Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu / reštrukturalizácie

V rámci podnikania je okrem iného pre podnikateľa veľmi dôležité pravidelne sledovať Obchodný vestník, pretože ak sa jeho obchodný partner dostane do konkurzu alebo reštrukturalizácie, je na ňom, aby si voči dlžníkovi riadne a včas uplatnil svoje pohľadávky. Postup pri prihlasovaní pohľadávok podrobne vymedzuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

V zmysle tohto zákona je potrebné pohľadávku, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate v konkurze uplatniť prostredníctvom prihlášky. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.

Pokiaľ ide o zmeškanie uvedenej lehoty, v prípade, ak podáte prihlášku po jej uplynutí, znamená to pre Vás stratu určitých práv, najmä právo hlasovať, na prihlášku sa však bude prihliadať.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:

  • meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
  • meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
  • právny dôvod vzniku pohľadávky,
  • poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
  • celková suma pohľadávky,
  • podpis.

Okrem týchto náležitostí je potrebné uviesť aj ďalšie skutočnosti, napr. či máte na pohľadávku aj exekučný titul, alebo že ju už vymáhate súdnou cestou.

Platí pritom, že pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

K prihláške sa zároveň pripoja i listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

V prípade reštrukturalizácie sa proces prihlasovania pohľadávok mierne líši. Zákon stanovuje lehotu na podanie prihlášky 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Čo je dôležité, na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. V ostatných náležitostiach sú postupy v podstate rovnaké.

Referencie od klientov

239 hodnotení na Google
4,9