Trvalý pobyt – ohlásenie a zmena

Trvalý pobyt je v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Podľa tohto zákona môže mať občan v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Občan môže mať trvalý pobyt len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa pritom považuje aj byt.

Treba zdôrazniť, že prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, v ktorej má osoba nahlásený trvalý pobyt ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter. Občan, ktorý sa trvalo nezdržiava v zahraničí, je povinný hlásiť miesto svojho trvalého pobytu. Nahlásenie národnosti a akademického titulu je dobrovoľné.

Trvalý pobyt novonarodeného dieťaťa

Zo zákona sa za miesto trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia považuje miesto trvalého pobytu matky dieťaťa. V prípade, že by nemožno možné zistiť miesto trvalého pobytu matky, za trvalý pobyt dieťaťa sa bude považovať v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.  

Hlásenie trvalého pobytu

Občan hlási svoj trvalý pobyt, resp. jeho zmenu, obci a v Bratislave a v Košiciach príslušnej mestskej časti podľa miesta nehnuteľnosti, na adrese ktorej bude chce mať trvalý pobyt.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť k nahliadnutiu:

  1.  platný občiansky preukaz
  2. originál výpisu z listu vlastníctva (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z katasterportálu)
  3. pre prihlásenie sa na adresu nehnuteľnosti, ktorá nie je vo vlastníctve ohlasovateľa, súhlas všetkých vlastníkov bytu (domu) – ich osobná účasť nie je nevyhnutná, v takoomto prípade stačí predložiť ich osvedčený súhlas s notársky overeným podpisom
  4. pri maloletých do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky

Podľa bodu 3. sa nepostupuje a osvedčený súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti sa nevyžaduje, ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Ak osoba nemá občiansky preukaz ani potvrdenie o občianskom preukaze, predloží platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt v zariadeniach sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

Trvalý pobyt a zmena občianskeho preukazu

Pre vydanie prvého občianskeho preukazu nie je potrebné predložiť potvrdenie o trvalom pobyte vydané ohlasovňou.

Mestská časť nevydáva občianske preukazy. O vydanie občianskeho preukazu sa žiada na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Lehota na vydanie obćianskeho preukazu je týždeň. Za poplatok 20 EUR je možné vydanie občianskeho preukazu do 2 dní.

Trvalý pobyt a zastúpenie ohlasovateľa

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si túto povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási, potrebné doklady.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie