Súdne a správne poplatky od 1.4.2024

Dňa 01.04.2024 vstúpi do účinnosti zákon č. 530/2023 Z. z. o zmene zákonov v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, ktorým sa novelizujú viaceré právne predpisy. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 530/2023 Z. z. o zmene zákonov v súvislosti s konsolidáciou verejných financií: „Zámerom legislatívnej úpravy zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov je valorizácia sadzieb vybraných poplatkov, z ktorých väčšina sa naposledy menila skôr ako pred zavedením eura na Slovensku (rok 2009). Primárne ide o úpravu sadzieb poplatkov v nadväznosti na infláciu (jej zohľadnenie od roku 2009 predstavuje nárast spotrebiteľských cien o približne 54%), keďže náklady štátu na agendu správnych orgánov, súdov, orgánov súdov a prokuratúry priebežne rastú (mzdy, réžia, IT systémy). V roku 2022 úhrady správnych a súdnych poplatkov do štátneho rozpočtu predstavovali 205 mil. eur (z toho 37,5 mil. eur tvoria súdne poplatky). Valorizácia sadzieb poplatkov sa netýka tzv. percentuálne určených sadzieb poplatkov, pri ktorých sa výška automaticky mení v závislosti od základu poplatku, ako aj poplatkov, pri ktorých nie je rozpočtový vplyv významný alebo došlo k zmene príslušnej časti sadzobníka v posledných rokoch. Nezasahuje sa do nárokov na úľavy a oslobodenia. Zároveň sa preferuje zaokrúhľovanie nových sadzieb poplatkov s cieľom minimalizovať manipuláciu s hotovosťou.“

Novelou nastávajú nasledovné zmeny:

Súdne poplatky

Zmena nastáva vo výške sadzieb vyberaných súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry. 

Pri elektronických podaniach zmysle § 6 ods. 3 zákona č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“): „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky orgánu podľa § 3, elektronickými prostriedkami prostredníctvom jednotného kontaktného miesta alebo poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby (ďalej len „osvedčujúca osoba“) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, ktoré sa podľa osobitného predpisu k podaniu prikladajú, uplatní sa prvá veta len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Poplatky v oblasti rodinného práva

 • Zo žaloby na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov: 100 eur
 • Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania: ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 100 eur, najviac 25 000 eur
 • Z návrhu na začatie konania o rozvod manželstva: 100 eur
 • Z návrhu na začatie konania vo veciach určenia rodičovstva: 100 eur

Exekučné konanie

 • Z návrhu na vykonanie exekúcie: 25 eur

Podanie opravných prostriedkov

 • Za podanie odvolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba: 7 eur
 • Za podanie dovolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba: 14 eur
 • Zo žaloby na obnovu konania: 140

Obchodný register

 • Z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti: 550 eur
 • Z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb: 220 eur
 • Z návrhu na prvý zápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby: 220 eur
 • Z návrhu na prvý zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby: 220 eur
 • z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska: 50 eur

Dedičské konanie

 • Za konanie o dedičstve do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva: 10 eur
 • Za konanie o dedičstve do 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva: 25 eur
 • Za konanie o dedičstve nad 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva: 0, 2 %, najviac 250 eur
 • Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom: 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 10 eur, najviac 250 eur
 • Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín): 10 eur

Cudzie rozhodnutia

 • Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva, opatrenia alebo príkazu: 100 eur

Správne poplatky

Pri elektronických podaniach zmysle § 6 ods. 2 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“): „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom poštového podniku vykonávajúceho činnosť osvedčujúcej osoby (ďalej len „osvedčujúca osoba“) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Na základe zákona o správnych poplatkoch sú poplatky za vybrané úkony nasledovné:

Všeobecná správa

 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: 2 eur
 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí: 7 eur

Kataster nehnuteľností

 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností: 100 eur
 • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky: 50 eur

Cudzinecká agenda

 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania: 330 eur
 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania: 250 eur
 • Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenie rodiny: 200 eur
 • Žiadosť o udelenie trvalého pobytu: 250 eur
 • Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel podnikania: 200 eur
 • Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania: 140 eur
 • Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny: 100 eur
 • Vydanie dokladu o pobyte: 6 eur
 • Vydanie dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní: 25 eur
 • Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel: 4 eur
 • Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého
  cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania: 50 eur

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zbavenie svojprávnosti

Sme nútení zbaviť syna právnej resp. zdravotnej spôsobilosti, nakoľko trpí schizofréniou. My ako rodičia, ako aj syn, máme všetci rakúske...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie