Založenie s.r.o. online (vyplnením elektronického formulára) od 1.2.2023

Založenie s.r.o. bude od februára 2023 možné zjednodušeným spôsobom – len vyplnením elektronického formulára. Formulár bude zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR v slovenčine a angličtine. Formulár bude slúžiť na vytvorenie štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Zjednodušene tak bude možné založiť len obchodnú spoločnosť – s.r.o. Naďalej bude možné založiť s.r.o. aj doterajším spôsobom.

Podmienky zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Zjednodušene bude možné založiť s.r.o. len v prípade, ak budú splnené tieto podmienky:

 • a) spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
 • b) spoločnosť je založená za účelom podnikania,
 • c) predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
 • d) predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zo zoznamu 73 voľných živností uvedených v prílohe 4a v živnostenskom zákone,
 • e) obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu  „s. r. o.“,
 • f) vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 • g) správcom vkladu je konateľ (pri doterajšom spôsobe zakladania s.r.o. správcom vkladu je zakladateľ / banka alebo pobočka zahraničnej banky) a
 • h) spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Príslušným registrovým súdom bude obchodný register v Žiline.

Živnostenské oprávnenie vznikne dňom zápisu právnickej osoby, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra a živnostenské úrady ho vydajú bezodkladne po vykonaní zápisu do obchodného registra na základe ohlásenia registrového súdu.

Zjednodušeným spôsobom bude možné zriadiť aj podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Tip

Ak by si spoločnosť chcela registrovať aj iné predmety podnikania, musí postupovať v zmysle doterajšieho spôsobu založenia spoločnosti s ručením obmedzeným cez zápisový formulár.

Čo je potrebné splniť pri zakladaní s.r.o. zjednodušeným spôsobom?

Registrový súd pri registrácii spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom preverí aj to, či:

 • a) fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti, ako aj vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby

1. je spôsobilá na právne úkony,

2. dosiahla vek 18 rokov,

3. je bezúhonná (ide pritom o absolútnu bezúhonnosť, t.j. fyzická osoba nemôže byť právoplatne odsúdená za trestný čin alebo jej odsúdenie je zahladené, nakoľko bezúhonnosť sa zisťuje automatizovaným systémom preskúmania), a

4. je zapísaná v registri fyzických osôb,

 • b) spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • c) spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a
 • d) spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu
 • e) a pred zápisom podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom – zahraničná právnická osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Zaujímavosťou ja najmä povinnosť spoločníka mať vedený účet v banke.

Vládny návrh zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností do slovenského právneho poriadku

Zoznam voľných živností pri zjednodušenom založení s.r.o.

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo  a poľovníctvo

2. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

3. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

4. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

5. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

6. Spracovanie kože, výroba obuvi,  kožených a kožušinových výrobkov

7. Opracovanie drevnej hmoty,  výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,  slamy

8. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

9.  Výroba koksu a rafinovaných produktov

10. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov 

11. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

12. Výroba výrobkov z gumy a plastov

13. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových  výrobkov

15. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

19. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov,  sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

20. Výroba zdravotníckych pomôcok

21. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Prípravné práce k realizácii stavby

25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

28. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

29. Záložne

30. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

31. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

32. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

33. Prevádzka malých plavidiel

34. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

36. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

37. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

38. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

39. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

40. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

41. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

42. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

43. Verejné obstarávanie

44. Vedenie účtovníctva

45. Finančný lízing

46. Faktoring a forfaiting

47. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

48. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

49. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

52. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

53. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

54. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

55. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné  služby, prieskum trhu a verejnej mienky

56. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

57. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

58. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

59. Čistiace a upratovacie služby

60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

61. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

62. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

63. Prevádzkovanie jaslí

64. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

65. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

66. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby   

67. Poskytovanie sociálnych služieb

68. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských,  zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

69. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

70. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

71. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

72. Poskytovanie služieb osobného charakteru

73. Pravidelná kontrola detského ihriska

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710