Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 11.12.2018 |

K žiadosti o prechodný pobyt je povinný príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) doložiť okrem iných dokumentov uvedených v § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania.

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

Obsah

Lehota poskytnutia ubytovania  Čo môže slúžiť ako doklad o ubytovaní cudzinca  Náležitosti čestného vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti  Spoločné ubytovanie s rodinným príslušníkom  Výmera nehnuteľnosti na účely ubytovania pre cudzinca 

Prečítajte si aj náš článok: Prechodný pobytu cudzinca z tretej krajiny na území SR za účelom podnikania

Lehota poskytnutia ubytovania 

V prípade podávania žiadosti o prechodný pobyt platí, že doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu. To však neznamená, že stačí k žiadosti o prechodný pobyt doložiť napríklad nájomnú zmluvu na 6 mesiacov. K tejto lehote je totiž potrebné pripočítať dobu, po ktorú sa bude o žiadosti rozhodovať. Štandardne je lehota na rozhodnutie o prechodnom pobyte cudzinca 90 dní, táto lehota sa však môže v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť. Preto odporúčame, aby doklad o zabezpečení ubytovania bol vystavený aspoň na rok. 

Čo môže slúžiť ako doklad o ubytovaní cudzinca 

Doklad o ubytovaní definuje § 122 zákona o pobyte cudzincov keď uvádza, že týmto dokladom môže byť:

 • čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti (v prípade viacerých vlastníkov čestné vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov) o poskytnutí ubytovania s ich úradne overenými podpismi
 • nájomná zmluva s úradne overenými podpismi tak vlastníka /ov ako prenajímateľa / ov, ako aj cudzinca – nájomcu
 • podnájomná zmluva – pri podnájomnej zmluve sa zvykne vyžadovať aj nájomná zmluva, ktorá osvedčí oprávnenie nájomcu udeliť súhlas podnájomníkovi
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia s poskytnutím ubytovania (odporúčame si vopred preveriť, či súhlas konkrétneho ubytovacieho zariadenia bude akceptovaný, nakoľko prevádzkovatelia týchto zariadení často nie sú jeho vlastníkmi) – tu sme v praxi overený podpis ubytovateľa nepotrebovali, pokiaľ sa súhlas vydal na hlavičkovom papieri a s pečiatkou ubytovacieho zariadenia. 

S účinnosťou od mája 2018 nie je potrebné dokladať list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť, v ktorej bude cudzinec ubytovaný. 

V prípade potvrdenia ubytovacieho zariadenia sme sa stretli s tým, že policajný útvar neakceptoval doklad o zabezpečení ubytovania, ak zistil, že počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu. Nasledovalo dokazovanie zo strany ubytovacieho zariadenia, že kapacita ich zariadenia nebola prekročená. Uvedený problém vzniká najmä v prípadoch, keď si ubytovacie zariadenia nevedú riadnu evidenciu o poskytnutí potvrdení ako aj o udelených pobytoch. 

Využite služby našej advokátskej kancelárie vo veci vypracovania čestného vyhlásenia o poskytnutí ubytovania pre cudzinca. Kontaktujte nás

Náležitosti čestného vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti 

Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti by malo podľa nášho názoru obsahovať:

 • údaje vlastníka/ov nehnuteľnosti,
 • špecifikáciu nehnuteľnosti najlepšie podľa listu vlastníctva,
 • údaje cudzinca, ktorému sa ubytovanie poskytuje aspoň s uvedením mena, priezviska, čísla pasu a národnosti
 • osoby, s ktorými bude v nehnuteľnosti cudzinec ubytovaný, ak sa žiada aj o zlúčenie rodiny
 • doba, na ktorú sa ubytovanie poskytuje. 

V praxi sme sa stretli aj s tým, že nebol akceptovaný doklad o ubytovaní na nebytový priestor ani apartmán, ale na liste vlastníctva muselo byť uvedené, že ide o byt. Rovnako nebolo akceptované ani ubytovanie v dome, ktorý nebol skolaudovaný. 

Spoločné ubytovanie s rodinným príslušníkom 

Dôležité je tiež uviesť, že pokiaľ sa žiada o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, je potrebné doložiť doklad o spoločnom ubytovaní. To neznamená len doklad preukazujúci ubytovanie na rovnakej adrese, ale v prípade hotelov a ubytovacích zariadení sme sa v praxi stretli s tým, že ubytovateľ musel uviesť, že tieto osoby budú ubytované na tej istej izbe. To je potrebné preukázať aj v prípade žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, aj v prípade štátneho príslušníka podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. 

Výmera nehnuteľnosti na účely ubytovania pre cudzinca 

Pokiaľ ide o výmeru, zákon o pobyte cudzincov vyžaduje, aby zabezpečené ubytovanie spĺňalo minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, ktorým je § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Toto ustanovenie vyžaduje, aby obytná plocha bytu nižšieho štandardu mala najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 mna každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Využite naše právne služby

 • vypracovanie čestného vyhlásenia o poskytnutí ubytovania pre cudzinca
 • komplexné právne služby vo veci zamestnávania či podnikania cudzincov na Slovensku

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.