Zdaniteľnosť príjmov rezidenta SR vykonávajúceho závislú prácu v zahraničí

Zdaniteľnosť príjmov rezidenta SR vykonávajúceho závislú prácu v Poľsku

Zdaniteľnosť príjmov rezidenta SR je potrebné posúdiť v zmysle Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 95/1996 Z. z., ďalej len “zmluva”).

Podľa článku 15 ods. 1 zmluvy platy, mzdy a iné podobné odmeny, ktoré rezident SR poberá z dôvodu zamestnania, podliehajú zdaneniu s výnimkou ustanovení článkov 16, 18 a 19 len v SR, ak sa zamestnanie nevykonáva v Poľsku. Ak sa tam zamestnanie vykonáva, môžu sa takéto odmeny prijaté zaň zdaniť v Poľsku. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že v prípade ak rezident SR poberá príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v Poľsku pre poľského zamestnávateľa, právo na zdanenie týchto príjmov má Poľsko v zmysle poľskej daňovej legislatívy.

Po skončení zdaňovacieho obdobia rezident SR (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) je povinný na území SR vysporiadať príjem plynúci zo zdrojov na tomto území ako aj svoje celosvetové príjmy, t.j. do daňového priznania zahrnie zdaniteľné príjmy zo zdrojov na území SR (ak nejaké dosiahol) ako aj príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v Poľsku.

Zníženie príjmov

Dosiahnuté príjmy zo závislej činnosti v Poľsku si rezident SR môže znížiť o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec alebo o príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu. Sociálne aj zdravotné poistenie preukázateľne zaplatené v zahraničí je odpočítateľnou položkou od základu dane na Slovensku.

Dvojité zdanenie príjmov zo závislej činnosti vykonávanej v Poľsku daňovník v daňovom priznaní podanom v SR eliminuje metódou vyňatia príjmov, ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené a ak je tento postup pre neho výhodnejší (§ 45 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov). Ako prílohu k podanému daňovému priznaniu daňovník priloží kópie potvrdení o príjme od všetkých zamestnávateľov, ktorí mu za príslušné zdaňovacie obdobie vyplatili mzdu (resp. výplatné pásky, výpisy z účtu o pripísaní mzdy a i.).

Zdaniteľnosť príjmov rezidenta SR vykonávajúceho závislú prácu v Nemecku

Pri príjmoch zo závislej činnosti vykonávanej v Nemecku pre nemeckého zamestnávateľa bude daňovník postupovať v zmysle článku 15 ods. 1 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 18/1984 Zb.), a to obdobným spôsobom ako v predchádzajúcom prípade.

Potvrdenie o daňovej rezidencii

Potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedeného v § 2 písm. d) zákona o dani z príjmov k územiu SR vydáva správca dane, t.j. miestne príslušný daňový úrad daňovníka, na základe žiadosti daňovníka. Potvrdenie o daňovej rezidencii sa vydáva na unifikovanom trojjazyčnom formulári. Vydanie predmetného potvrdenia je oslobodené od správneho poplatku.

V prípade, ak rezident SR vykonáva závislú činnosť v zahraničí pre zahraničného zamestnávateľa, je však takéto potvrdenie bezpredmetné, nakoľko príjmy zo závislej činnosti podliehajú zdaneniu vždy v krajine, kde je činnosť vykonávaná. Výnimku tvorí medzinárodný prenájom pracovnej sily, kedy právo na zdanenie má vysielajúca krajina. Určenie daňového domicilu sa uskutočňuje až po ukončení fiškálneho roka, ktorého sa príjmy týkajú.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie