Za akých podmienok je možné prevážať hotovosť do zahraničia?

Napriek tomu, že v súčasnosti sa pri vyšších sumách využívajú hlavne bezhotovostné transakcie, v praxi môže dochádzať aj k situáciám, kedy je potrebné disponovať väčším množstvom peňažných prostriedkov v hotovosti a prípadne ich aj prevážať do iných štátov.

Preprava hotovosti cez Schengenskú hranicu 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva, vzniká fyzickej osobe prepravujúcej v hotovosti peňažné prostriedky vo výške od 10 000 EUR na územie Slovenskej republiky z územia mimo Európskej únie alebo z územia Slovenskej republiky na územie mimo Európskej únie povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnému colnému úradu na predpísanom formulári, ktorého vzor je zverejnený aj na webovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Ohlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti 

Vo formulári je potrebné uviesť presnú sumu každej meny aj každého typu obchodovateľného finančného nástroja. Pokiaľ sa prevážajú peniaze v inej mene, ako euro hodnota peňažných prostriedkov sa na účely posúdenia vzniku ohlasovacej povinnosti určuje referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu prepravy. 

Takisto je potrebné uviesť pôvod peňažných prostriedkov v hotovosti, napríklad, informáciu, že boli nadobudnuté z titulu dedenia, z úspor, z predaja majetku a pod. V stručnosti sa uvádza aj ich plánované použitie, ako napríklad nadobudnutie majetku, investície a príjemca peňažných prostriedkov, ktorým môže byť fyzická aj právnická osoba. 

Preprava hotovosti v rámci Európskej únie 

Pre prepravu peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci územia Slovenskej republiky, z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie slovenský právny poriadok nezakotvuje žiadny limit peňažných prostriedkov, ani žiadnu oznamovaciu povinnosť. 

Obmedzenie platieb v hotovosti 

V súvislosti s nakladaním s hotovosťou dávame do pozornosti aj ustanovenie zákona § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, podľa ktorého sa zakazuje platba v hotovosti, ktorá prevyšuje 5 000 EUR a u platieb medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi 15 000 EUR. Výnimky predstavujú iba platby odovzdané alebo prijaté v situáciách vymedzených v ustanovení § 8 zákona o obmedzení platieb v hotovosti (napr. pri poskytovaní platobných a poštových služieb, pri spracovaní bankoviek a mincí, pri výkone sociálneho poistenia atď.) 

Hodnota peňažných prostriedkov v inej mene sa aj v tomto prípade určuje referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti. 

Upozorňujeme, že obmedzenie sa vzťahuje aj na odovzdanie hotovosti v zahraničí, ak odovzdanie súvisí s plnením, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky a odovzdávajúci má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania a tiež na prijatie hotovosti v zahraničí, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, v prípade, že príjemca má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie