Môže cudzinec s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny pracovať?

Cudzinci z tretej krajiny, ktorí získali prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, nemôžu prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu na Slovensku pracovať. Výnimkou by bol prípad, ak by získali povolenie na zamestnanie z úradu práce. V tomto článku si priblížime jednotlivé kroky, ako povolenie na zamestnanie získať.

Nahláška voľného pracovného miesta

Prvým krokom je nahlásenie voľného pracovného miesta zo strany zamestnávateľa, ideálne na stránke istp.sk. V nahláške je potrebné si zvoliť možnosť výberu kandidáta v „spolupráci s úradom práce“ a nevyhnutnosťou je aj zaškrtnutie políčka „zamestnávateľ má záujem prijať do zamestnania príslušníka tretej krajiny.“ Nahláška musí byť zverejnená najmenej 10 pracovných dní. Odporúčame však nechať nahlášku VPM zverejnenú až do rozhodnutia zo strany úradu práce.

Upozorňujeme, že podmienka ovládania cudzieho jazyka nie je pri posudzovaní nahlášky vždy úradom práce akceptovateľná. „Ak zamestnávateľ stanoví pri nahlásenom VPM, na ktoré plánuje prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad práce nie je povinný pri výbere uchádzačov o zamestnanie zohľadniť túto podmienku, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.“ (zdroj: upsvr.sk)

Podanie Žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie

Najskôr na 11. pracovný deň po tom, ako je nahláška VPM zverejnená, je možné podanie žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na úrad práce príslušný podľa miesta výkonu práce. Podpis na žiadosti nemusí byť úradne overený.

Aktuálne znenie žiadosti nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

K žiadosti o povolenie na zamestnanie sa priložia nasledovné dokumenty:

  • kópia pasu cudzinca
  • kópiu dokladu o pobyte cudzinca preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny
  • prísľub na prijatie do zamestnania alebo pracovná zmluva
  • ak je žiadosť predkladaná budúcim zamestnávateľom, tak musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s týmto postupom, s overením pravosti podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade písomného splnomocnenia v cudzom jazyku sa vyžaduje jeho súdnoznalecký preklad. Ak si žiadosť podpíše sám cudzinec, toto kvázi splnomocnenie zo strany cudzinca sa nevyžaduje.
  • v prípade regulovaného povolania – rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo doklad o požadovanom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak

Úrad práce má na rozhodnutie o udelení povolenia na zamestnanie 20 pracovných dní.

Cudzinec s povolením prechodného pobytu na účel zamestnania môže vykonávať len pracovnú činnosť v zmysle podmienok uvedených na povolení na zamestnanie.

Povinnosti po získaní povolenia na zamestnanie

Zamestnávateľ má povinnosť v zmysle §23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti do 7 pracovných dní oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nástup/ukončenie alebo nenastúpenie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania (oznámenie zamestnávateľa [  RTF 51.2 kB]). K oznámeniu doloží kópiu pracovnej zmluvy.

Rovnako odporúčame oznámiť získanie povolenia na zamestnanie a začatie výkonu práce aj príslušnej cudzineckej polícii. 

Ďalšie prípady, kedy sa vyžaduje povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

  1. bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce)
  2. bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky
  3. má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny
  4. má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky
  5. ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO v trvaní najviac do 90 dní)

Vyšetrenie cudzincov pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: +421 948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie