Prechodný pobyt cudzinca

Najpodstatnejší zákon, ktorý upravuje pobyte cudzincov na Slovensku je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyt cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Cudzincom sa na účely zákona rozumie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom SR ani občanom EÚ a je ním aj osoba bez štátnej príslušnosti. Pre občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov vstupom Slovenska do EÚ vznikol osobitný právny režim. Tieto osoby potrebujú na vstup do našej krajiny len platný cestovný doklad, prípadne občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu. Ostatní cudzinci musia splniť aj ďalšie podmienky, aby mohli vstúpiť na územie našej krajiny. Ako cudzinec máte možnosť požiadať o jeden z troch typov pobytu – prechodný pobyt, trvalý pobyt a tolerovaný pobyt.

Ako získať povolenie na prechodný pobyt?

Povolenie na prechodný pobyt možno získať len na základe zákonom stanovených účelov, ktorými sú napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny. Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na aký mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na prechodný pobyt. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak chce cudzinec vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne v zahraničí, na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo v ktorom má bydlisko. K žiadosti cudzinec priloží doklady, ktoré potvrdzujú účel pobytu, bezúhonnosť, finančné zabezpečenie pobytu, zdravotné poistenie na území SR, zabezpečenie ubytovania, prípadne ďalšie doklady potrebné k rozhodnutiu o žiadosti. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Policajný útvar rozhodne o žiadosti do 90 dní.

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na ktorý mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na trvalý pobyt. Povolenie na trvalý pobyt možno udeliť cudzincovi, ktorý je manželom, alebo maloletým dieťaťom občana SR s trvalým pobytom na území SR; ktorý je maloletým dieťaťom zvereným do výchovy cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR; ktorý je najmenej tri roky manželom cudzinca s povolením na trvalý pobyt najmenej tri roky, alebo maloletým dieťaťom cudzinca s povolením na trvalý pobyt najmenej tri roky; ktorého predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt na účel podnikania alebo zamestnania trvá viac ako desať rokov, alebo ktorý je manželom alebo maloletým dieťaťom takéhoto cudzinca; alebo ak je to v zahraničnopolitickom záujme SR. Prvé povolenie sa udeľuje na základe žiadosti policajným útvarom na dobu 5 rokov. O žiadosti rozhodne policajný útvar do 90 dní od jej doručenia. V obzvlášť zložitých prípadoch do 180 dní. Ďalšie povolenie je možné udeliť na neobmedzený čas. Žiadosť o udelenie ďalšieho povolenia podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr 60 dní pred skončením platnosti prvého povolenia. Za podmienok stanovených zákonom môže policajný útvar povolenie zrušiť alebo povolenie zo zákona zanikne. Tolerovaný pobyt udelí policajný útvar cudzincovi vtedy, ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia; ak mu bolo poskytnuté dočasné útočisko; alebo ak jeho vycestovanie nie je možné a nie je dôvod na jeho zaistenie.

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Nitra – Vyšetrenie cudzinca k pobytu pre cudzineckú políciu v Nitre zabezpečuje ambulancia cudzokrajných chorôb na Hornočermanskej 4 – Expat Clinic s.r.o., lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Mali sme zamestnanca z Kórejskej republiky. Je možné sociálnu poisťovňu požiadať o vrátenie celej čiastky alebo jej časti, ktorá bola do poisťovne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie