Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Národná rada SR schválila a posunula do redakcie návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie – ciele zákona

Účelom návrhu zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní je vytvoriť osobitný druh mimosúdneho riešenia sporov, ktorý je blízky rozhodcovskému konaniu a umožní riešiť spotrebiteľské spory pri zachovaní garancie ochrany práv spotrebiteľa. Negatívne skúsenosti s činnosťou rozhodcovských súdov v spotrebiteľských sporoch vygradovali až do samostatnej právnej úpravy spotrebiteľského rozhodcovského konania.

Nová právna úprava má prispieť k zvýšenej ochrane spotrebiteľa najmä tým, že sa:

 • vymedzí spotrebiteľská rozhodcovská zmluva
 • vymedzia a sprísnia podmienky, ktoré musí spĺňať stály rozhodcovský súd
 • vymedzia podmienky, ktoré musí spĺňať rozhodca
 • zavedie tzv. licencovanie rozhodcov a stálych rozhodcovských súdov
 • zavedie záväzná regulácia procesu spotrebiteľskej arbitráže
 • zavedie mechanizmus súdnej ingerencie, ktorého úlohou bude odstrániť prípadné pochybenia rozhodcu v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
 • zavedú zákonom ustanovené formuláre na zabezpečenie informovanosti spotrebiteľov

Zavedením týchto systémových opatrení sa má dosiahnuť zlepšenie situácie s prieťahmi v súdnom konaní a zároveň sa majú posilniť práva občanov na včasné súdne rozhodnutie.Spotrebiteľské spory bude možné riešiť aj alternatívne na rozhodcovských súdoch.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie – ktoré spory možno rozhodovať?

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní bude možno rozhodovať len spotrebiteľské spory, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je. Naliehavý právny záujem na určení podľa tohto zákona bude mať len spotrebiteľ.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nebude možné rozhodovať spory:

 • o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • spory o osobnom stave
 • spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí
 • spory, ktoré vznikli v priebehu alebo súvisia s konkurzným a reštrukturalizačným konaním

Spotrebiteľský spor a spotrebiteľská rozhodcovská zmluva

Spotrebiteľským sporom v zmysle zákona je spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Spotrebiteľské spory budú môcť byť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a len spotrebiteľská rozhodcovská zmluva bude môcť založiť právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch. V prípade, že bude takýto spor už predmetom konania na súde, účastníci konania stále môžu uzavrieť spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu a to spoločným vyhlásením do zápisnice. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, ktorá bude uzavretá po začatí súdneho konania bude mať po doručení súdu účinky späťvzatia návrhu, ako aj súhlasu žalovaného s takým späťvzatím.

Spotrebiteľskou rozhodcovskou zmluvou sa bude rozumieť dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia, rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní stály rozhodcovský súd určený v tejto spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve. Táto zmluva bude musieť mať písomnú formu, obsahovo a formálne bude musieť byť oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a nebude môcť obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebiteľským rozhodcovským konaním. Písomná forma bude zachovaná aj vtedy, ak bola uzavretá elektronickými prostriedkami. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva bude musieť obsahovať: 

 • identifikačné údaje zmluvných strán
 • označenie spotrebiteľskej zmluvy
 • označenie stáleho rozhodcovského súdu
 • webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu
 • poučenie

Zachovaná možnosť obrátiť sa na súd

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nebude obmedzovať právo spotrebiteľa obrátiť sa na súd aj napriek uzavretej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve. Spotrebiteľ sa stále bude môcť domáhať svojich práv na súde podaním žaloby.

Účinnosť

Účinnosť tohto zákona bude od 1. januára 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie