Vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na všeobecnom súde dlžníka, t.j. na okresnom súde v sídle krajského súdu, v obvode ktorého má dlžník buď trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať najmä dlžník. Okrem dlžníka má právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná osoba podľa zákona.

Návrh sa podáva v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami. Podpis na návrhu musí byť úradne overený. Výnimkou je len prípad, ak je navrhovateľom orgán verejnej moci; tu sa overený podpis nevyžaduje. Dlžník je povinný k svojmu návrhu na vyhlásenie konkurzu pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb. Pokiaľ návrh podáva dlžník účtujúci podľa osobitného predpisu, k návrhu je povinný pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.

Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať aj veriteľ. V návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti.

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nie je len právom dlžníka, ale aj jeho povinnosťou. Vyplýva to z ust. § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v zmysle ktorého je dlžník v predlžení povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu v lehote do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Ak táto osoba porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, vzniká jej vyhlásením konkurzu povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania zapísaného v príslušnom registri v čase, keď porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej výšky základného imania obchodnej spoločnosti ustanovenej zákonom. Ak by bolo takýchto osôb viac, v časti, v ktorej je ich povinnosť čo do výšky rovnaká, sú povinné plniť spoločne a nerozdielne. Predlžený je pritom ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Ak potrebujete vypracovať návrh na vyhlásenie konkurzu, naša advokátska kancelária sa rada stane pre Vás v tomto kroku oporou.

Poplatky

  • Pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je potrebné zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je výška preddavku 663,88 EUR, vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je to 1.659,70 EUR.

Referencie od klientov

245 hodnotení na Google
4,9