Prechodný pobyt cudzinca

Najpodstatnejší zákon, ktorý upravuje pobyte cudzincov na Slovensku je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyt cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Cudzincom sa na účely zákona rozumie každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je občanom SR ani občanom EÚ a je ním aj osoba bez štátnej príslušnosti. Pre občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov vstupom Slovenska do EÚ vznikol osobitný právny režim. Tieto osoby potrebujú na vstup do našej krajiny len platný cestovný doklad, prípadne občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu. Ostatní cudzinci musia splniť aj ďalšie podmienky, aby mohli vstúpiť na územie našej krajiny. Ako cudzinec máte možnosť požiadať o jeden z troch typov pobytu – prechodný pobyt, trvalý pobyt a tolerovaný pobyt.

Ako získať povolenie na prechodný pobyt?

Povolenie na prechodný pobyt možno získať len na základe zákonom stanovených účelov, ktorými sú napr. zamestnanie, podnikanie, štúdium, zlúčenie rodiny. Povolenie na prechodný pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na aký mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na prechodný pobyt. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak chce cudzinec vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt podáva cudzinec osobne v zahraničí, na zastupiteľskom úrade SR v štáte, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo v ktorom má bydlisko. K žiadosti cudzinec priloží doklady, ktoré potvrdzujú účel pobytu, bezúhonnosť, finančné zabezpečenie pobytu, zdravotné poistenie na území SR, zabezpečenie ubytovania, prípadne ďalšie doklady potrebné k rozhodnutiu o žiadosti. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Policajný útvar rozhodne o žiadosti do 90 dní.

Povolenie na trvalý pobyt oprávňuje cudzinca zdržiavať sa na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť na územie SR v čase, na ktorý mu bolo policajným útvarom udelené povolenie na trvalý pobyt. Povolenie na trvalý pobyt možno udeliť cudzincovi, ktorý je manželom, alebo maloletým dieťaťom občana SR s trvalým pobytom na území SR; ktorý je maloletým dieťaťom zvereným do výchovy cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR; ktorý je najmenej tri roky manželom cudzinca s povolením na trvalý pobyt najmenej tri roky, alebo maloletým dieťaťom cudzinca s povolením na trvalý pobyt najmenej tri roky; ktorého predchádzajúci nepretržitý prechodný pobyt na účel podnikania alebo zamestnania trvá viac ako desať rokov, alebo ktorý je manželom alebo maloletým dieťaťom takéhoto cudzinca; alebo ak je to v zahraničnopolitickom záujme SR. Prvé povolenie sa udeľuje na základe žiadosti policajným útvarom na dobu 5 rokov. O žiadosti rozhodne policajný útvar do 90 dní od jej doručenia. V obzvlášť zložitých prípadoch do 180 dní. Ďalšie povolenie je možné udeliť na neobmedzený čas. Žiadosť o udelenie ďalšieho povolenia podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr 60 dní pred skončením platnosti prvého povolenia. Za podmienok stanovených zákonom môže policajný útvar povolenie zrušiť alebo povolenie zo zákona zanikne. Tolerovaný pobyt udelí policajný útvar cudzincovi vtedy, ak je prekážka jeho administratívneho vyhostenia; ak mu bolo poskytnuté dočasné útočisko; alebo ak jeho vycestovanie nie je možné a nie je dôvod na jeho zaistenie.

Podanie žiadosti o pobyt na ktorejkoľvek cudzineckej polícii

Pri podávaní žiadostí o udelenie prechodného pobytu, žiadostí o udelenie trvalého pobytu na päť rokov, žiadostí o udelenie tolerovaného pobytu a žiadostí o udelenie národného vízaje možné sa objednať na akúkoľvek cudzineckú políciu a nie ste viazaný na príslušné oddelenie podľa ubytovania.

Pozor! Uvedené neplatí pre občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.

Toto neplatí ani pre obnovu prechodného pobytu, podanie žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas, podanie žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu, podanie žiadosti o zmenu účelu alebo druhu pobytu a podanie žiadosti o overenie pozvania. Zmena taktiež neplatí pre podanie žiadosti o výrobu dokladov o pobyte.

Všeobecné pravidlá rezervačného systému MV SR

„Jedna (1) konkrétna osoba si môže vytvoriť maximálne dve (2) rezervácie na jednu (1) agendu v priebehu pätnástich (15) kalendárnych dní. O prekročení počtu rezervácii je občan informovaný počas procesu rezervácie.


V závere procesu je rezervácia automaticky skontrolovaná a pokiaľ nie sú dodržané vyššie uvedené kritéria, rezervácia sa automaticky zruší. Pokiaľ prevádzkovateľ zistí, že sú opakovane porušované pravidlá rezervácie zo strany konkrétnej osoby, vyhradzuje si prevádzkovateľ túto osobu na obmedzený čas zablokovať na vytváranie akýchkoľvek rezervácii u prevádzkovateľa. Za konkrétnu osobu sa pre účely rezervačného systému považujú údaje o mene, priezvisku, telefónnom čísle, emailovej adrese alebo ich vzájomná kombinácia.


Na obmedzený čas na vytváranie akýchkoľvek rezervácii u prevádzkovateľa sa zablokuje aj tá osoba, ktorá nevyužila svoju rezerváciu a včas si ju nezrušila najneskôr 12 hodín pred rezerváciou. Prevádzkovateľovi týmto obmedzením rezervovania sa pre občanov nevznikajú žiadne povinnosti.“ (zdroj: minv.sk)

Výpis z registra trestov z Mexika – ako získať na účel pobytu na Slovensku

„Výpis z registra Mexika na federálnej úrovni treba žiadať na adrese na „Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana“ čo je Ministerstvo bezpečnosti a občianskej ochrany Mexika, žiadosť o mexicky Výpis z registra trestov s platnosťou na cele mexické územie preto treba adresovať na:     

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana

Órgano Administrativo Desconcentrado

Prevención y Readaptación Social

Cto. interior Melchor Ocampo 171

Colonia Tlaxpana

Alcaldía Miguel Hidalgo

11370 Ciudad de México

Na vydanie VRT Mexika si treba formou on-line s týmto mexickým ministerstvom treba dohodnúť osobné stretnutie, VRT Mexika na federálnej úrovni sa vydáva iba v hlavnom meste Mexiko City.  

Pokiaľ sú moje informácie správne, je už aktuálne možné požiadať aj o VRT Mexika cez mexické veľvyslanectvo vo Viedni. Len je to dosť komplikované a hlavne dosť dlho to trvá, treba ale cez mexické veľvyslanectvo vždy tu v Mexiko niekoho splnomocniť, aby išiel osobne žiadosť riešiť a potom aj apostilovať.“ (zdroj: Embajada de la República Eslovaca)  

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave – lekársku prehliadku pre cudzincov je možné absolvovať aj bez objednania každý pracovný deň od 7,00 – 11 hod. na adrese Agel Clinic, Ružinovská 10, Bratislava. Cena 150 EUR dospelý, 140 EUR študent.

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce a Košice aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov v ďalších 12 miestách zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie