Kataster nehnuteľností a správne poplatky

V parlamente sa nachádza novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Novela sa týka poplatkov v konaniach o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, ak ide o prevod pozemku nachádzajúceho sa mimo zastavaného územia obce.

Poplatky na úseku katastra nehnuteľností upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Ten bol naposledy novelizovanú s účinnosťou od 1. apríla 2024.

Poplatky na úseku katastra nehnuteľností sú upravené v položke 10 a 11.

Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Asi najviac zaujímavými sú poplatky za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Poplatok sa rozlišuje podľa toho, či je návrh na vklad podaný elektronicky alebo klasicky v papierovej forme:

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 100 eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky50 eur

Kto je od poplatku oslobodený?

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.

Poplatok za zrýchlený návrh na vklad

Katastrálny úrad môže rozhodnúť o návrhu na vklad aj v zrýchlenej lehote, ak o to navrhovateľ požiada. V tomto prípade sú poplatky vyššie a opäť závisí, či ide o elektronické podanie alebo listinné.

1. Správny orgán vyberie poplatok vo výške 300 eur, ak účastník konania pri doručení
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
2. Správny orgán vyberie poplatok vo výške 150 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Zákon tiež upravuje prípady, ak sa v zrýchlenej lehote nerozhodne:

„Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad.

Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia.

Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.“

Ešte upozorňujeme, že ak by boli predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

Poplatok pri oznámení o zamýšľanom návrhu na vklad

Zľava 15 EUR z poplatku sa uplatňuje v prípade, ak účastník konania o vklade práva
podal oznámenie o zamýšľanom návrhu, a to bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. „Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.“

Ostatné poplatky na úseku katastra nehnuteľností

Položka 10

a)Vydanie
1.výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo
nebytových priestorov v rámci jedného výpisu,
2.údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci
jedného katastrálneho územia,
3.písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného
katastrálneho územia,
4.kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy
alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 …..
12 eur
b)Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov …..
12 eur
c)Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) …..5 eur
d)Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených
na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely …..
22 eur
e)Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti
na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra
nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci
jedného katastrálneho územia …..
5 eur
f)Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií
katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia …..
25 eur
g)Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností,
dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia …..
10 eur
h)Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií …..40 eur
i)Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánur …..10 eur
j)Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 …..12 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a cestami prvej triedy.
3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely vyhotovenia dokumentácie ochrany prírody a krajiny a zápisu osobitne chránených častí prírody a krajiny do katastra nehnuteľností alebo výkonu štátneho dozoru na úseku ochrany prírody a krajiny a prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov.
4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené orgány verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky podľa osobitného predpisu.10g)
5. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené ministerstvá,12b) ak ide o úkony spojené so zriadením záložnej zmluvy podľa § 9a alebo s vydaním rozhodnutia o zriadení záložného práva podľa § 9b zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 490/2021 Z. z.
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.
9. Od poplatkov podľa písm. h) a i) tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností, ak žiada o vykonanie týchto úkonov pre osoby a na účely, ktoré sú oslobodené od poplatkov v položke 10, po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a oslobodenou osobou.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie