Nadobudnutie občianstva iného štátu bez straty občianstva SR (dvojité občianstvo)

Dňa 1. apríla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá v niektorých prípadoch značne zjednodušila nadobúdanie slovenského štátneho občianstva, alebo jeho zachovanie v situácii, kedy by podľa starej právnej úpravy nastala jeho strata.

Novela upravuje tri základné otázky, a to: umožní občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva Slovenskej republiky. Ďalej rieši situáciu osôb, ktoré na základe sprísnenia zákona v roku 2010 prišli o slovenské štátne občianstvo tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva. A napokon zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí a osôb, ktorých predkovia boli občania Slovenskej republiky.

Dvojité štátne občianstvo

Pôvodná právna úprava platná do 31.03.2022 veľmi prísne koncipovala podmienky straty štátneho občianstva Slovenskej republiky ex lege v prípade, ak slovenský štátny občan nadobudne  štátne občianstvo iného štátu. Táto strata nastávala automaticky dňom, kedy osoba nadobudla iné štátne občianstvo.

Avšak novela zákona o štátnom občianstve v zmysle § 9 ods. 17 a 18 ustanovuje výnimky, na základe ktorých nedochádza k tejto strate. Ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ho nadobudlo maloleté dieťa. Nadobúdateľ cudzieho štátneho občianstva je povinný túto skutočnosť v lehote 90 dní od jeho nadobudnutia písomne oznámiť ministerstvu. K oznámeniu musí predložiť doklady o jeho nadobudnutí v listinnej forme, a rovnako, v závislosti od dôvodu buď sobášny list, rodný list, alebo právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.

Druhú výnimku predstavuje nadobudnutie občianstva štátu, v ktorom mal občan Slovenskej republiky v čase nadobudnutia tohto štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt, alebo inak evidovaný pobyt po dobu najmenej 5 rokov. Dôležité je, aby sa v mieste tohto pobytu stanovený čas skutočne zdržiaval. Občan je povinný do 90 dní od nadobudnutia druhého štátneho občianstva, písomne upovedomiť ministerstvo a predložiť mu doklady preukazujúce nadobudnutie ďalšieho štátneho občianstva  a rovnako aj doklady preukazujúce dĺžku pobytu v tomto štáte.  Ak sa preukáže, že občan nesplnil danú podmienku pobytu pre zachovanie si slovenského občianstva, ministerstvo zašle písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Zaujímavosť

Ak dieťa nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu po aprílovej novele z roku 2022, aj na neho sa vzťahuje povinnosť podať oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva.

Znovunadobudnutie slovenského občianstva strateného do 31.3.2022

Novelazákona o štátnom občianstve umožňuje získať na vlastnú žiadosť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky.

Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky v prípade, ak stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť alebo nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva.

Čiže osobám, ktoré nadobudli cudzie štátne občianstvo, čím stratili pôvodné občianstvo Slovenskej republiky v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu aspoň osem rokov, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo v štáte, v ktorom mal v čase nadobudnutia tohto občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložil doklady preukazujúce túto skutočnosť. Rovnako tak sú bývali občania odbremenení od jazykovej skúšky.

Ak máte záujem o získanie štátneho občianstva po predkoch a zároveň o trvalý pobyt, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk

Sprísnenie niektorých ustanovení

Aj keď na jednej strane zákonodarca uvoľňuje niektoré podmienky pre získanie štátneho občianstva Slovenskej republiky, na druhej strane sa chce vyhnúť konaniu, ktorým by žiadatelia obchádzali alebo zneužívali zákon. Preto je potrebné získať čo najviac informácií o žiadateľoch, aby nenastali pochybnosti o identifikácii ich osoby. Žiadateľ je teda povinný preukázať sa platným dokladom totožnosti s aktuálnou podobou tváre. Na výzvu sa musí osobne dostaviť na stanovený orgán v určenom čase a poskytnúť mu požadované doklady a informácie. Podmienkou je, aby žiadateľ nepredstavoval hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.

Zákon vymedzuje ako dôvod pre nevzniknutie občianstva Slovenskej republiky uvedenie nepravdivých skutočností v predložených dokladoch alebo v dotazníku. Rovnako v rámci zabezpečenia riadneho priebehu konania je žiadateľ povinný predložiť doklady v stanovenej lehote. Ich nepredloženie ma za následok zastavenie konania o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Treba byť obozretný tiež pri plnení si oznamovacej povinnosti o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu alebo strate občianstva Slovenskej republiky, pretože nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť udelená pokuta až do výšky 330 eur.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Chcel by som mať na Slovensku neobmedzený pobyt, čo potrebujem?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie