Zábezpeka na daň (DPH)

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu k skladaniu zábezpeky pri registrácii k DPH, ktorá bola do nášho právneho poriadku zavedená s účinnosťou od 01.10.2012.

Dňa 01.10.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá okrem iného zaviedla aj inštitút tzv. zábezpeky na daň. Zábezpeka na daň sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa. O použití zábezpeky na daň alebo jej časti daňový úrad vydá rozhodnutie.

Výška zábezpeky

Výšku zábezpeky určí daňový úrad v rozmedzí medzi 1.000 EUR – 500.000 EUR s ohľadom na možné riziko vzniku nedoplatku na dani z pridanej hodnoty. Rozhodnutie by mal podľa zákona vydať daňový úrad do 20 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu na daň z pridanej hodnoty. Zábezpeka sa skladá na obdobie 12 mesiacov (zo zloženej zábezpeky na daň platiteľ nemá nárok na úroky). Potreba zloženia zábezpeky predlžuje aj lehotu na registráciu za platiteľa DPH z pôvodných 30 dní na 60 dní.

Žiadatelia bez podnikateľskej histórie

Podľa TASR je zábezpeka na daň pre nových žiadateľov o registráciu za platiteľov DPH, ktorí nemajú žiadnu podnikateľskú históriu, 2.000 EUR.

Nezaplatenie zábezpeky

V prípade nezloženia zábezpeky alebo zloženia zábezpeky v nižšej ako rozhodnutím daňového úradu stanovenej výške pri povinnej registrácii bude táto zábezpeka vymáhaná ako nezaplatená daň.

Dobrovoľný platca

V prípade, ak ide o dobrovoľnú registrácia za platcu DPH a zábezpeka nebude zložená alebo nebude zložená v celej výške určenej rozhodnutím, žiadosť o registráciu bude zamietnutá.

Komu bude zábezpeka vyrubená

Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň, je povinná zložiť zábezpeku na daň zložením:

 1. peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo
 2. bankovou zárukou poskytnutou bankou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky, ak:
  1. je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby
   1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené
   2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, t.j. opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole, a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby
  2. konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu (viď predchádzajúci bod)
  3. konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby
   1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom, a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené
   2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu (viď predchádzajúci bod), a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom
  4. táto zdaniteľná osoba neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu pre daň dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie

Odvolanie proti zloženiu zábezpeky

Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň žiadateľ o registráciu môže podať odvolanie do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Odvolanie proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň nemá odkladný účinok.

Vrátenie zábezpeky

Ak zábezpeka na daň alebo jej časť nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu vráti do 30 dní odo dňa, kedy uplynulo 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky na daň.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie