Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie peňažných pohľadávok pozostáva z prípravy predžalobnej výzvy na zaplatenie adresovanej dlžníkovi. Vo výzve vyzveme dlžníka na zaplatenie Vašej peňažnej pohľadávky s upozornením, že v prípade neuhradenia dlžnej sumy v stanovenej lehote pristúpime k súdnemu vymáhaniu pohľadávky.


Súdne vymáhanie pohľadávky

Súdne vymáhanie pohľadávok začína prípravou návrhu na vydanie platobného rozkazu (žaloba) a jeho podaním na príslušný súd odporcu.

V zmysle ust. § 172 Občianskeho súdneho poriadku ak sú splnené zákonné podmienky, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Platobný rozkaz možno vydať aj v prospech viacerých navrhovateľov alebo aj proti viacerým odporcom.

Odporca sa môže po doručení platobného rozkazu brániť odporom. V prípade, ak proti platobnému rozkazu nebol do 15 dní od doručenia podaný odpor s odôvodnením, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku. To znamená, že právoplatný platobný rozkaz je exekučným titulom a môže dôjsť k vymáhaniu Vašej pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora.

Ak však odporca podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi pojednávanie.

V prípade úspechu vo veci súd prizná navrhovateľovi aj trovy konania pozostávajúce najčastejšie zo zaplateného súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia, čím sa Vám peňažné prostriedky investované do vymoženia Vašej pohľadávky vrátia.


Vymáhanie pohľadávky súdnym exekútorom

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, môže súdny exekútor vykonať exekúciu:

  • a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
  • b) prikázaním pohľadávky
  • c) predajom hnuteľných vecí
  • d) predajom cenných papierov
  • e) predajom nehnuteľnosti
  • f) predajom podniku
  • g) príkazom na zadržanie vodičského preukazu.
Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.