Skončenie pracovného pomeru zamestnancom zo zdravotných dôvodov

Jednotlivé spôsoby skončenia pracovného pomeru sú upravené v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákonník práce“).

V zmysle Zákonníka práce výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Zatiaľ čo u zamestnávateľa Zákonník práce taxatívne zakotvuje dôvody výpovede, u zamestnanca podobná právna úprava zakotvená nie je, a teda zamestnanec môže vypovedať pracovnú zmluvu v zásade z akýchkoľvek dôvodov, resp. aj bez uvedenia dôvodu

V prípade, že bola daná výpoveď, pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 a ods. 4 Zákonníka práce je výpovedná doba najmenej jeden mesiac, pričom ak výpoveď dáva zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej dva mesiace. 

V prípade vážnych zdravotných problémov zamestnanca do úvahy prichádza inštitút okamžitého skončenia pracovného pomeru. 

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba z dôvodov zakotvených v Zákonníku práce, a to v lehote jedného mesiaca, odkedy sa o dôvode pre okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť urobené písomne a musí obsahovať skutkové vymedzenie dôvodov okamžitého skončenia pracovného pomeru, a to dostatočne určito, aby ich nebolo možné zameniť s inými dôvodmi. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť v stanovenej lehote doručené zamestnávateľovi. 

V zmysle ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer ak „podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,“ a podľa písm. c) citovaného ustanovenia tiež v prípade, že „je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie“. 

Ak zamestnanec podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia, „musí ísť o nepriaznivý zdravotný stav takej intenzity, že z tohto dôvodu by ďalší výkon práce vážne ohrozil jeho zdravie. Uvedené skutočnosti musia jasne vyplývať z lekárskeho posudku.“ (BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár. SPRINT: Bratislava 2007, ISBN 978-80-89085-94, str. 515)                                                          

Od doručenia okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnávateľovi plynie lehota 15 dní na preloženie zamestnanca na inú vhodnú prácu, ktorú by mohol vykonávať s ohľadom na svoj zdravotný stav. Pokiaľ k preloženiu v stanovenej lehote nedôjde, pracovný pomer je ukončený. 

Uvedená 15-dňová lehota neznamená, že v jej priebehu zamestnanec je povinný vykonávať prácu, ktorá vážne ohrozuje jeho zdravie. Ak ho zamestnávateľ nepreradí na inú prácu hneď po doručení lekárskeho posudku, vzniká mu u zamestnávateľa prekážka v práci, za ktorú zamestnancovi patrí náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku.“ (BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár. SPRINT: Bratislava 2007, ISBN 978-80-89085-94, str. 515) 

Ak je život alebo zdravie zamestnanca bezprostredne ohrozené, vzniká zamestnancovi právo na okamžité skončenie pracovného pomeru. Vzhľadom na to, že vnímanie bezprostrednosti ohrozenia môže byť do značnej miery subjektívne, v prípadnom súdnom spore by posúdenie bolo predmetom znaleckého dokazovania. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď bez udania dôvodu

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, môže zamestnávateľ donútiť zamestnanca podať výpoveď, keď zamestnanec nemá záujem podať výpoveď. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď v dobe určitej

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie