Úžitkový vzor a jeho zápis do registra

Úžitkový vzor je právna ochrana technického riešenia, ktoré je výsledkom vynálezcovej činnosti, je priemyselne využiteľné a patrí do akejkoľvek oblasti techniky.

Ochranu úžitkovým vzorom ocenia najmä vynálezcovia menších inovácií alebo zlepšení už existujúceho vynálezu. Môže ísť o rôzne nástroje, prístroje, metódy alebo postupy, ktoré prinesú úžitok predtým známemu produktu.

Ak máte záujem o zápis úžitkového vzoru do registra na Úrade priemyselného vlastníctva SR, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Aký je rozdiel medzi úžitkovým vzorom a patentom?

Mnohí vynálezcovia siahajú po právnej ochrane úžitkovým vzorom, najmä vďaka krátkemu času potrebnému na získanie ochrany, jednoduchšej registrácii úžitkového vzoru a finančnej nenáročnosti v porovnaní s patentom – podanie prihlášky úžitkového vzoru pôvodcom stojí 34 EUR (inak je suma 68 EUR).

Účinky právnej ochrany sú v oboch prípadoch rovnaké. Rozdielna je doba ochrany, ktorá trvá 4 roky a je možné ju na žiadosť majiteľa predĺžiť dvakrát o tri roky, čo tvorí spolu 10 rokov, pri patente je maximálna dĺžka trvania 20 rokov.  

Čo môže a čo nemôže byť predmetom ochrany úžitkovým vzorom?

Podľa § 5 zákona 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vymedzuje okruhy, ktoré sa nepovažujú za technické riešenia:

Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä

 • a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
 • b) estetické výtvory,
 • c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,
 • d) programy počítačov,
 • e) len uvedenia informácií.

Úžitkovým vzorom podľa tohto zákona nemožno chrániť ani:

 • a) technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,
 • b) odrody rastlín a plemená zvierat,
 • c) v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,
 • d) chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,
 • e) technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,
 • f) spôsoby výroby chemických látok,
 • g) spôsoby výroby farmaceutických látok,
 • h) medicínske použitie látok a zmesí látok a
 • i) riešenia týkajúce sa spracovania dát na administratívne účely, obchodné účely, finančné účely, manažérske účely, dozorné účely, prognostické účely alebo iné netechnické účely.

Ak pôvodca v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu vytvoril technické riešenie (ďalej len „zamestnanecké riešenie“), právo na riešenie patrí zamestnávateľovi, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté. (§11 zákona č. 517/2007 Z. z.)

Proces konania o zápise úžitkového vzoru

 1. Prihláška – možnosť podať osobne alebo poštou na adrese úradu v Banskej Bystrici, taktiež je možnosť elektronického podania, prihláška musí obsahovať náležitosti vymedzené v § 32 ods.6 zákona 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 2. Prieskum a zverejnenie prihlášky – ak prihláška spĺňa všetky podmienky, úrad vykoná rešerš na stav techniky, rešeršnú správu oznámi prihlasovateľovi a následne prihlášku spolu s rešeršnou správou zverejní vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR
 3. Námietky proti zápisu do registra – po zverejnení môže ktokoľvek v lehote 3 mesiacov podať námietku proti zápisu, ak predmet prihlášky nespĺňa podmienky určené zákonom,  námietka musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenia a taktiež dôkazy
 4. Zápis úžitkového vzoru do registra – ak konanie nebolo zastavené, prihláška nebola zamietnutá alebo neboli podané žiadne námietky, úrad zapíše úžitkový vzor do registra a následne sa prihlasovateľ stáva majiteľom úžitkového vzoru.

Prihláška má predpísané tlačivo a obsahuje:

 • a) žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia,
 • b) opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy,
 • c) aspoň jeden nárok na ochranu,
 • d) identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,
 • e) identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov,
 • f) doklad o nadobudnutí práva na riešenie, ak prihlasovateľom nie je pôvodca alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie