Kedy vzniká nárok na odchodné?

Odchodné ako pracovnoprávny inštitút predstavuje určitú formu odmeny zo strany zamestnávateľa za celú profesijnú kariéru zamestnanca pri jeho odchode do dôchodku. V zmysle Zákonníka práce ide o zákonný nárok zamestnanca, ktorý mu však patrí len v prípade prvého skončenia pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok. Teda odchodné v zmysle platnej právnej úpravy na rozdiel od odstupného slúži na iný účel za predpokladu splnenia podmienok upravených v Zákonníku práce.

V prípade záujmu o právne poradenstvo v oblasti pracovného práva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Podmienky poskytnutia odchodného

Zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, patrí odchodné avšak len pri prvom skončení pracovného pomeru a za predpokladu, že požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení.

V prípade predčasného starobného dôchodku nárok na odchodné vzniká zamestnancovi až vtedy, ak mu bol tento dôchodok priznaný zo strany Sociálnej poisťovne na základe jeho žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení.

Zákonník práce výslovne zakotvuje, že tento nárok na odchodné prislúcha zamestnancovi len od jedného zamestnávateľa. Z právnej úpravy Zákonníka práce vyplýva, že ak zamestnanec zomrie, tak na účely vzniku nároku na odchodné sa za deň skončenia pracovného pomeru považuje deň smrti zamestnanca.

Výška odchodného

Zákonník práce v súvislosti s výškou odchodného ustanovuje len minimálnu výšku odchodného v sume najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Priaznivejšia výška odchodného pre zamestnanca môže byť predmetom kolektívnej zmluvy, avšak tiež len za predpokladu, že ide o prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na niektorý z dôchodkov. V prípade, ak odchodné zamestnávateľ upraví v kolektívnej zmluve pre zamestnanca priaznivejšie ako ustanovuje Zákonník práce, tak tento záväzok zamestnávateľa obdobne ako v prípade odstupného tvorí záväznú časť kolektívnej zmluvy, ktorej sa zamestnanec môže domáhať aj súdnou cestou.

Nepriznanie odchodného

Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné v prípade, ak so zamestnancom okamžite skončí pracovný pomer podľa § 6á ods. 1 Zákonníka práce, teda z dôvodu, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin ako aj z dôvodu, že zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu. V prípade, ak by zamestnávateľ zamestnancovi chcel poskytnúť odchodné aj v týchto prípadoch, tak poskytnutie odchodného zo strany zamestnávateľa aj vo vyššie uvedených prípadoch je právne prípustné.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Nočná práca, výška príplatku

Dobrý deň, mám právo odmietnuť zamestnávateľovi prácu na nočné zmeny /12hod/, nakoľko mi je 52 rokov?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Poprosím o radu, zistili sme, že náš zamestnanec vykonáva tú istú činnosť ako naša firma, prakticky je to konkurencia. Ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Prestávky v práci

Zamestnávateľ nám v práci nanútil bez udania dôvodu a súhlasu zamestnancov 60 min. prestávku na oddych a stravovanie Zamestnávateľ nám...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie