Ako postupovať, ak jediný konateľ a spoločník s.r.o. zomrel?

Niekedy sa stane, že osoba, ktorá bola jediným spoločníkom a zároveň jediným konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným zomrie a za spoločnosť do ukončenia konania o dedičstve nie je oprávnená konať a vystupovať vo vzťahu k tretím osobám žiadna iná osoba. Nakoľko konanie o dedičstve môže nejaký čas trvať a firmu je potrebné dovtedy riadiť, zákon umožňuje požiadať o ustanovenie správcu dedičstva. Správca bude oprávnený v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí za spoločnosť konať, až kým nedôjde k právoplatnému rozhodnutiu, kto bude dedičom obchodného podielu poručiteľa.

Súd môže podľa ust. § 175e zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku ustanoviť správcu dedičstva ako neodkladné opatrenie. Môže tak urobiť na návrh ako aj bez neho, ak to vyžaduje všeobecný záujem alebo dôležitý záujem účastníkov. Taktiež je možné ustanovenie správcu aj len časti dedičstva.

Kto môže byť ustanovený za správcu dedičstva?

Za správcu dedičstva môže byť ustanovený najmä:

  • osoba z okruhu dedičov
  • osoba z okruhu osôb blízkych poručiteľovi
  • notár, pokiaľ v tomto konaní nie je súdnym komisárom.

Podmienkou pri ustanovení správcu dedičstva podniku je, že osoba ustanovená za správcu musí mať skúsenosť s vedením podniku. Navyše je potrebné, aby s ustanovením za správcu podniku súhlasila.

Koho požiadať o ustanovenie správcu dedičstva?

Pokiaľ už bol súdom ustanovený notár, aby prerokoval dedičstvo poručiteľa, odporúčame sa obrátiť so žiadosťou o ustanovenie správcu dedičstva priamo na notára. Pokiaľ však notár ešte ustanovený nebol, je možné požiadať samotný súd o vydanie uznesenia, ktorým ustanoví správcu časti dedičstva a určí mu rozsah jeho povinností.

Judikatúra vo veciach ustanovenia správcu podniku

Podľa R 80/2002 (ČR) (Zbierka rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky) „Ak je poručiteľ jediným spoločníkom a jediným konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, všeobecný záujem a záujem poručiteľových dedičov vyžaduje, aby bol vždy ustanovený správca časti dedičstva – obchodného podielu poručiteľa v spoločnosti s ručením obmedzeným. Správca obchodného podielu poručiteľa v spoločnosti s ručením obmedzeným robí po dobu dedičského konania nevyhnutné úkony spojené s obchodným podielom poručiteľa v tejto spoločnosti; predovšetkým vykonáva práva a plní povinnosti vyplývajúce z účasti poručiteľa v tejto obchodnej spoločnosti.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zastupovanie zosnulej pred ukončením dedičského konania

Moja mama za života vlastnila poľnohospodársku pôdu, ktorá je súčasťou poľovného revíru. Mama zomrela tento rok, dedičské konanie nebolo zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Závet som urobila pred uzatvorením manželstva, bude dcéra výlučnou dedičkou?

Ako rozvedená som závetom odkázala rodinný dom a úspory svojej dcére. Potom (po záveti ), som sa druhý krát vydala. Závet...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie