Ako vymazať záložné právo k bytu z listu vlastníctva?

O zániku záložného práva vzdaním sa záložným veriteľom sme Vás už informovali v našom článku: Vzdanie sa záložného práva a jeho výmaz z katastra nehnuteľností. Záložné právo môže zaniknúť z viacerých dôvodov.

Záložné právo zaniká

 • zánikom zabezpečenej pohľadávky
 • zánikom všetkých vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, na ktoré sa záložné právo vzťahuje
 • ak sa záložný veriteľ vzdá záložného práva
 • uplynutím času, na ktorý bolo záložné právo zriadené
 • vrátením veci záložcovi, ak záložné právo vzniklo odovzdaním veci
 • ak záložca previedol záloh v bežnom obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania alebo ak bol v čase prevodu alebo prechodu zálohu nadobúdateľ zálohu pri vynaložení náležitej starostlivosti dobromyseľný, že nadobúda záloh nezaťažený záložným právom
 • ak záložca previedol záloh a zmluva o zriadení záložného práva určuje, že záložca môže záloh alebo časť zálohu previesť bez zaťaženia záložným právom
 • iným spôsobom dohodnutým v zmluve o zriadení záložného práva alebo vyplývajúcim z osobitného predpisu
 • ak sa vykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa

Uplynutie času, na ktorý bolo záložné právo zriadené

V tomto článku sa budeme venovať zániku záložného práva k bytu a jeho výmazu z listu vlastníctva z dôvodu uplynutia času. V praxi sme sa totiž stretli s prípadom, keď na liste vlastníctva bolo zapísané záložné právo k bytu na nesplatenú časť ceny v zmysle kúpnej zmluvy a § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na obdobie 10 rokov.

Podľa § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. kupujúci uhradí nesplatenú časť ceny bytu v celej výške len v prípade, ak prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. „ak sa prevádza byt z vlastníctva štátu do vlastníctva nájomcu a nadobúdateľ uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti najmenej:

 1. 15 % z ceny bytu, musí zostatok uhradiť v pravidelných bezúročných splátkach do desiatich rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu
 2. 70 % z ceny bytu, poskytne mu predávajúci zľavu 10 % z ceny a zostatok uhradí v pravidelných bezúročných splátkach do jedného roka“

Výmaz záložného práva podľa Občianskeho zákonníka

Občiansky zákonník predpokladá, že výmaz sa vykoná ku dňu uvedenému v žiadosti na výmaz záložného práva, najskôr však ku dňu zániku záložného práva. Žiadosť o výmaz je oprávnený podať na kataster nehnuteľností samotný záložca aj napriek tomu, že túto povinnosť má podľa zákona záložný veriteľ. Záložca k žiadosti musí doložiť písomné potvrdenie o splnení záväzku alebo inú listinu preukazujúcu zánik záložného práva vystavenú záložným veriteľom.

Ak teda k prevodu počas obdobia 10 rokov nedošlo, záložné právo zaniklo. Po uplynutí lehoty odporúčame vyžiadať od príslušnej mestskej časti potvrdenie o zániku záložného práva, ktorého originál alebo overená fotokópia sa doloží k návrhu na výmaz záložného práva. Výmaz sa vykoná záznamom, správny poplatok sa neplatí.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie