Dobrovoľná strata slovenského štátneho občianstva

Kontaktujte nás!

Ak máte otázky k získaniu alebo strate štátneho občianstva, alebo potrebujete inú právnu radu, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk, obratom sa Vám ozveme.

Strata slovenského štátneho občianstva zväčša nastáva zo zákonných dôvodov, ktorým je napríklad aj dobrovoľné nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. K strate slovenského štátneho občianstva nepríde, ak občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátne občianstvo:

 • manžela počas trvania manželstva
 • narodením
 • osvojením
 • počas maloletosti
 • štátu, v ktorom mal povolený, registrovaný alebo evidovaný pobyt najmenej po dobu 5 rokov (vyžaduje sa skutočné zdržiavanie v tomto štáte).

Po nadobudnutí ďalšieho občianstva má slovenský občan povinnosť oznámiť:

 • nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu Ministerstvu spravodlivosti SR do 90 dní od jeho nadobudnutia, alebo
 • bezodkladne stratu štátneho občianstva okresnému úradu v sídle kraja, ak nespĺňa žiadnu z vyššie uvedených výnimiek

K oznámeniam je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu (naturalizačná listina) a v prípade zachovania si slovenského občianstva aj súvisiace listinné dôkazy, ktoré preukazujú konkrétne skutočnosti, napr. rodný list, sobášny list, rozhodnutie o osvojení, potvrdenie o dĺžke pobytu a dokumenty preukazujúce reálne zdržiavanie sa v danom štáte.

Prepustenie zo štátneho zväzku

Zväčša je v záujme osôb, aby im po nadobudnutí ďalšieho občianstva bolo ponechané slovenské. V niektorých prípadoch je potrebné, aby slovenské občianstvo stratili. Napríklad, ak právna úprava štátu, ktorého občianstvo nadobudli alebo je im prisľúbené, dvojité občianstvo nepripúšťa.

V zmysle § 9 ods. 2 zákona o štátnom občianstve: „Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.“

Zo štátneho zväzku nie je možné prepustiť osobu:

 • proti ktorej sa vedie trestné stíhanie
 • je vo výkone trestu
 • nemá vykonaný trest, ktorý jej bol uložený súdom
 • má nedoplatky na daňovom alebo colnom úrade, voči sociálnej alebo zdravotnej poisťovni a obci

Podanie žiadosti

Žiadosť je potrebné podať osobne na okresnom úrade v sídle kraja podľa pobytu / posledného pobytu žiadateľa, alebo v zahraničí na diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR. Okresný úrad o žiadosti rozhodne do 6 mesiacov od jej doručenia. Občianstvo sa stráca momentom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku.

Náležitosti žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku sú:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko
 • rodné číslo
 • dátum a miesto narodenia žiadateľa
 • adresu pobytu
 • adresu posledného pobytu na území Slovenskej republiky
 • dôvody žiadosti
 • dátum a podpis

Prílohy k žiadosti:

 • prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí (naturalizačná listina)
 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva, úmrtný list manžela)
 • potvrdenie, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky voči obci a úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Prepustenie zo štátneho zväzku maloletej osoby

Deti mladšie ako 14 rokov sa zapíše do žiadosti rodiča a stráca občianstvo spolu s rodičmi. V takom prípade sa vyžaduje doložiť súhlas druhého rodiča s úradne overeným podpisom. Osoba staršia ako 14 žiada o prepustenie zo štátneho zväzku samostatne.

Tip

Ak v súvislosti s nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva žiadate o prepustenie zo štátneho zväzku a slovenské občianstvo zo zákonných dôvodov nestrácate (nadobudli ste rovnaké občianstvo ako manžel) ste zároveň povinný podať oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie