Vypracovanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie

Komplexný právny servis a poradenstvo pri vypracovaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Sme advokátska kancelária, okamžite reagujeme na všetky požiadavky klienta.

Reštrukturalizácia predstavuje ideálne riešenie pre takú spoločnosť, ktorá sa do platobnej neschopnosti dostala len kvôli špecifickému a výnimočnému problému (napr. problém s dodávateľom), a ktorá je inak funkčná, preto by bola škoda likvidovať ju.

Reštrukturalizačné konanie je osobitným druhom konania, ktoré sa začína výlučne na návrh. Návrh na povolenie reštrukturalizácie je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ. Dlžníkovi však takéto právo prislúcha, len ak poveril správcu vypracovaním posudku a správca vo vypracovanom posudku nie staršom ako 30 dní jeho reštrukturalizáciu odporučil. Veriteľ je oprávnený podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ak poveril správcu vypracovaním posudku a správca vo vypracovanom posudku nie staršom ako 30 dní reštrukturalizáciu dlžníka odporučil a dlžník s podaním tohto návrhu súhlasil. Podpis navrhovateľa musí byť v návrhu úradne osvedčený.

Navrhovateľ je povinný k návrhu na povolenie reštrukturalizácie pripojiť viaceré prílohy:

  • posudok správcu,
  • zoznam majetku dlžníka,
  • zoznam záväzkov dlžníka,
  • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
  • zoznam právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, uskutočnených v posledných dvoch rokoch, týkajúcich sa majetku dlžníka v hodnote
  • vyššej ako 10 % hodnoty základného imania dlžníka,
  • vyššej ako 5 % najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, ak dlžník nevytvára základné imanie,
  • poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku dlžníka spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.

Ak návrh na povolenie reštrukturalizácie podáva veriteľ, k návrhu je povinný pripojiť aj úradne osvedčené vyhlásenie dlžníka, že je v úpadku a že súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. Inak návrh na povolenie reštrukturalizácie v rovnakej lehote uznesením odmietne; uznesenie súd doručí navrhovateľovi.

Ak potrebujete vypracovať návrh na povolenie reštrukturalizácie spolu so všetkými prílohami, naša advokátska kancelária sa rada stane pre Vás v tomto kroku oporou.

Referencie od klientov

244 hodnotení na Google
4,9