Prihlásenie pohľadávky do konkurzu

Základné informácie k prihlasovaniu pohľadávok do konkurzu

Pohľadávku je potrebné uplatniť prihláškou v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Treba podotknúť, že v zmysle ust. § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznesenie o vyhlásení konkurzu považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Veriteľ má možnosť sa dozvedieť o vyhlásení konkurzu len z Obchodného vestníka, nakoľko správca dlžníka nemá povinnosť vyzývať slovenských verieľov na prihlasovanie ich pohľadávok. Táto povinnosť správcu je zachovaná len voči známym zahraničným veriteľom.

Prihláška musí byť podaná v základnej prihlasovacej lehote u správcu. Za účelom posúdenia, či je dodržaná základná prihlasovacia lehota, je dôležité doručenie prihlášky správcovi, nie súdu. Je potrebné uviesť, že najneskôr posledný deň lehoty musí byť prihláška správcovi doručená, nestačí podanie prihlášky na poštovú prepravu. Podľa názoru našej advokátskej kancelárie je posledný deň lehoty možné podať prihlášku aj emailom alebo faxom, pričom ak je takéto podanie do troch dní doručené správcovi, považuje sa podanie za doručené správcovi v deň doručenia prihlášky emailom alebo faxom.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada. Sankciou za oneskorené doručenie je však nemožnosť vykonávania hlasovacieho práva a ďalších práv spojených s prihlásenou pohľadávkou.

Prihláška pohľadávky do konkurzu

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú:

  • meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
  • meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu
  • právny dôvod vzniku pohľadávky
  • poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty
  • celková suma pohľadávky
  • podpis

Prihláška zahraničného veriteľa musí obsahovať len minimálne požiadavky, ktoré ustanovuje nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.05.2000 o konkurznom konaní.

Pokiaľ veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, pre každú musí byť podaná samostatná prihláška.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Takéto podanie je však možné vziať späť a prihlášku podať opätovne, samozrejme s dodržaním prihlasovacej lehoty.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710