Kúpna zmluva na byt

Aktualizované: 02.05.2019 | Vytvorené: 08.03.2017 |

Ak máte v pláne kupovať alebo predávať byt, nevyhnete sa uzatváraniu kúpnej zmluvy. Náležitosti, ktoré sa týkajú uzatvorenia kúpnej zmluvy na byt sú upravené zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Kúpna zmluva na byt

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti si zo zákona vyžaduje písomnú formu. Všetky podpisy na tejto zmluve musia byť osvedčené. Zmluvné strany sú viazané už podpisom zmluvy, avšak vlastnícke právo prechádza na nového majiteľa až dňom rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností  príslušnou správou katastra. Kúpna zmluva musí obsahovať všetky povinné náležitosti. Ak niektoré povinné náležitosti v zmluve chýbajú môže príslušná správa katastra nehnuteľností vklad prerušiť alebo zamietnuť. Je veľmi dôležité, aby nehnuteľnosť bola označená presne tak, ako je zapísaná na liste vlastníctva.

Prečítajte si aj: Ako neprísť pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti o peniaze.

Zmluva musí obsahovať označenie zmluvných strán, v tomto prípade predávajúci a kupujúci. Treba bližšie identifikovať zmluvné strany (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu/ názov, sídlo a IČO, ak ho má pridelené). Identifikačné údaje musia byť úplné.

Ďalej označenie nehnuteľnosti (katastrálne územie, označenie pozemku, označenie parcely, označenie druhu pozemku a jeho výmery, súpisné číslo stavby a parcelné číslo pozemku, kde je stavba postavená, číslo vchodu, číslo poschodia, číslo bytu, označenie spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na pozemku, a na priľahlom pozemku. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je potrebné uviesť aj podiel vyjadrený zlomkom k celku). Pri označovaní parciel treba dbať na to, aby sa nevynechal údaj, či ide o parcelu registra C alebo registra E.

Ak kupujú nehnuteľnosť manželia, v zmluve sa musí uviesť, že nehnuteľnosť nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Kúpna zmluva s návrhom na vklad nehnuteľnosti do katastra sa doručí na tú správu katastra, v ktorej územnom obvode sa nachádza daná nehnuteľnosť. Pri podávaní návrhu na vklad nie je podstatné, kto návrh podá. Môže ho podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Návrh na vklad sa podáva vždy v písomnej forme a obsahuje meno navrhovateľa, miesto jeho trvalého pobytu, adresu príslušnej správy katastra, číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, a treba uviesť aj fakt, že ide o kúpnu zmluvu. Správny poplatok sa uhrádza formou kolkov už pri podaní návrhu na vklad.

Zmluva môže obsahovať aj viac právnych úkonov, ktoré samozrejme treba všetky v návrhu označiť (napríklad ak jeden návrh bude obsahovať návrh na vklad vlastníckeho práva a súčasne aj návrh na vklad vecného bremena). Nie je potrebné každý právny úkon podávať na samostatnom návrhu.

Kúpna zmluva sa k návrhu prikladá v dvoch vyhotoveniach.

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti  sa nadobúda až dňom právoplatnosti rozhodnutia katastra o povolení vkladu.

V záujme právnej istoty je dobré v zmluve uviesť aj ďalšie náležistosti, aby sa vyhlo prípadným problémom a nedorozumeniam. A to hlavne spôsob úhrady kúpnej ceny, kto bude znášať náklady spojené s prevodom vlastníckého práva k nehnuteľnosti a určenie, ktorá zmluvná strana podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.