Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Dňa 29.11.2012 schválila Národná rada Slovenskej republiky nový zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý je uverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 394/2012. Zákon sa týka platieb v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Podľa zákona sa zakazuje:

  • platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur
  • platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi

Zákon zároveň uvádza, že ak by aj došlo k porušeniu uvedeného zákazu, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti. Sankciou za porušenie je pokuta do 150.000 EUR.

Hodnotou platby v hotovosti v inej mene, ako je mena euro, je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Zákon zároveň ustanovuje aj výnimky. Prechodná lehota do 31.03.2013 sa vzťahuje na právne úkony, ktoré boli uzavreté pred dňom účinnosti tohto zákona – t.j. 01.0.2013, avšak platby majú prebehnúť až po tomto dátume.

Dôvodová správa – všeobecná časť

Dôvodová správa – osobitná časť

Novela zákona

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie