Strata slovenského občianstva, znovunadobudnutie slovenského občianstva

Podľa § 9 ods. 16 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o štátnom občianstve“): „Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.“

K strate štátneho občianstva SR priamo zo zákona nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva nedôjde iba v prípade, že štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo narodením alebo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, ak cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol počas trvania spoločného manželstva.

Zákon o štátnom občianstve zakotvuje povinnosť stratu štátneho občianstva SR bezodkladne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja, nesplnenie uvedenej povinnosti predstavuje spáchanie priestupku sankcionované pokutou vo výške 3 319,- EUR.

Podľa telefonickej informácie z Okresného úradu Bratislava, neexistuje žiadne usmernenie pre okresné úrady, podľa ktorého by okresné úrady posudzovali, či bolo oznámenie uskutočnené ešte v lehote, ktorú možno považovať za neodkladnú. Okresné úrady berú do úvahy, že príprava oznámenia o strate štátneho občianstva SR spolu so všetkými predkladanými dokumentami vrátane úradných prekladov a vyššieho overenia si vyžaduje určitý čas.

Oznámenie o strate štátneho občianstva

Oznámenie sa uskutočňuje na tlačive „Oznámenie o strate štátneho občianstva SR“. Okrem vyplneného tlačiva je na okresnom úrade v sídle kraja potrebné predložiť aj: 

 • doklad totožnosti (občiansky preukaz a / alebo cestovný pas)
 • predošlé osvedčenie o štátnom občianstve (ak bolo vydané)
 • doklad o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
 • iné doklady (týkajúce sa nadobudnutia štátneho občianstva cudzieho štátu a pod.)

Uvedené doklady je potrebné predložiť v originály alebo v osvedčených fotokópiách, pričom dokumenty vydané v cudzine musia byť úradne preložené a opatrené apostilou alebo superlegalizované.

Oznámenie o strate štátneho občianstva SR je možné uskutočniť aj poštou alebo prostredníctvom splnomocnenca, pričom podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Odovzdanie slovenských cestovných dokladov

V zmysle ustanovenia § 22 písm. h) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cestovný doklad držiteľa, ktorý stratil štátne občianstvo SR neplatný. Podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona je držiteľ, ktorý stratil štátne občianstvo SR povinný cestovný doklad bezodkladne odovzdať orgánu, ktorý ho vydal alebo v zahraničí zastupiteľskému úradu.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak k odovzdaniu cestovného dokladu nedôjde, cestovný doklad sa považuje za odcudzený.

Neodovzdanie neplatného cestovného dokladu bezodkladne po tom, ako sa doklad stal neplatným je priestupkom, za ktorý môže byť uložená pokuta vo výške do 33,- EUR.

Odovzdanie slovenského občianskeho preukazu

Stratou štátneho občianstva držiteľa sa v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov stáva neplatným aj občiansky preukaz. Občiansky preukaz neplatný z dôvodu straty štátneho občianstva je jeho držiteľ povinný neodkladne odovzdať okresnému riaditeľstvu policajného zboru alebo zastupiteľskému úradu. Neodovzdaný občiansky preukaz sa považuje za odcudzený. Neodovzdanie občianskeho preukazu je priestupkom, spáchanie ktorého môže byť sankcionované pokutou vo výške do 33,- EUR.

Odovzdaniu dokladov má predchádzať zaevidovanie straty štátneho občianstva SR držiteľa dokladov v systéme štátnej správy, preto pred odovzdaním dokladov odporúčame túto skutočnosť preveriť na okresnom úrade v sídle kraja, kde bolo oznámenie o strate štátneho občianstva podané. Odovzdanie dokladov sa môže uskutočniť osobne, prostredníctvom inej osoby (plná moc nie je potrebná) a neplatné doklady je možné zaslať aj poštou. Doklady môžu byť v rámci Slovenskej republiky odovzdané na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve PZ. O odovzdaní dokladov Okresné riaditeľstvo PZ vystaví potvrdenie.

Opätovné nadobudnutie štátneho občianstva  SR

Prijatie Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. januára 2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov umožnilo, aby bolo bývalým občanom Slovenskej republiky udelené štátne občianstvo SR z dôvodu v záujme Slovenskej republiky, a teda bez potreby splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky v trvaní aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

Po oznámení straty štátneho občianstva SR môže bývalý občan SR podať žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR. Žiadosť sa podáva osobne na tlačive „Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky“ spolu s tlačivom „Dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.“

V žiadosti je okrem všeobecných náležitostí potrebné uviesť, že žiadosť sa podáva z osobitných dôvodov a že osobitným dôvodom je skutočnosť, že žiadateľ je bývalý občan SR.

K žiadosti je potrebné priložiť: 

 • stručný životopis
 • doklad totožnosti (platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz alebo pas cudzieho štátu, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol)
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý, rozvedený alebo ovdovený)
 • doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte (doklad o pobyte na území SR)
 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov (odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov)
 • potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu

Ďalšie doklady v závislosti od toho, ktoré sa týkajú žiadateľa: 

 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov
 • výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópia pracovnej zmluvy
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu
 • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
 • potvrdenie o štúdiu
 • potvrdenie o poberaní dôchodku
 • potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie
 • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný

Žiadateľ môže byť v prípade potreby vyzvaný na doloženie ďalších dokumentov, okrem vyššie uvedených. Uvedené dokumenty je potrebné predložiť v originály alebo v osvedčených fotokópiách, pričom dokumenty vydané v cudzine musia byť úradne preložené a opatrené apostilou alebo superlegalizované.

Posudzovanie žiadosti

Okresný úrad, na ktorom bola žiadosť podaná žiadosť odošle na ďalšie konanie na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekciu verejnej správy, následne je žiadosť predložená ministrovi vnútra. Minister pri rozhodovaní o žiadosti prihliada na aj na skutočnosti, ktoré boli dôvodom straty štátneho občianstva SR a na spôsob a podmienky nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva, najmä na existenciu povoleného, evidovaného alebo registrovaného pobytu v cudzom štáte v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.

Na udelenie štátneho občianstva SR nie je právny nárok, avšak podľa telefonickej informácie z Okresného úradu Bratislava býva v praxi bývalým občanom SR štátne občianstvo v zásade udeľované.

Viac k tejto téme si prečítate aj v našom článku: Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Dvojité občianstvo

V súvislosti s opätovným nadobudnutím štátneho občianstva SR upozorňujeme, že ponechanie si štátneho občianstva SR a zároveň aj cudzieho štátneho občianstva je možné iba v prípade, že to umožňuje právna úpravy cudzieho štátu, ktorého občianstvo má byť ponechané spoločne so štátnym občianstvom SR, a teda že nadobudnutím štátneho občianstva SR nedôjde k strate štátneho cudzieho štátu.

Pobyt na území Slovenskej Republiky

Jednou z podmienkou znovu získania štátneho občianstva SR je mať udelený pobyt na území SR. V praxi sme sa stretli s tým, že bývalým občanom SR (v našom prípade občanom UK) bol udelený trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 45a ods.1 písm. b) zákona o pobyte cudzincov z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Žiadosť o pobyt si podávali na zastupiteľskom úrade SR spolu s podaním žiadosti o znovu nadobudnutie slovenského občianstva.

Prijatím novely zákona o štátnom občianstve účinnej od 1.4.2022:Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak žiadateľ nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov a predložil doklady v listinnej podobe preukazujúce tieto skutočnosti; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa žiadateľ na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.“

Nakoľko slovenský cestovný doklad bývalého občana Slovenskej republiky sa stáva neplatným dňom straty štátneho občianstva SR (teda dňom nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva), je pri pobyte na území Slovenskej republiky potrebné uplatniť postup, ktorý právna úprava pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky vyžaduje pre občanov štátu, ktorého občianstvo bývalý slovenský občan nadobudol.

Bližšie informácie k získaniu prechodného pobytu na účel zamestnania nájdete na našej webovej stránke (Prechodný pobyt na účel zamestnania). V prípade cudzincov z tretích krajín, policajný útvar má však na rozhodnutie o udelení pobytu 90 dní. Podaniu žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania predchádza povinnosť získania súhlasu úradu práce – potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta: Zamestnanie cudzinca v SR a prechodný pobyt na účel zamestnania.

Naše právne služby

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie