hárkov, ktoré sú uložené v archívoch. Prvé celoplošné sčítanie obyvateľov na našom území bolo v roku 1921. Neskoršie sčítania prebiehali v rokoch 1930, 1939, 1940, 1950, 1961, 1970, 1980 a 1991.

  • Narodenie predka na území dnešnej Slovenskej republiky. Spolu s formovaním slovenského a československého štátu sa menili aj štátne hranice. Pre účely získania štátneho občianstva táto skutočnosť nie je podstatná, pretože je potrebné, aby sa predok narodil na území, ktoré je súčasťou dnešnej Slovenskej republiky. Preto, ak sa predok narodil na území, ktoré bolo v čase jeho narodenia síce súčasťou Slovenska, ale dnes už nie je, takéto jeho miesto narodenia nie je dostačujúce.

Ako získať rodný list predka?

Narodenie na požadovanom území sa preukazuje rodným listom predka. Rodné listy je možné vyžiadať na matričných úradoch alebo v prípade starších rodných listov v archívoch.

  • Väzby medzi žiadateľom a predkom. Je nevyhnutné preukázať, že predok, po ktorom sa žiada o udelenie štátneho občianstva, je skutočne predkom žiadateľa. Uvedené väzby sa preukazujú rodnými listami v priamej línii, od žiadateľa až po predka, po ktorom sa žiada o slovenské štátne občianstvo. Ak si osoba napríklad zmenila meno, je potrebné zdokladovať aj túto zmenu, aby bolo zjavné, že ide skutočne o tú, ktorú osobu.

Podmienka pobytu na území Slovenska

Žiadateľ o štátne občianstvo zároveň musím splniť zákonnú pobytovú podmienku. V prípade cudzieho štátneho príslušníka so slovenským pôvodom je najjednoduchšie požiadať o udelenie  trvalého pobytu na 5 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Je však možné získať aj prechodný pobyt napríklad za účelom štúdia, zamestnania, osobitnej činnosti atď., alebo takýto pobyt možno udeliť osobe, ktorá ma priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Postačuje, že žiadateľovi bude pobyt udelený a nie je potrebné, aby sa reálne zdržiaval na území Slovenskej republiky.

K žiadosti na udelenie trvalého pobyt na päť rokov bude potrebné len doložiť:

  • platný cestovný doklad,
  • 2 fotografie tváre 3 x 3,5 cm,
  • doklady preukazujúce nárok na štátne občianstvo po predkovi, napr. rodný list rodičov, prarodičov, praprarodičov, sobášny list, naturalizačné listiny a pod.

Dodržiavanie podmienok pobytu na území SR

Podľa vyjadrenia ÚHCP, pokiaľ cudzinec ešte nie je občan Slovenskej republiky vzťahuje sa na cudzinca zákon o pobyte cudzincov. Vzťahujú sa neho aj podmienky ohľadom pricestovania a dĺžky pobytu.

Možno ste získali občianstvo už narodením

Ak má potomok záujem získať slovenské štátne občianstvo po predkovi, odporúčame v prvom rade prezistiť, či nenadobudol štátne občianstvo už pri samotnom narodení. Právna úprava totiž v minulosti (aj aj dnes) uvádza, že potomok získaval slovenské / československé občianstvo automaticky po rodičovi/rodičoch, ak ten bol v čase narodenia slovenský alebo československý občan. Pomerne často sa tak stáva, že potomkovia ani nevedia, že sú občanmi Slovenskej republiky. Je preto potrebné zistiť, či všetky osoby v priamom rade od predka, ktorý emigroval, nemohli získať štátne občianstvo už narodením.

Právna úprava sa viackrát menila a existuje veľké množstvo právnych predpisov, ktoré sa pri uvedenom zohľadňujú. Najjednoduchšie je možné takéto preverenie uskutočniť podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve na príslušnom úrade. Ak úrady zistia, že potomok nadobudol štátne občianstvo narodením, vystavia mu osvedčenie o slovenskom štátnom občianstve. V takomto prípade je pre neho irelevantné žiadať o udelenie štátneho občianstva, nakoľko je sám slovenským štátnym občanom. Ak by si aj žiadateľ podal najskôr žiadosť o udelenie štátneho občianstva, v prípadoch, kedy má úrad podozrenie, že žiadateľ mohol získať štátne občianstvo už samotným narodením, úrad vykoná z vlastnej iniciatívy posúdenie, či žiadateľ nie je občanom Slovenskej republiky. 

Zaujímavosť

Maloletým osobám sa neudelí štátne občianstvo po predkoch v prípade, ak ani jeden z rodičov nie je slovenský štátny občan.

Právne služby

Ak máte záujem o získanie štátneho občianstva po predkoch a zároveň o trvalý pobyt, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710