Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

K žiadosti o prechodný pobyt je povinný príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) doložiť okrem iných dokumentov uvedených v § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania.

Lehota poskytnutia ubytovania 

V prípade podávania žiadosti o prechodný pobyt platí, že doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu. To však neznamená, že stačí k žiadosti o prechodný pobyt doložiť napríklad nájomnú zmluvu na 6 mesiacov. K tejto lehote je totiž potrebné pripočítať dobu, po ktorú sa bude o žiadosti rozhodovať. Štandardne je lehota na rozhodnutie o prechodnom pobyte cudzinca 90 dní, táto lehota sa však môže v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť. Preto odporúčame, aby doklad o zabezpečení ubytovania bol vystavený aspoň na rok. 

Čo môže slúžiť ako doklad o ubytovaní cudzinca 

Doklad o ubytovaní definuje § 122 zákona o pobyte cudzincov keď uvádza, že týmto dokladom môže byť:

  • čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti (v prípade viacerých vlastníkov čestné vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov) o poskytnutí ubytovania s ich úradne overenými podpismi
  • nájomná zmluva s úradne overenými podpismi tak vlastníka /ov ako prenajímateľa / ov, ako aj cudzinca – nájomcu
  • podnájomná zmluva – pri podnájomnej zmluve sa zvykne vyžadovať aj nájomná zmluva, ktorá osvedčí oprávnenie nájomcu udeliť súhlas podnájomníkovi
  • potvrdenie ubytovacieho zariadenia s poskytnutím ubytovania (odporúčame si vopred preveriť, či súhlas konkrétneho ubytovacieho zariadenia bude akceptovaný, nakoľko prevádzkovatelia týchto zariadení často nie sú jeho vlastníkmi) – tu sme v praxi overený podpis ubytovateľa nepotrebovali, pokiaľ sa súhlas vydal na hlavičkovom papieri a s pečiatkou ubytovacieho zariadenia

S účinnosťou od mája 2018 nie je potrebné dokladať list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť, v ktorej bude cudzinec ubytovaný. 

V prípade potvrdenia ubytovacieho zariadenia sme sa stretli s tým, že policajný útvar neakceptoval doklad o zabezpečení ubytovania, ak zistil, že počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu. Nasledovalo dokazovanie zo strany ubytovacieho zariadenia, že kapacita ich zariadenia nebola prekročená. Uvedený problém vzniká najmä v prípadoch, keď si ubytovacie zariadenia nevedú riadnu evidenciu o poskytnutí potvrdení ako aj o udelených pobytoch. 

Náležitosti čestného vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti 

Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti by malo podľa nášho názoru obsahovať:

  • údaje vlastníka/ov nehnuteľnosti
  • špecifikáciu nehnuteľnosti najlepšie podľa listu vlastníctva
  • údaje cudzinca, ktorému sa ubytovanie poskytuje aspoň s uvedením mena, priezviska, čísla pasu a národnosti
  • osoby, s ktorými bude v nehnuteľnosti cudzinec ubytovaný, ak sa žiada aj o zlúčenie rodiny
  • doba, na ktorú sa ubytovanie poskytuje

V praxi sme sa stretli aj s tým, že nebol akceptovaný doklad o ubytovaní na nebytový priestor ani apartmán, ale na liste vlastníctva muselo byť uvedené, že ide o byt. Rovnako nebolo akceptované ani ubytovanie v dome, ktorý nebol skolaudovaný. 

Spoločné ubytovanie s rodinným príslušníkom 

Dôležité je tiež uviesť, že pokiaľ sa žiada o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, je potrebné doložiť doklad o spoločnom ubytovaní. To neznamená len doklad preukazujúci ubytovanie na rovnakej adrese, ale v prípade hotelov a ubytovacích zariadení sme sa v praxi stretli s tým, že ubytovateľ musel uviesť, že tieto osoby budú ubytované na tej istej izbe. To je potrebné preukázať aj v prípade žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, aj v prípade štátneho príslušníka podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. 

Výmera nehnuteľnosti na účely ubytovania pre cudzinca 

Pokiaľ ide o výmeru, zákon o pobyte cudzincov vyžaduje, aby zabezpečené ubytovanie spĺňalo minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, ktorým je § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Toto ustanovenie vyžaduje, aby obytná plocha bytu nižšieho štandardu mala najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce, Bratislava, Košice aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie