Novela zákona o správnych poplatkoch týkajúca sa katastrálnych poplatkov

V parlamente sa nachádza novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Novela sa týka poplatkov v konaniach o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, ak ide o prevod pozemku nachádzajúceho sa mimo zastavaného územia obce.

Novela zákona o správnych poplatkoch zavádza poplatky, ak ide výlučne o prevod pozemku nachádzajúceho sa mimo zastavaného územia obce a návrh na začatie konania o povolení vkladu  práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností je podaný v listinnej podobe alebo elektronicky.  Podmienkou je, že povolením vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností nedôjde k vytvoreniu nového listu vlastníctva ani k rozdeleniu parcely na spoluvlastnícke podiely ani k zmenšeniu spoluvlastníckeho podielu. Výška poplatku závisí od veľkosti prevádzanej výmery:

do 500 m25 EUR
od 501 m2 do 2000 m215 EUR
od 2001 m2 do  5000 m230 EUR

Cieľ návrhu novely o správnych poplatkoch

Cieľom návrhu novely o správnych poplatkoch podľa dôvodovej správy je znížiť správny poplatok pre návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností v súvislosti s prevodom pôdy s nižšou výmerou v extravilánoch obcí a napomôcť tak riešeniu súčasného stavu mimoriadnej rozdrobenosti vlastníckych vzťahov k pôde.

Kataster nehnuteľností a správne poplatky

Výšku poplatkov týkajúcich sa konaní podľa katastrálneho zákona upravuje položka 11 Sadzobníka správnych poplatkov. Podľa platného znenia zákona o správnych poplatkov sú poplatky nasledovné:

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností66 EUR
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky33 EUR

Poplatok je vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Ak bol návrh podaný elektronicky, poplatok sa znižuje na polovičnú sumu 133 eur.

Poplatok sa znižuje o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 zákona o katastri nehnuteľností bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo je jednoduchá stavba?

Pojem jednoduchej stavby definuje záväzne ust. § 139b ods. 1, ods. 2 stavebného zákona. Podľa § 139b ods. 1 stavebného...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie