Ako zrušiť vyživovaciu povinnosť, kam podať návrh

Otázka:

Chcem sa spýtať, že ako treba zrušiť vyživovaciu povinnosť, stačí ísť na súd a požiadať o to, alebo treba niečo napísať doma, nejaký návrh alebo ako to chodí?

Odpoveď:

Konanie o určenie / zrušenie vyživovacej povinnosti je osobitným druhom mimosporového konania, ktorý je upravený v § 111 a nasl. a § 154 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „CMP“). V zmysle ustanovení CMP nie je vylúčené urobiť podanie ústne do zápisnice priamo v podateľni daného súdu, avšak takýto postup sa v praxi nerealizuje. Odporúčame napísať písomný návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Do pozornosti však dávame odlišnú miestnu príslušnosť súdu (ide o súd, kam je potrebné písomný návrh adresovať) v závislosti od toho, či chcete zrušiť výživné na maloleté dieťa alebo plnoleté dieťa. 

Pokiaľ budete žiadať zrušenie vyživovacej povinnosti na maloleté dieťa, návrh sa podáva na súd v zmysle § 112 CMP: „Na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.“ Ak nie je príslušný súd známy alebo ak nemôže včas vykonať procesné úkony, koná súd, v ktorého obvode sa maloletý zdržuje. Len čo je to však možné, postúpi vec príslušnému súdu.“ Upozorňujeme, že miestna príslušnosť všeobecného súdu pri maloletých deťoch v otázke vyživovacej povinnosti sa určuje v prvom rade podľa okolností, ktoré tu boli v čase prvého rozhodovania súdu a trvá po celú dobu. Znamená to, že takto určený miestne príslušný súd bude rozhodovať vo všetkých ďalších veciach bez ohľadu na to, kde má dieťa aktuálne v čase začatia konania bydlisko. 

Pokiaľ budete žiadať zrušenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa, návrh sa podáva na súd v zmysle § 154  nasl. CMP: Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.“ Všeobecným súdom navrhovateľa je súd, kde má fyzická osoba adresu trvalého pobytu (ide o § 14 Civilného sporového poriadku). Navrhovateľom je osoba, ktorá návrh podáva.