Zmeny v pozemkových spoločenstvách v roku 2019

V nedávnom článku o založení pozemkového spoločenstva sme si priblížili základné informácie o pozemkových spoločenstvách v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej ako „zákon o pozemkových spoločenstvách“), ako aj povinnosti, ktoré musia pozemkové spoločenstvá v súvislosti so zmenou právnej úpravy splniť do 30. júna 2019.

Teraz sa pozrieme na niektoré ďalšie dôležité zmeny, ktoré vo vzťahu k pozemkovým spoločenstvám priniesol zákon č. 110/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela“) . Uvedená novela reagovala predovšetkým na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Drobenie podielov

Jedným z problémov, ktoré sú pre pozemkové spoločenstvá typické a ktoré novela reflektuje je veľká rozdrobenosť pozemkov. Už v pôvodnom znení zákona o pozemkových spoločenstvách bolo zakotvené, že pri prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nemôže vzniknúť spoluvlastnícky podiel, ktorému by zodpovedala menšia výmera ako 2 000 m2.

Na základe novely došlo k rozšíreniu tohto obmedzenia aj na prechod podielu, avšak zakotvila sa aj výnimka, podľa ktorej podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2 môže vzniknúť v prípade zlúčenia viacerých podielov.

Podľa Dôvodovej správy k novele: „Z praxe vyplynulo, že v mnohých prípadoch nie je možné pri nadobudnutí nových podielov ani vo výsledku dosiahnuť výmeru 2 000 m2, hoci nadobúdateľ ani prevodca podiely nedelia a nedrobia, ale nadobúdateľ v konečnom dôsledku zvyšuje veľkosť svojho podielu tak, že zlučuje viac extrémne drobných podielov a tým kumuluje do svojho vlastníctva väčšiu výmeru, než vlastnil doteraz. Ak taká situácia nastane, t. j., že podiel vo vlastníctve jedného spoluvlastníka sa zvyšuje, nie je potrebné, aby výsledkom bol podiel aspoň s výmerou 2 000 m2. Podmienkou preto je, aby sa jeho podiel neznížil, ale zvýšil, aj keď by nedosiahol určenú minimálnu výmeru.“

Vyrovnanie pri vystúpení zo spoločenstva

Ďalším z problémov, s ktorými sa v praxi stretávali pozemkové spoločenstvá je, že niektorí vlastníci vstupovali do pozemkových spoločenstiev z vypočítavých dôvodov, aby využili činnosť a prostriedky spoločenstva na zhodnotenie svojich pozemkov a porastov, ktoré sa na nich nachádzajú a následne, keď mali z ich pozemkov plynúť výnosy, napr. výnosy z ťažby, svoju účasť v pozemkovom spoločenstve ukončili.

Z uvedeného dôvodu pribudlo do zákona o pozemkových spoločenstvách ustanovenie § 12 ods. 3, podľa ktorého: „Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti môže odstúpiť od zmluvy o spoločenstve, vypovedať ju alebo vystúpiť zo spoločenstva po dohode s členmi spoločenstva. Vlastník spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorý odstúpil od zmluvy o spoločenstve, vypovedal ju alebo vystúpil zo spoločenstva, je povinný uhradiť alebo vyrovnať so spoločenstvom náklady skutočne a účelne vynaložené na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania; túto povinnosť nemá fond, ak nesúhlasil s odstúpením od zmluvy o spoločenstve, jej vypovedaním alebo vystúpením zo spoločenstva.“

Podmienky pre členstvo v orgánoch spoločenstva

Novela priniesla aj sprecizovanie podmienok pre členstvo v orgánoch spoločenstva. Po novom je v zákone explicitne zakotvené, že člen orgánu – fyzická osoba musí dovŕšiť aspoň vek 18 rokov.

Pribudla aj povinnosť, aby bola kandidatúra do orgánov spoločenstva kandidátmi oznámená písomne, a to najneskôr v deň voľby. Uvedené opatrenie reaguje na častý problém spoločenstiev zabezpečiť dostatočný, zákonom požadovaný počet členov orgánov, čo viedlo k situáciám, kedy boli do orgánov spoločenstva volené osoby, ktoré nekandidovali a neboli si vedomé svojho zvolenia.

Novinkou je tiež výslovné zakotvenie, že ak je za člena orgánu spoločenstva zvolená právnická osoba, povinnosti člena orgánu spoločenstva vykonáva zástupca právnickej osoby. Výmena zástupcu právnickej osoby sa nebude považovať za zmenu člena orgánu spoločenstva, právnická osoba je však povinná zmenu bezodkladne oznámiť spoločenstvu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie