Zmeny v právnej úprave vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov upravuje zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon č. 140/2014 Z. z."). V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh novely uvedeného zákona, ktorá prinesie viaceré podstatné zmeny.

Poľnohospodársky pozemok 

Pozitívne aj negatívne vymedzenie poľnohospodárskeho pozemku je obsiahnuté v ustanovení § 2 zákona č. 140/2014. Poľnohospodárskym pozemkom je poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely. Za poľnohospodársky pozemok na účely zákona č. 140/2014 Z. z. sa nepovažuje záhrada, pozemok v zastavanom území obce, pozemok mimo zastavaného územia obce ak je podľa osobitných predpisov určený na iné ako poľnohospodárske využitie, ak je podľa osobitných predpisov obmedzená možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia, jeho výmera je menšia ako 2 000 m2, je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok. 

Prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

K prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku môže dôjsť uplatnením ponukových postupov upravených v zákone č. 140/2014 Z. z., pričom dodržanie ponukových postupov zákon v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 nevyžaduje pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na:

  • osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza a je evidovaným poľnohospodárom
  • spoluvlastníkov prevádzaného poľnohospodárskeho pozemku
  • blízke osoby podľa ustanovenia § 116 alebo osoby podľa § 117 Občianskeho zákonníka
  • a podľa pripravovanej novely aj na fyzické osoby, ak výmera prevádzaného poľnohospodárskeho pozemku nie je vyššia ako 3 ha

Umožnenie prevodu poľnohospodárskych pozemkov s výmerou do 3 ha na fyzické osoby bez potreby dodržania ponukových postupov má podľa dôvodovej správy k novele za cieľ uľahčenie nadobudnutia poľnohospodárskych pozemkov fyzickým osobám, ktoré obhospodarujú pozemky a využívajú ich na poľnohospodárske účely, ale nemajú status podnikateľa ani zamestnanca podnikateľa v poľnohospodárskej výrobe, a tak podporiť drobných obhospodarovateľov a zachovanie vidieckeho spôsobu života. 

Ponukový postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

Iné osoby, ako osoby uvedené vyššie môžu nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku len na základe ponukového postupu. 

Predávajúci je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Na základe novely bude potrebné zverejnenie na najmenej 30 dní a odpadne povinnosť súčasného zverejnenia ponuky aj na úradnej tabuli obce, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza. 

Osobou oprávnenou nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku bude v prvom kole evidovaný poľnohospodár a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza alebo v druhom kole uvedené osoby bez ohľadu na miesto výkonu podnikania. 

Novela vypúšťa povinnosť desať ročného trvalého pobytu / sídla nadobúdateľa poľnohospodárskeho pozemku na území Slovenskej republiky, nakoľko táto podmienka podľa Európskej komisie predstavuje obmedzenie voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. 

Pokiaľ v prvom kole ponuky žiadna oprávnená osoba zo susediacej obce do uplynutia lehoty zverejnenia ponuku neakceptuje, môže predávajúci zverejniť ponuku pre oprávnené osoby bez ohľadu na ich miesto výkonu podnikania. 

Predkupné práva 

Systém predkupných práv v ponukovom procese bude po novele zakotvený v ustanovení § 4 ods. 6 zákona č. 140/2014 Z. z. 

V prvom ponukovom kole bude mať v zmysle novely predkupné právo v prvom rade samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky v obci, v ktorej sa prevádzaný pozemok nachádza a je evidovaný a predkupné právo v druhom rade samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky v obci susediacej s obcou, v ktorej sa predmetný pozemok nachádza. V druhom ponukovom kole má následne evidovaný samostatne hospodáriaci roľník,  ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky bez ohľadu na miesto výkonu podnikania predkupné právo v treťom rade. 

Pokiaľ nedôjde k uplatneniu uvedených predkupných práv, predávajúci bude môcť do šiestich mesiacov od ponukového konania previesť pozemok na ktorúkoľvek osobu, avšak za cenu uverejnenú v ponuke. 

Predkupné právo Slovenského pozemkového fondu 

Novela prinesie aj zakotvenie predkupného práva Slovenského pozemkového fondu na poľnohospodárske pozemky, ktorých ponuky na prevod budú zverejňované v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, pričom zverejnenie v registri sa bude považovať za ponuku na prevod na účely predkupného práva Slovenského pozemkového fondu. Predkupné právo Slovenského pozemkového fondu bude mať prednosť pred predkupným právom spoluvlastníka podľa ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka, vyššie uvedenými predkupnými právami samostatne hospodáriacich roľníkov aj pred zmluvným predkupným právom. 

Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

K zmenám po novele dôjde aj v spôsobe preukazovania podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Pribudne napr. doloženie príloh, ktorých účelom bude získanie informácií o finančnej podpore alebo výhode v inom členskom štáte poskytnutej na nákup pôdy v zahraničí. 

Precíznejšie sa upraví povinnosť obce vydávať potvrdenia potrebné pre preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

Doloženie časti požadovaných príloh žiadosti o overenie bude nahradené možnosťou zápisu do evidencie poľnohospodárov. 

Evidencia poľnohospodárov 

V zmysle novely bude Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prevádzkovať evidenciu poľnohospodárov oprávnených nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku. 

Žiadosť o zápis do evidencie bude žiadateľ podávať prostredníctvom elektronického systému prístupného na webovom sídle ministerstva a zároveň v listinnej podobe na miestne príslušný okresný úrad podľa miesta podnikania alebo miesta sídla právnickej osoby.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie