Autorizácia zmluvy advokátom

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Aj napriek tomu, že ide o inštitút, ktorý má značné výhody tak pre prevodcu ako aj nadobúdateľa nehnuteľnosti, v praxi o ňom málo ľudí vie a málo sa aj využíva.

Čo je autorizácia?

Autorizácia zahŕňa nielen spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom, ale tiež posúdenie advokáta, či zmluva nedoporuje zákonu alebo ho neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Advokát je povinný zistiť totožnosť účastníkov zmluvy, prípadne ich zástupcov a rovnako posudzuje, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Advokát by nemal nechať nepovšimnuté ani neproporcionálne ustanovenia v zmluve. Je tiež povinný upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve, ak sa nehnuteľnosť prevádza za odplatu. Nie vždy totiž účastník zmluvy rozumie platobným podmienkam a tieto sú mu zrozumiteľné a jasné.

Nemennosť obsahu zmluvy o prevode nehnuteľností garantuje doložka o autorizácii, ktorou adovokát opatrí autorizovanú zmluvu a ktorá obsahuje aj údaj o počte listov zmluvy.

Advokát vykoná autorizácia bez ohľadu na to, či ho o to požiada a uzavrie s ním zmluvu o právnej službe kupujúci alebo predávajúci. Autorizáciu vykoná advokát osobne, zastúpenie nie je prípustné. Pokiaľ advokát poskytuje právne služby ako spoločník obchodnej spoločnosti, autorizácia vykoná na účet a v mene obchodnej spoločnosti.

Aké zmluvy možno autorizovať

Advokát autorizuje zmluvu, ktorou sa prevádza nehnuteľnosť, bez ohľadu na to, či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod. Autorizovať tak možno nielen samotnú kúpnu zmluvu, ale aj zmluvu darovaciu, zámennú alebo inak pomenovanú zmluvu o prevode nehnuteľností.

Advokát naopak nemôže autorizovať:

  1. zmluvu, ktorú sám nevyhotovil
  2. čistú listinu, ktorá neobsahuje žiadny text
  3. zmluvu spísanú v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, ak nie je úradne preložená do štátneho jazyka

Výnimku predstavuje prípad, ak advokát rozumie jazyku, v ktorom je listina spísaná.

Výhody autorizácie

Jednou z výhod autorizácie je vybavenie všetkých úkonov potrebných k prevodu nehnuteľností  priamo u advokáta bez potreby návštevy notára alebo správy katastra. Advokát autorizuje podpisy účastníkov, resp. ich zástupcov, čím ďalšie overenie podpisov notárom už nie je potrebné, čo predstavuje ušetrenie notárskych poplatkov.

Advokát vyhotoví aj podanie na príslušnú správu katastra a zabezpečí aj jeho doručenie vrátane príslušných listín o úkone, ak ktorýkoľvek účastník zmluvy o to advokáta požiada. Advokát disponujúci zaručeným elektronickým podpisom vie podanie odoslať elektronicky a ušetriť tak čas čakania pri podávaní listinného návrhu. Navyše, pokiaľ sa autorizovaná zmluva podá s návrhom na vklad elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom advokáta, dôjde aj k úspore katastrálnych poplatkov až o 50%.

Správa katastra pri zmluvách autorizovaných advokátom posudzuje len skutočnosť, či sú splnené procesné podmienky na vykonanie vkladu. Z tohto dôvodu rozhoduje o povolení vkladu už do 20 dní (namiesto 30) odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Nazanedbateľnou výhodou je aj odborné spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, čím sa eliminujú prípady nepovolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúcich. Kupujúci sa totiž stáva vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti až právoplatným rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech; samotným podpísaním kúpnej zmluvy alebo zaplatením kúpnej ceny sa kupujúci ešte vlastníkom nehnuteľnosti nestáva.

Ochrana pred podvodníkmi s nehnuteľnosťami

Asi najväčšou výhodou autorizácie je ochrana účastníkov zmluvy pred zneužitím totožnosti či už na strane nadobúdateľa alebo prevodcu.

Za týmto účelom advokát zisťuje totožnosť všetkých účastníkov zmluvy, resp. ich zástupcov. Tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti. Ak advokát napriek tomuto postupu nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä požaduje doloženie listín z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, alebo vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie