Aké prílohy sa prikladajú k návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu?

Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) môže návrh na vyhlásenie konkurzu podať: 

 • samotný dlžník
 • veriteľ
 • v mene dlžníka likvidátor alebo
 • iná osoba, ak to ustanovuje tento zákon

Zákon v ust. § 12 výslovne uvádza, že pokiaľ návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník (či už fyzická alebo právnická osoba), k návrhu je povinný pripojiť: 

 • zoznam svojho majetku
 • zoznam svojich záväzkov
 • zoznam svojich spriaznených osôb

Ak ide o dlžníka podnikateľa, k návrhu je povinný pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.

Zoznam majetku ako príloha k návrhu na vyhlásenie konkurzu

Podrobnosti týkajúce sa zoznamu majetku upravuje vyhláška 655/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Podľa jej znenie, v zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.

Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje: 

 1. pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie
 2. pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie
 3. pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie
 4. pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak sú známe, ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza
 5. pri cennom papieri druh a forma cenného papiera, počet kusov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, poradové číslo, ISIN, ak bol pridelený, označenie emitenta, ako aj označenie verejného registra, v ktorom je evidovaný, alebo adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier
 6. pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry, ak bola vystavená
 7. pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad
 8. pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná

Podľa predmetnej vyhlášky sa pri každej položke v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia. Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom. Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch.

Zoznam záväzkov ako príloha k návrhu na vyhlásenie konkurzu

Podrobnosti týkajúce sa zoznamu majetku upravuje vyhláška 655/2005 Z. z, ktorá uvádza, že v zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporných peňažných záväzkov, ktoré sú voči nemu uplatňované.

V zozname záväzkov sa uvedie

 1. označenie veriteľa názvom alebo menom a priezviskom, sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom, ako aj identifikačným číslom (IČO), ak bolo pridelené
 2. suma peňažného záväzku vyjadrená v eurách s rozdelením na istinu a príslušenstvo
 3. právny dôvod vzniku peňažného záväzku vrátane čísel faktúr, ak bol peňažný záväzok uplatnený faktúrou
 4. druh, poradie a právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva vrátane predmetu zabezpečovacieho práva spolu so zabezpečenou sumou, ak je peňažný záväzok zabezpečený zabezpečovacím právom
 5. označenie súdneho alebo iného sporu, ak je peňažný záväzok predmetom takéhoto sporu

Zmluvný prehľad ako príloha k návrhu na vyhlásenie konkurzu

Do zmluvného prehľadu sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv.

Vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov

Pred prvý list zoznamu majetku, zoznamu záväzkov ako aj zmluvného prehľadu sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku. Tieto vyhlásenia je potrebné podpísať s úradne osvedčeným podpisom. Zoznam majetku, zoznam záväzkov ako aj zmluvný prehľad už postačuje podpísať bez úradného overenia podpisov. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710