Nadobudnutie slovenského občianstva potomkami a iné zmeny

Dňa 1. apríla 2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá v niektorých prípadoch značne zjednoduší nadobúdanie slovenského štátneho občianstva, alebo zabezpečí jeho zachovanie v situácii, kedy by podľa starej právnej úpravy nastala jeho strata.

Novela upravuje tri základné otázky, a to: umožní občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva Slovenskej republiky. Ďalej rieši situáciu osôb, ktoré na základe sprísnenia zákona v roku 2010 prišli o slovenské štátne občianstvo tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva. A napokon zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí a osôb, ktorých predkovia boli občania Slovenskej republiky.

Nadobudnutie občianstva iného štátu bez straty občianstva Slovenskej republiky

Pôvodná právna úprava platná do 31.03.2022 veľmi prísne koncipovala podmienky straty štátneho občianstva Slovenskej republiky ex lege v prípade, ak slovenský štátny občan nadobudne  štátne občianstvo iného štátu. Táto strata nastávala automaticky dňom, kedy osoba nadobudla iné štátne občianstvo.

Avšak novela zákona o štátnom občianstve v zmysle § 9 ods. 17 a 18 ustanovuje výnimky, na základe ktorých nedochádza k tejto strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ho nadobudlo maloleté dieťa. Nadobúdateľ cudzieho štátneho občianstva je povinný túto skutočnosť v lehote 90 dní od jeho nadobudnutia písomne oznámiť ministerstvu. K oznámeniu musí predložiť doklady o jeho nadobudnutí v listinnej forme, a rovnako, v závislosti od dôvodu buď sobášny list, rodný list, alebo právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.

Druhú výnimku predstavuje nadobudnutie občianstva štátu, v ktorom mal občan Slovenskej republiky v čase nadobudnutia tohto štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt, alebo inak evidovaný pobyt po dobu najmenej 5 rokov. Dôležité je, aby sa v mieste tohto pobytu stanovený čas skutočne zdržiaval. Občan je povinný do 90 dní od nadobudnutia druhého štátneho občianstva, písomne upovedomiť ministerstvo a predložiť mu doklady preukazujúce nadobudnutie ďalšieho štátneho občianstva  a rovnako aj doklady preukazujúce dĺžku pobytu v tomto štáte.  Ak sa preukáže, že občan nesplnil danú podmienku pobytu pre zachovanie si slovenského občianstva, ministerstvo zašle písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Znovunadobudnutie slovenského občianstva strateného do 31.3.2022

Novelazákona o štátnom občianstve umožňuje získať na vlastnú žiadosť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky.

Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky v prípade, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť alebo nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva.

Čiže osobám, ktoré nadobudli cudzie štátne občianstvo, čím stratili pôvodné občianstvo Slovenskej republiky v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu aspoň osem rokov, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo v štáte, v ktorom mal v čase nadobudnutia tohto občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložil doklady preukazujúce túto skutočnosť. Rovnako tak sú bývali občania odbremenení od jazykovej skúšky.

Slovenské občianstvo pre Slovákov žijúcich v zahraničí a potomkov bývalých občanov

Pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa vypúšťa podmienka preukázania ovládania slovenského jazyka slovom a písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike. Tejto osobe možno udeliť slovenské štátne občianstvo, ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň tri roky alebo  ak ide o osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky povolený pobyt a významne sa zaslúžila o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej.

Pre osoby so slovenským pôvodom, aspoň po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov, novela zákona umožňuje na základe vlastnej žiadosti získať občianstvo Slovenskej republiky. V zmysle novely možno žiadateľovi udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu v prípade, ak nebol štátnym občanom Slovenskej republiky a aspoň jeden z jeho rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území Slovenskej republiky za podmienky, že má na území Slovenskej republiky povolený pobyt.

„Pri žiadostiach podľa ustanovenia zákona č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je podmienka, aby sa praprarodičia žiadateľa narodili na území súčasnej Slovenskej republiky a hocikedy v priebehu svojho života mali československé štátne občianstvo. To je potrebné aj zdokladovať – miesto narodenia na Slovensku a príbuzenský vzťah rodnými listami, československé občianstvo predkov napr. cestovnými pasmi ČSR, osvedčením o československom štátnom občianstve, sčítacími hárkami zo Slovenského národného archívu.“ (zdroj: OÚ Bratislava)

Zároveň potomkovia slovenských občanov majú nárok na trvalý pobyt, t.j. môžu požiadať spolu so žiadosťou o slovenské štátne občianstvo aj o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Preto nie je potrebné žiadať o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, čo celý proces získania občianstva zjednoduší.

K žiadosti na udelenie trvalého pobyt na päť rokov bude potrebné len doložiť:

  • platný cestovný doklad,
  • 2 fotografie tváre 3 x 3,5 cm,
  • doklady preukazujúce nárok na štátne občianstvo po predkovi, napr. rodný list rodičov, prarodičov, praprarodičov, sobášny list, naturalizačné listiny a pod.

Ak máte záujem o získanie štátneho občianstva po predkoch a zároveň o trvalý pobyt, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Sprísnenie niektorých ustanovení

Aj keď na jednej strane zákonodarca uvoľňuje niektoré podmienky pre získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky, na druhej strane sa chce vyhnúť konaniu, ktorým by žiadatelia obchádzali alebo zneužívali zákon. Preto je potrebné získať čo najviac informácií o žiadateľoch, aby nenastali pochybnosti o identifikácii ich osoby. Žiadateľ je teda povinný preukázať sa platným dokladom totožnosti s aktuálnou podobou tváre. Na výzvu sa musí osobne dostaviť na stanovený orgán v určenom čase a poskytnúť mu požadované doklady a informácie. Podmienkou je, aby žiadateľ nepredstavoval hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.

Zákon vymedzuje ako dôvod pre nevzniknutie občianstva Slovenskej republiky uvedenie nepravdivých skutočností v predložených dokladoch alebo v dotazníku. Rovnako v rámci zabezpečenia riadneho priebehu konania je žiadateľ povinný predložiť doklady v stanovenej lehote. Ich nepredloženie ma za následok zastavenie konania o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Treba byť obozretný tiež pri plnení si oznamovacej povinnosti o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu alebo strate občianstva Slovenskej republiky, pretože nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť udelená pokuta až do výšky 330 eur.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie