Ako vydržať nehnuteľnosť - postup (2021)

Aktualizované: 29.09.2021 | Vytvorené: 29.09.2021 |

V máji 2021 nadobudla účinnosť novela Civilného mimosporového poriadku (ďalej ako „CMP“), ktorá priniesla podstatnú zmenu vo vydržaní. Právomoc deklaratórnym rozhodnutím potvrdiť nadobudnutie vecného práva vydržaním sa z notárov presunula na súd. Prečítajte si, ako prebieha potvrdenie vydržania po novom.

Ako vydržať nehnuteľnosť - postup (2021)

Obsah

Nadobudnutie vlastníckeho práva k vydržanej nehnuteľnosti Konanie o potvrdení vydržania Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania Rozhodovanie súdu o návrhu Vyzývacie uznesenie Námietky proti potvrdeniu vydržania Potvrdenie vydržania

Nadobudnutie vlastníckeho práva k vydržanej nehnuteľnosti

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva. Podľa § 134 Občianskeho zákonníka: „Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.“

Pokiaľ niekto, kto splnil podmienky pre vydržanie (a teda nadobudol vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním) chce byť uvedený ako vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného bremena na liste vlastníctva, potrebuje aj potvrdenie o vydržaní.

Potvrdenie o vydržaní je možné získať na základe súdneho rozhodnutia v konaní o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, resp. v konaní o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.

Konanie o potvrdení vydržania

Konanie o potvrdení vydržania upravuje CMP. Miestne príslušným je súd, v ktorého obvode sa nachádza predmetná nehnuteľnosť.

Návrh na začatie konania môže podať osoba, ktorá o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti, prípadne právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Účastníkom konania je navrhovateľ, osoby, ktoré sú v čase začatia konania evidované na liste vlastníctva ako vlastníci a osoby, ktorých sa konanie o potvrdení vydržania týka. Účastníkom tiež môže byť správca lesného pozemku a Slovenský pozemkový fond. Po vydaní tzv. vyzývacieho uznesenia je účastníkom konania aj osoba, ktorá podala námietky, pokiaľ už nie je účastníkom konania z iného z uvedených dôvodov.

Konanie o potvrdení vydržania sa začína vždy iba na návrh. Pre návrh zákon zakotvuje nasledovné náležitosti:

 • označenie súdu, ktorému je návrh určený,
 • vymedzenie, kto je navrhovateľom,
 • vymedzenie, ktorej veci sa návrh týka (ktorej nehnuteľnosti, akého vecného práva),
 • popis, čo sa návrhom sleduje (potvrdenie vydržania),
 • podpis navrhovateľa,
 • opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním,
 • označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností,
 • označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Tvrdené skutočnosti je navrhovateľ povinný osvedčiť.

Za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania zakotvuje zákon o súdnych poplatkoch súdny poplatok vo výške 99,50 EUR.

Rozhodovanie súdu o návrhu

Súd v konaní o potvrdení vydržania skúma, či navrhovateľ dostatočne osvedčil nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním. Za týmto účelom môže súd jednak sám vykonať šetrenie alebo môže navrhovateľa vyzvať na predloženie ďalších dôkazov.

Pokiaľ sú splnené podmienky pre odmietnutie alebo zamietnutie návrhu, súd nenariaďuje pojednávanie a nevyzýva na vyjadrenie ostatných účastníkov konania. Uznesenie o odmietnutí alebo zamietnutí návrhu doručuje iba navrhovateľovi. Pokiaľ z preskúmania návrhu vyplynie, že navrhovateľ osvedčil splnenie podmienok pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, vydá súd tzv. vyzývacie uznesenie.

Vyzývacie uznesenie

Vyzývacie uznesenie obsahuje výzvu na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania do dňa určeného v uznesení. Lehota pritom nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku.

Vyzývacie uznesenie súd doručuje navrhovateľovi, ostatným účastníkom konania, okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta, kde sa nachádza nehnuteľnosť a okresnému úradu príslušnému na úseku katastra na vyznačenie poznámky o vedení konania o potvrdení vydržania. Okrem toho sa vyzývacie uznesenie bezodkladne vyhláškou zverejní aj v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

Námietky proti potvrdeniu vydržania

Podľa § 359h CMP môže na súde, ktorý koná v konaní o potvrdení vydržania až do vydania uznesenia o potvrdení vydržania podať námietky:

 • ten, kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka alebo jeho právny nástupca,
 • ten, koho vecné právo k nehnuteľnosti môže byť tvrdeným vydržaním inak dotknuté a jeho právny nástupca,
 • správca lesného pozemku,
 • Slovenský pozemkový fond,
 • iná osoba.

V závislosti od toho, kto námietky podáva, je v námietke potrebné uviesť (i) opis skutočnosti, ktoré osvedčujú, že osoba, ktorá podáva námietku má k nehnuteľnosti vecné právo, ktoré môže byť vydržaním dotknuté, (ii) informácie osvedčujúce, že vydržaním môžu byť dotknuté práva k nehnuteľnosti, ktorú táto osoba podľa osobitných predpisov spravuje, alebo práva osôb, ktoré podľa osobitných predpisov zastupuje, (iii) informácie osvedčujúce skutočnosti, ktoré vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.

Potvrdenie vydržania

Pokiaľ súd po posúdení námietky neodmietne alebo ak námietky neboli v lehote podané, vydá uznesenie o potvrdení vydržania. V uznesení bude uvedený aj deň, kedy navrhovateľ vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním nadobudol.  

Takéto potvrdenie je všeobecné záväzné a je titulom na zapísanie záznamu do príslušného katastra nehnuteľností.

Pokiaľ bol niekto vydržaním dotknutý, môže sa žalobou domáhať svojho vecného práva aj v prípade, že bolo vydané uznesenie o potvrdení vydržania. Musí však osvedčiť existenciu skutočností, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami.

Ak niekto nadobudol vecné právo od osoby, ktorej bolo právoplatne potvrdené vydržanie, priznáva mu zákon rovnakú ochranu ako v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti od vlastníka. V prípade, ak by nadobúdateľ nebol dobromyseľný, bol by povinný vydať nehnuteľnosť oprávnenému vlastníkovi a následne by mal právo požadovať od vydržateľa prípadnú náhradu škody.

Naše služby:

- príprava a podanie návrhu na súd na potvrdenie vydržania

- zastupovanie v súdnom konaní vo veci vydržania nehnuteľnosti

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.