Ústavná sťažnosť – ako ju podať, základné informácie

Ústavný súd SR je podľa článku 127 Ústavy SR oprávnený rozhodovať aj o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb v prípadoch, ak tvrdia, že boli porušené ich základné práva a slobody, tzn. „namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.“ V tomto článku si priblížime základné informácie týkajúce sa podania ústavnej sťažnosti - sťažnosti fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 127 Ústavy SR.

Čo možno žiadať ústavnou sťažnosťou? 

Výsledkom podanej ústavnej sťažnosti môže byť vyslovenie porušenia práv alebo slobôd a zrušenia právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým boli práva a slobody porušené, prípadne môže Ústavný súd SR nariadiť vo veci konať, ak by porušenie spočívalo v nečinnosti. 

Ústavnou sťažnosťou možno žiadať aj to, aby Ústavný súd SR zároveň:

 • vec vrátil na ďalšie konanie
 • zakázal pokračovanie v porušovaní základných práv a slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo
 • prikázal, aby ten, kto porušil práva alebo slobody, obnovil stav pred porušením

V neposlednom rade je možné žiadať aj primerané finančné zadosťučinenie, ktoré môže byť priznané sťažovateľovi. 

Zastúpenie advokátom 

Upozorňujeme, že zákon č. 314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky vyžaduje, aby bol navrhovateľ v celom konaní pred Ústavným súdom zastúpený advokátom, s výnimkou prípadu, ak je sám sťažovateľ advokát. Výnimkou je ešte prípad, ak účastníkom konania je orgán verejnej moci. Zaujímavosťou tiež je, že advokát zastupujúci sťažovateľa sa nemôže dať v konaní pred Ústavným súdom SR ďalej zastúpiť advokátskym koncipientom. 

Náležitosti ústavnej sťažnosti 

K základným náležitostiam ústavnej sťažnosti patrí uvedenie:

 1. kto podanie robí (označenie sťažovateľa)
 2. ktorej veci sa týka
 3. čo sa ním sleduje
 4. podpis

Zákon o Ústavnom súde SR v § 43 dopĺňa, že návrh by mal obsahovať aj:

 1. dátum narodenia navrhovateľa, ak ide o fyzickú osobu
 2. identifikačné číslo navrhovateľa, ak ide o právnickú osobu
 3. bydlisko alebo sídlo navrhovateľa
 4. označenie subjektu, proti ktorému návrh smeruje
 5. akého rozhodnutia sa navrhovateľ domáha
 6. odôvodnenie návrhu
 7. navrhované dôkazy
 8. dátum
 9. podpis navrhovateľa alebo právneho zástupcu

Ďalšie náležitosti sú vymedzené v § 123 zákona o Ústavnom súde SR a patrí k nim:

 1. označenie toho, kto podľa sťažovateľa porušil jeho základné práva a slobody
 2. označenie právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ktorým podľa sťažovateľa boli porušené jeho základné práva a slobody
 3. označenie základných práv a slobôd, ktorých porušenie sťažovateľ tvrdí
 4. konkrétne skutkové a právne dôvody, pre ktoré malo podľa sťažovateľa dôjsť k porušeniu jeho základných práv a slobôd
 5. rozsah a dôvody požadovaného finančného zadosťučinenia, ak sa požaduje

Prílohou ústavnej sťažnosti je aj plnomocenstvo udelené advokátovi. Zákon o Ústavnom súde SR výslovne vyžaduje, aby v plnomocenstve bolo stanovené, že „navrhovateľ udeľuje zvolenému advokátovi splnomocnenie na zastupovanie pred ústavným súdom.“ Zákon ako prílohu vyžaduje aj kópiu právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo dôkaz o inom zásahu, ktorým malo dôjsť k porušeniu jeho základných práv a slobôd. 

V akej podobe a do kedy treba podať ústavnú sťažnosť? 

Ústavná sťažnosť sa môže podať buď poštou v listinnej podobe v potrebnom počte vyhotovení, ale aj elektronicky v elektronickej podobe. Tu upozorňujeme, že „podanie podané v elektronickej podobe bez autorizácie podľa zákona o e-Governmente je potrebné ústavnému súdu dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa zákona o e-Governmente; ak sa dodatočne nedoručí ústavnému súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Ústavný súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.“ 

Ústavnú sťažnosť je možné podať v lehote do 2 mesiacov, ktorá začína plynúť nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, alebo oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. 

V zásade sa proti rozhodnutiu Ústavného súdu SR nemožno odvolať ani podať iný opravný prostriedok (pozri § 69 Zákon o Ústavnom súde SR). 

Na návrh sťažovateľa je možné, aby Ústavný súd SR odložil vykonateľnosť rozhodnutia / opatrenia / zásahu, ktoré sa napáda. Podmienkou je, že (i) hrozí závažná ujma a (ii) takéto odloženie nebude v rozpore s verejným záujmom. 

Súdny poplatok a trovy konania 

Zákon o Ústavnom súde SR uvádza, že súdny poplatok sa za podanie ústavnej sťažnosti neplatí (výnimka je uvedené v § 72 predmetného zákona, ak ide o skutkovo a právne obdobné veci, o ktorých už ústavný súd v minulosti rozhodol a v ktorých navrhovateľ nebol úspešný, za jedenástu a každú ďalšiu sťažnosť, ktorá bola tým istým navrhovateľom podaná na ústavnom súde v jednom kalendárnom roku). 

V odôvodnených prípadoch možno žiadať vzhľadom na výsledok konania, aby trovy konania boli niektorému účastníkovi uhradené úplne alebo čiastočne. 

Záverom zdôrazňujeme, že sťažovateľ nemôže požiadať o ochranu základného práva alebo slobody Ústavný súd Slovenskej republiky, ak je daná právomoc všeobecného súdu vrátane súdu konajúceho v správnom súdnictve alebo právomoc iného orgánu verejnej moci, na ktorý sa sťažovateľ môže obrátiť so žiadosťou o ochranu základného práva alebo slobody. Podmienkou podania ústavnej sťažnosti je teda aj vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie