Príprava reštrukturalizačných plánov

Reštrukturalizácia predstavuje ideálne riešenie pre takú spoločnosť, ktorá sa do platobnej neschopnosti dostala len kvôli špecifickému a výnimočnému problému (napr. problém s dodávateľom), a ktorá je inak funkčná, preto by bola škoda likvidovať ju.

Reštrukturalizačné konanie je osobitným druhom konania, ktoré sa začína výlučne na návrh. Na to, aby bolo takémuto návrhu vyhovené a reštrukturalizácia bola povolená je nevyhnutné vypracovať reštrukturalizačný plán.

Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vymedzuje reštrukturalizačný plán ako listinu upravujúcu vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov plánu, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka. V podstate ide o špecifický druh zmluvy uzavretej medzi dlžníkom a veriteľom, príp. aj tretími osobami, ak sa plán dotýka ich práv a povinností.

Ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu dlžníka, plán vypracuje a vypracovaný plán postupne predloží na schválenie veriteľskému výboru, schôdzi účastníkov plánu a súdu dlžník.

Ak súd povolil reštrukturalizáciu na základe návrhu veriteľa, plán vypracuje a na schválenie veriteľskému výboru, schvaľovacej schôdzi a súdu predloží správca.

Plán sa člení na opisnú časť a záväznú časť. Musí byť pritom vypracovaný tak, aby zabezpečoval čo najvyššiu možnú mieru uspokojenia veriteľov dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Pri príprave plánu sú dlžník, správca a členovia veriteľského výboru povinní úzko spolupracovať; predkladateľ plánu je povinný im na tento účel poskytovať všetky vyžiadané informácie, ako aj inú s tým súvisiacu súčinnosť.

Reštrukturalizačný plán je nevyhnutné schváliť, a to jednak zo strany veriteľov a napokon i súdom. Záverečný návrh plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie najprv veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. V prípade, ak by sa stalo, že veriteľský výbor predložený návrh plánu zamietol alebo predložený návrh plánu v zákonných lehotách neschválil, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.

Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Schvaľovaciu schôdzu zvoláva správca do troch dní od doručenia žiadosti veriteľského výboru tak, aby sa konala najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti.

Plán prijatý schvaľovacou schôdzou potvrdzuje súd uznesením na návrh predkladateľa plánu. Návrh na potvrdenie plánu je predkladateľ plánu povinný doručiť súdu do 10 dní od skončenia schvaľovacej schôdze; súčasťou návrhu je zápisnica zo schvaľovacej schôdze a ňou prijatý plán. Ak nie sú dôvody na zamietnutie plánu, súd do 15 dní od doručenia návrhu na potvrdenie plánu predložený plán uznesením potvrdí.

Ak potrebujete vypracovať reštrukturalizačný plán, naša advokátska kancelária sa rada stane pre Vás v tomto kroku oporou.

Referencie od klientov

244 hodnotení na Google
4,9