Skúšobná doba – musí byť dohodnutá v pracovnej zmluve?

Otázka:

V pracovnej zmluve máme dohodnuté, že pracovná zmluva sa uzatvára bez skúšobnej doby. Čo keď ja ako zamestnanec by som chcela skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe, ale keďže ju máme vylúčenú v pracovnej zmluve nebude to možné? Je to vôbec legálne nemať skúšobnú dobu v pracovnej zmluve?

Odpoveď:

Zákonník prace hovorí, že skúšobnú dobu možno dohodnúť v pracovnej zmluve. Aj keď je neposkytnutie skúšobnej doby skôr ojedinelé, sme toho názoru, že Zákonník prácu umožňuje uzavretie pracovnej zmluvy aj bez toho, aby bola dohodnutá skúšobná doba, prípadne aby bola skúšobná doba v pracovnej zmluve rovno vylúčená. Ani odborná právna literatúra (Friedmannová, D. A kol: Zákonník práce – komentár. Wolters Kluwer. 2014) to priamo nevylučuje: Dohodnutie skúšobnej doby je pravidelnou obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy a v súčasnosti je skôr výnimkou, ak sa pracovný pomer uzavrie bez skúšobnej doby.

Do pozornosti dávame aj rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 6 Cz 12/83 a upozorňujeme, že skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť po vzniku pracovného pomeru dodatočne, prípadne so spätnou účinnosťou: „skušební doba (§ 31 zák. práce) nemůže být platně sjednána poté, co již vznikl pracovní poměr; nelze ji tedy dohodnout se zpětnou platností, nýbrž nejpozději toho dne, který byl sjednán jako den nástupu pracovníka do práce. 

Ustanovenia upravujúce skúšobnú dobu sú uvedené v § 45 Zákonníka práce, podľa ktorých V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.“