Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

K žiadosti o prechodný pobyt je povinný príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) doložiť okrem iných dokumentov uvedených v § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania.

Lehota poskytnutia ubytovania 

V prípade podávania žiadosti o prechodný pobyt platí, že doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu. To však neznamená, že stačí k žiadosti o prechodný pobyt doložiť napríklad nájomnú zmluvu na 6 mesiacov. K tejto lehote je totiž potrebné pripočítať dobu, po ktorú sa bude o žiadosti rozhodovať. Štandardne je lehota na rozhodnutie o prechodnom pobyte cudzinca 90 dní, táto lehota sa však môže v zákonom stanovených prípadoch predĺžiť. Preto odporúčame, aby doklad o zabezpečení ubytovania bol vystavený aspoň na rok. 

Čo môže slúžiť ako doklad o ubytovaní cudzinca 

Doklad o ubytovaní definuje § 122 zákona o pobyte cudzincov keď uvádza, že týmto dokladom môže byť:

  • čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti (v prípade viacerých vlastníkov čestné vyhlásenie všetkých spoluvlastníkov) o poskytnutí ubytovania s ich úradne overenými podpismi
  • nájomná zmluva s úradne overenými podpismi tak vlastníka /ov ako prenajímateľa / ov, ako aj cudzinca – nájomcu
  • podnájomná zmluva – pri podnájomnej zmluve sa zvykne vyžadovať aj nájomná zmluva, ktorá osvedčí oprávnenie nájomcu udeliť súhlas podnájomníkovi
  • potvrdenie ubytovacieho zariadenia s poskytnutím ubytovania (odporúčame si vopred preveriť, či súhlas konkrétneho ubytovacieho zariadenia bude akceptovaný, nakoľko prevádzkovatelia týchto zariadení často nie sú jeho vlastníkmi) – tu sme v praxi overený podpis ubytovateľa nepotrebovali, pokiaľ sa súhlas vydal na hlavičkovom papieri a s pečiatkou ubytovacieho zariadenia

S účinnosťou od mája 2018 nie je potrebné dokladať list vlastníctva, na ktorom je zapísaná nehnuteľnosť, v ktorej bude cudzinec ubytovaný. 

V prípade potvrdenia ubytovacieho zariadenia sme sa stretli s tým, že policajný útvar neakceptoval doklad o zabezpečení ubytovania, ak zistil, že počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu. Nasledovalo dokazovanie zo strany ubytovacieho zariadenia, že kapacita ich zariadenia nebola prekročená. Uvedený problém vzniká najmä v prípadoch, keď si ubytovacie zariadenia nevedú riadnu evidenciu o poskytnutí potvrdení ako aj o udelených pobytoch. 

Náležitosti čestného vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti 

Čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti by malo podľa nášho názoru obsahovať:

  • údaje vlastníka/ov nehnuteľnosti
  • špecifikáciu nehnuteľnosti najlepšie podľa listu vlastníctva
  • údaje cudzinca, ktorému sa ubytovanie poskytuje aspoň s uvedením mena, priezviska, čísla pasu a národnosti
  • osoby, s ktorými bude v nehnuteľnosti cudzinec ubytovaný, ak sa žiada aj o zlúčenie rodiny
  • doba, na ktorú sa ubytovanie poskytuje

V praxi sme sa stretli aj s tým, že nebol akceptovaný doklad o ubytovaní na nebytový priestor ani apartmán, ale na liste vlastníctva muselo byť uvedené, že ide o byt. Rovnako nebolo akceptované ani ubytovanie v dome, ktorý nebol skolaudovaný. 

Spoločné ubytovanie s rodinným príslušníkom 

Dôležité je tiež uviesť, že pokiaľ sa žiada o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, je potrebné doložiť doklad o spoločnom ubytovaní. To neznamená len doklad preukazujúci ubytovanie na rovnakej adrese, ale v prípade hotelov a ubytovacích zariadení sme sa v praxi stretli s tým, že ubytovateľ musel uviesť, že tieto osoby budú ubytované na tej istej izbe. To je potrebné preukázať aj v prípade žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, aj v prípade štátneho príslušníka podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. 

Výmera nehnuteľnosti na účely ubytovania pre cudzinca 

Pokiaľ ide o výmeru, zákon o pobyte cudzincov vyžaduje, aby zabezpečené ubytovanie spĺňalo minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, ktorým je § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Toto ustanovenie vyžaduje, aby obytná plocha bytu nižšieho štandardu mala najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce, Bratislava, Košice aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie