D vízum -udelenie národného víza v záujme Slovenskej republiky

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“): „Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum (na účel zamestnania) a

 1. na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
 2. ktorý sa podieľa na realizácii filmového projektu na území Slovenskej republiky alebo
 3. ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,“

Zjednodušený proces zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín na vybraných pozíciách v roku 2024

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu

Dňa 6.3.2024 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu (ďalej len „Nariadenie 383/2023“).

V zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“): „Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak je to v záujme Slovenskej republiky.“

Národné víza môžu byť udelené za účelom výkonu vybraných zamestnaní v oblasti priemyslu, ktorými sa v zmysle § 1 písm. a) Nariadenia 383/2023 rozumejú:

 • 8121999 – operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle inde neuvedený
 • 8141000 – operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
 • 8211000 – montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 • 8219003 – montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe
 • 8212002 – montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení
 • 8344000 – operátor vysokozdvižného vozíka
 • 7212002 – zvárač kovov
 • 7223001 – nastavovač CNC strojov
 • 7223003 – obrábač kovov
 • 7411001 – stavebný a prevádzkový elektrikár
 • 5153003 – údržbár

V záujme Slovenskej republiky je udeliť národné vízum osobám, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

Podmienka č. 1: Štátny občan tretej krajiny, ktorému sa národné víza udeľujú v zmysle § 1 písm. b) bod 1 Nariadenia 383/2023 musí byť: „občanom Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indickej republiky, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky.“

Zároveň musí byť štátny občan tretej krajiny uvedený v zozname v zmysle § 2 ods. 2 Nariadenia 383/2023, podľa ktorého Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po preverení splnenia podmienok zamestnávateľom predkladá zoznam štátnych príslušníkov tretej krajiny, s ktorým vyjadruje súhlas, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia návrhu zoznamu.

V zmysle § 2 ods. 1 Nariadenia 383/2023: „Zamestnávateľ predkladá Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy

 • návrh zoznamu štátnych príslušníkov tretích krajín podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 • súhlas užívateľského zamestnávateľa s dočasným pridelením štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v návrhu zoznamu podľa písmena a), ak zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania.

Podmienka č. 2: V zmysle § 1 písm. b) bod 2 Nariadenia 383/2023 štátny občan tretej krajiny: „nemá v čase podania žiadosti o udelenie národného víza udelený prechodný pobyt na účel zamestnania podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov a ani nemá podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov.“

Podmienka č. 3: V zmysle § 1 písm. b) bod 3 Nariadenia 383/2023 štátny občan tretej krajiny: „nemal udelené národné vízum.“

Podmienky, ktoré musí spĺňať zamestnávateľ

V zmysle § 1 písm. c) Nariadenia 383/2023: „zamestnávateľom, u ktorého má byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, môže byť zamestnávateľ:

 1. ktorý je usadený na území Slovenskej republiky najmenej tri roky,
 2. ktorému nebola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred dňom predloženia návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1,
 3. ktorý má ku dňu predloženia návrhu zoznamu podľa § 2 ods. 1 splnené povinnosti daňovníka podľa osobitného predpisu1) a má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.“

Užívateľský zamestnávateľ musí tiež spĺňať uvedené podmienky v prípade, ak ide o dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny. 

Národné vízum

V zmysle § 1 písm. e) Nariadenia 383/2023: „národné vízum je udelené na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok.“

V zmysle § 1 písm. f) Nariadenia 383/2023: „celkový počet národných víz nepresiahne v kalendárnom roku počet 10 000.“ V roku 2023 bol maximálny počet 2 000, ide o značné navýšenie oproti minulému roku.

Zamestnávanie vybraných skupín štátnych príslušníkov tretích krajín

Dňa 6.3.2024 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín (ďalej len „Nariadenie 113/2023“).

V zmysle § 1 ods. 1 Nariadenia 113/2023: „Je v záujme Slovenskej republiky udeliť v roku 2024 národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú občanmi Arménskej republiky, Azerbajdžanskej republiky, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipínskej republiky, Gruzínska, Indickej republiky, Indonézskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Moldavskej republiky, Nepálskej federatívnej demokratickej republiky, Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Tadžickej republiky, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbeckej republiky uvedeným v zozname podľa § 2 ods. 2 a ktorí budú zamestnaní v zamestnaní podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní

 • 8331001 – vodič autobusu, spolu v počte najviac 2 000 národných víz,
 • 8332006 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava) a
 • 8332007 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 5 000 národných víz.“

V porovnaní s minulým rokom ide o zvýšenie počtu z 200 národných víz na 2 000 na pozíciu vodič autobusu a z počtu 2 000 národných víz na 5 000 na pozíciu vodič nákladného vozidla.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum v zmysle ďalej uvedených nariadení vlády SR zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému podľa miesta výkonu práce, do 7 pracovných dní začiatok a skončenie zamestnania na formulári informačná karta (Príloha č. 9a – vznik [   DOCX]Príloha č. 9b – skončenie [   DOCX]). K uvedenému formuláru priloží kópiu udeleného víza a pracovnej zmluvy.

Úrad práce: „Keďže národné vízum je udelené /nálepka v pase/, povinnosť zamestnávateľa je nahlásiť do 7 kalendárnych dní začiatok vzniku pracovného pomeru prostredníctvom tlačiva Informačná karta. Na Informačnej karte je nutné označiť, že sa jedná o výnimku podľa §23a ods.1 ag). K Informačnej karte doložte kópiu vzniku pracovného pomeru a kópiu pasu občana tretej krajiny s jeho fotkou a údajmi ako aj nálepkou víza. Po skončení PP je treba tiež Informačnou kartou do 7 kalendárnych dní oznámiť skončenie PP. Informačnú kartu dávate na príslušnom úrade, v mieste výkonu práce cudzinca….ak sa jedná o kamionistov, autobusárov, tak v mieste sídla zamestnávateľa. Informačná karta sa vyhotovuje 2x , jednu Vám potvrdenú vrátime a jedna ostáva na úrade.“

Udelenie národného D víza vysokokvalifikovaným príslušníkom tretích krajín v záujme Slovenskej republiky – Nariadenie 521/2021

§ 1 nariadenia č. 521/2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín (ďalej len „nariadenie“): „Je v záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona o pobyte cudzincov (ďalej len „národné vízum“) štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi:

 • vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v Slovenskej republike alebo v Českej republike (ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania alebo štúdia) (ďalej len „absolventi slovenskej alebo českej VŠ“),
 • vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v prílohe č. 1 alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v prílohe č. 1 (ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania alebo štúdia) (ďalej len „absolventi VŠ podľa prílohy č. 1“),
 • vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a budú zamestnaní u zamestnávateľa v Slovenskej republike v zamestnaniach uvedených prílohe č. 2 (ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt). (ďalej len „absolventi VŠ zamestnaní u zamestnávateľa podľa prílohy č. 2“)“

V kalendárnom roku možno udeliť najviac 3000 národných víz. Do počtu národných víz sa nezapočítava národné vízum udelené na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak mu pred udelením národného víza na účel zamestnania bolo udelené vízum na účel hľadania si zamestnania.

Vysoké školy na prílohe číslo 1

Na prílohe číslo 1 je veľké množstvo vysokých škôl ako napríklad: Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge… https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/20230101_5494051-2.pdf

Príloha číslo 2

Osoby ktoré môžu žiadať o udelenie víz na účel zamestnania, sú riadiaci pracovníci, profesie IT s vysokou pridanou hodnotou, profesie v zdravotníctve s vysokou pridanou hodnotou, vedci a výskumníci a ostatní technickí špecialisti. Zoznam zamestnaní: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/521/20230101_5494053-2.pdf

Účel (dôvod) udelenia takýchto národných víz a ich trvanie:

 • účel hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní
 • účel zamestnania na čas trvania zamestnania (max na 1 rok)

Národné vízum nie je možné opätovne udeliť z rovnakého dôvodu, t. j. nie je možné 2x udeliť vízum na účel hľadania si zamestnania.

Konanie o udelení národného víza

§ 17 ods. 1 zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“): „Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade. Štátny príslušník tretej krajiny môže podať žiadosť o udelenie národného víza aj na ministerstve vnútra, ak sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky a národné vízum má byť udelené v záujme Slovenskej republiky.“ Takéto vízum je v záujme Slovenskej republiky a preto ho možno podať aj na ministerstve.

Žiadosť o udelenie D víza za účelom výkonu zamestnania

 K žiadosti (https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/informacie-pre-cudzincov/vizove-formulare) o udelenie národného víza za účelom zamestnania je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť:

 • platný cestovný pas;
 • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza;
 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm;
 • doklad o vzdelaní,
  • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia druhého stupňa na vysokej škole v SR alebo Českej republike, alebo
  • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení podľa prílohy 1 nariadenia v študijnom programe, ktorý trvá najmenej tri roky, alebo
  • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení v študijnom programe, ktorý trvá najmenej štyri roky, ak ide o  zamestnanie uvedené v prílohe 2 nariadenia;
 • vyplnený prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo platnú pracovnú zmluvu;
 • doklad o zdravotnom poistení na území SR platný do doby nadobudnutia účinnosti pracovnej zmluvy.

Žiadosť o udelenie víza za účelom hľadania si zamestnania

K žiadosti (https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/informacie-pre-cudzincov/vizove-formulare) o udelenie národného víza za účelom hľadania si zamestnania je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť:

 • platný cestovný pas;
 • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza;
 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm;
 • doklad o vzdelaní,
  • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia druhého stupňa na vysokej škole v SR alebo Českej republike, alebo
  • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení podľa prílohy 1 nariadenia v študijnom programe, ktorý trvá najmenej tri roky, alebo
  • vysokoškolský diplom alebo potvrdenie o úspešnom skončení štúdia na vysokej škole alebo vzdelávacom zariadení v študijnom programe, ktorý trvá najmenej štyri roky, ak ide o  zamestnanie uvedené v prílohe 2 nariadenia;
 • čestné vyhlásenie o účele pobytu s osvedčeným podpisom žiadateľa,
 • doklad o zdravotnom poistení na území SR na dobu 90 dní

Udelenie pobytu

K žiadosti o udelenie národného víza v súvislosti podaním žiadosti o pobyt na oddelení cudzineckej polície na území SR žiadateľ okrem základných dokladov predkladá aj doplňujúce doklady:

 • úplná žiadosť o pobyt, ktorá má byť podaná v SR;
 • doklad o zabezpečení ubytovania v SR najmenej po dobu platnosti národného víza; doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o zabezpečení ubytovania v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR najmenej po dobu platnosti národného víza (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa); doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o doprave na Slovensko

Termín na podanie žiadosti a rozhodovanie o žiadosti

Zastupiteľský úrady môže vyžadovať, aby si žiadateľ rezervoval termín pre podanie žiadosti. Bližšie informácie poskytne žiadateľovi príslušný zastupiteľský úrad.

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia. Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Poplatky

Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ak je to v záujme SR alebo ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v SR:  35 eur

 Udelenie národného D víza

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené na nevyhnutný čas, ak ide udelenie národného víza na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo v záujme Slovenskej republiky.

Národné vízum sa udeľuje vo forme vízovej nálepky do pasu štátneho príslušníka tretej krajiny. Národné vízum určené na účel zamestnania obsahuje údaje:

 • kód zamestnania ISCO podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité,
 • názov zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie,
 • identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie,
 • údaj, že národné vízum bolo vydané na účel hľadania si zamestnania, ak je vydané v zmysle Nariadenia vlády SR č. 521/2021.

Obsahové náležitosti D víza udeleného vysokokvalifikovaným príslušníkom tretích krajín

 • na účel hľadania si zamestnania: údaj, že národné vízum bolo vydané na účel hľadania si zamestnania
 • na účel zamestnania: kód zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, na ktoré bude národné vízum využité, a názov a identifikačné číslo zamestnávateľa, u ktorého bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie

Zrušenie národného víza

§ 1 ods. 6 nariadenia: „Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.“ Porušenie tohto zákazu sa považuje za neplnenie účelu, na ktorý bolo národné vízum udelené. A teda podľa § 17 ods. 8 písm. c): „Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak štátny príslušník tretej krajiny neplní účel, na ktorý bolo národné vízum udelené.

Udelenie národného D víza vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín – Nariadenie 520/2021

V roku 2022 sa udelí národné vízum občanom Bieloruskej republiky, Srbskej republiky a Ukrajiny a občanom Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménskej republiky, Moldavskej republiky (doplnené Nariadením vlády SR č. 94/2022), ktorí budú zamestnaní v profesiách podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní ISCO:

 • 8331001 – vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz
 • 8332006 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava)
 • 8332007 – vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 národných víz

Národné vízum je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov alebo nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt podľa § 23 zákona o pobyte cudzincov. Ako doklad preukazujúci účel pobytu sa ustanovila pracovná zmluva a zároveň príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo. Z dôvodu hodnovernejšieho a adresnejšieho preukázania účelu pobytu sa upúšťa od preukázania účelu pobytu len písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie do zamestnania.

Platnosť parametrov a podmienok stanovených v uvedených nariadeniach je na obdobie roka 2022 s možnosťou aktualizácie pre nasledujúci rok z dôvodu potreby zohľadnenia aktuálnej situácie na trhu práce v SR, resp. jeho aktualizácie po vyčerpaní kvóty na udelenie národných víz.“ (Úrad práce)

Udelenie národného víza

Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ani nemá podanú žiadosť o jeho udelenie.

Dĺžka udelenia víza

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok a nie je možné udeliť opätovne.

Zrušenie národného víza

§ 1 ods. 5 nariadenia: „Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum.“ Porušenie tohto zákazu sa považuje za neplnenie účelu, na ktorý bolo národné vízum udelené. A teda podľa § 17 ods. 8 písm. c: „Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak štátny príslušník tretej krajiny neplní účel, na ktorý bolo národné vízum udelené.

Žiadosť o udelenie víza

K žiadosti (https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/informacie-pre-cudzincov/vizove-formulare) o udelenie národného víza je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť:

 • platný cestovný pas;
 • vyplnenú žiadosť o udelenie národného víza;
 • farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm;
 • pracovná zmluva
 • oprávnenie viesť motorové vozidlo
 • doklad o zdravotnom poistení na území SR

Prechodný pobyt na účel zamestnania

Úrad práce: „Pokiaľ už má št. príslušník tretej krajiny udelené národné víza (D), môže na základe nich vykonávať pracovnú činnosť.

Povinnosti zamestnávateľa:

Zamestnávateľ môže štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum v zmysle horeuvedených nariadení vlády SR  zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. ag) tretieho bodu zákona o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnému podľa miesta výkonu práce, do 7 pracovných dní začiatok a skončenie zamestnania na formulári informačná karta. K uvedenému formuláru priloží kópiu udeleného víza a pracovnej zmluvy.“

Počas doby, na ktorú bolo vydané vízum je nutné pre cudzinca vybaviť si pobyt na účel zamestnania, lebo vízum sa nedá opakovane vydať. (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny)

Ak má už udelené D víza netreba už nič, iba vykonávať činnosť na akú mu boli udelené a v čase platnosti D víza. D víza nahrádzajú na udelenú dobu prechodný pobyt na zamestnanie. (RHCP BA)

Udelenie pobytu

K žiadosti o udelenie národného víza v súvislosti podaním žiadosti o pobyt na oddelení cudzineckej polície na území SR žiadateľ okrem základných dokladov predkladá aj doplňujúce doklady:

 • úplná žiadosť o pobyt, ktorá má byť podaná v SR;
 • doklad o zabezpečení ubytovania v SR najmenej po dobu platnosti národného víza; doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o zabezpečení ubytovania v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR najmenej po dobu platnosti národného víza (napr. potvrdenie o zostatku na účte vo výške 56 eur/deň pobytu vedenom v banke v SR, pobočke zahraničnej banky alebo zahraničnej banke na meno žiadateľa); doklad sa nevyžaduje, ak relevantný doklad o finančnom zabezpečení pobytu v SR predkladaný k žiadosti o pobyt pokrýva dobu platnosti národného víza;
 • doklad o doprave na Slovensko

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie