Kúpna zmluva na byt

Ak máte v pláne kupovať alebo predávať byt, nevyhnete sa uzatváraniu kúpnej zmluvy. Náležitosti, ktoré sa týkajú uzatvorenia kúpnej zmluvy na byt sú upravené zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti si zo zákona vyžaduje písomnú formu. Všetky podpisy na tejto zmluve musia byť osvedčené. Zmluvné strany sú viazané už podpisom zmluvy, avšak vlastnícke právo prechádza na nového majiteľa až dňom rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností  príslušnou správou katastra. Kúpna zmluva musí obsahovať všetky povinné náležitosti. Ak niektoré povinné náležitosti v zmluve chýbajú môže príslušná správa katastra nehnuteľností vklad prerušiť alebo zamietnuť. Je veľmi dôležité, aby nehnuteľnosť bola označená presne tak, ako je zapísaná na liste vlastníctva.

Zmluva musí obsahovať označenie zmluvných strán, v tomto prípade predávajúci a kupujúci. Treba bližšie identifikovať zmluvné strany (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu/ názov, sídlo a IČO, ak ho má pridelené). Identifikačné údaje musia byť úplné.

Ďalej označenie nehnuteľnosti (katastrálne územie, označenie pozemku, označenie parcely, označenie druhu pozemku a jeho výmery, súpisné číslo stavby a parcelné číslo pozemku, kde je stavba postavená, číslo vchodu, číslo poschodia, číslo bytu, označenie spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na pozemku, a na priľahlom pozemku. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov je potrebné uviesť aj podiel vyjadrený zlomkom k celku). Pri označovaní parciel treba dbať na to, aby sa nevynechal údaj, či ide o parcelu registra C alebo registra E.

Ak kupujú nehnuteľnosť manželia, v zmluve sa musí uviesť, že nehnuteľnosť nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Kúpna zmluva s návrhom na vklad nehnuteľnosti do katastra sa doručí na tú správu katastra, v ktorej územnom obvode sa nachádza daná nehnuteľnosť. Pri podávaní návrhu na vklad nie je podstatné, kto návrh podá. Môže ho podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Návrh na vklad sa podáva vždy v písomnej forme a obsahuje meno navrhovateľa, miesto jeho trvalého pobytu, adresu príslušnej správy katastra, číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, a treba uviesť aj fakt, že ide o kúpnu zmluvu. Správny poplatok sa uhrádza formou kolkov už pri podaní návrhu na vklad.

Zmluva môže obsahovať aj viac právnych úkonov, ktoré samozrejme treba všetky v návrhu označiť (napríklad ak jeden návrh bude obsahovať návrh na vklad vlastníckeho práva a súčasne aj návrh na vklad vecného bremena). Nie je potrebné každý právny úkon podávať na samostatnom návrhu.

Kúpna zmluva sa k návrhu prikladá v dvoch vyhotoveniach.

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti  sa nadobúda až dňom právoplatnosti rozhodnutia katastra o povolení vkladu.

V záujme právnej istoty je dobré v zmluve uviesť aj ďalšie náležistosti, aby sa vyhlo prípadným problémom a nedorozumeniam. A to hlavne spôsob úhrady kúpnej ceny, kto bude znášať náklady spojené s prevodom vlastníckého práva k nehnuteľnosti a určenie, ktorá zmluvná strana podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie