Cirkevné anulovanie manželstva

Nie je ničím neobvyklým, ak snúbenci uzatvoria cirkevný sobáš, ale po istej dobe sa rozvedú. Jeden z manželov si nájde novú známosť a je v jeho záujme uzavrieť s ňou cirkevný sobáš. Tu však nastáva prekážka, ktorú je možné odstrániť anulovaním predošlého manželstva.

Cirkevné právo nepozná inštitút rozvodu manželstva. Keďže podľa Kán. 853: „Sviatostný zväzok manželstva nemôže byť po užívaní rozviazaný nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, iba smrťou.“ Podľa Kanonického kódexu do úvahy prichádzajú inštitúty odluka manželstva a jeho anulácia. Odlúčenie je stav, kedy manželia spolu nežijú a nevedú spoločnú domácnosť, ale manželský zväzok naďalej trvá a cirkevná autorita berie tento stav na vedomie a súhlasí s ním.

V prípade, že sa manželstvo anuluje, hľadí sa naň akoby vôbec nikdy nevzniklo. A tak jedine v prípade, ak došlo k anulácii prvého cirkevného manželstva, sú bývalí manželia (fakticky nimi nikdy neboli) oprávnení uzavrieť nové manželstvo.

Dôvody neplatnosti manželstva

Anulácia manželstva sa riadi normami kanonického práva, ktoré poznajú tri dôvody neplatnosti manželstva:

 • Nezachovanie formy manželstva – podľa Kán. 828 – § 1.: „Iba tie manželstvá sú platné, ktoré sa slávia podľa posvätného obradu pred miestnym hierarchom alebo miestnym farárom, alebo pred kňazom, ktorého delegoval jeden z nich a aspoň dvoma svedkami, ale podľa pravidiel vyjadrených v nasledujúcich kánonoch a pri neporušení výnimiek, o ktorých sa hovorí v Kán. 832 a 834, § 2.“
 • Zneplatňujúce manželské prekážky:
 • nedostatočný vek jedného z manželov,
 • predchádzajúca a trvalá impotencia niektorého z partnerov,
 • trvanie zväzku predchádzajúceho manželstva,
 • jeden z manželov je nepokrstený,
 • jeden z manželov zložil verejný doživotný sľub čistoty v rehoľnom inštitúte,
 • budúci manžel so zámerom uzavrieť manželstvo spôsobil smrť manželovi druhého z budúcich manželov, s ktorým sa chcel sobášiť, alebo vlastnej manželke,
 • pokrvenstvo – v priamej línii vždy a v bočnej línii do štvrtého stupňa,
 • švagrovstvo v priamej línii,
 • zákonné príbuzenstvo, ktoré vzniká adopciou a platí vždy v priamej línii a v druhom stupni bočnej línie,
 • prijatie sviatosti posvätného rádu, teda prijatie diakonátu so sľubom celibátu, presbyterátu, alebo episkopátu,
 • žena bola unesená alebo násilne zdržiavaná za účelom sobáša,
 • verejná mravopočestnosť, ktorá vzniká z neplatného manželstva alebo z verejného konkubinátu.
 • Nedostatočný súhlas manžela – Kanonický kódex pozná viacero spôsobov, napríklad ide o prípady, kedy napríklad jeden z manželov nemá dostatočné užívanie rozumu, jeden z manželov bol podvedený s cieľom získania súhlasu s manželstvom, jeden z manželov si myslí, že manželstvo nie je väzba na celý život a pod.

Postup anulácie manželstva

Ak manželstvo spĺňa kanonické dôvody na anuláciu manželstva, prvým krokom je návšteva farára v príslušnej farnosti. Farár s manželom prekonzultuje dôvody a možnosti. Zároveň vydá odporúčanie anulácie, ktorá tvorí prílohu k žalobe.

Žaloba na platnosť manželstva sa podáva na príslušný diecézny súd. Žalujúca strana má možnosť zvoliť si prvoinštančný súd z príslušných súdov.

Príslušnými súdmi sú súdy:

 • v mieste uzavretia manželstva,
 • v mieste bydliska manžela alebo 
 • v mieste bydliska manželky.

Prílohy k žalobe tvoria nasledovné dokumenty:

 • krstný list manželky,
 • krstný list manžela,
 • sobášny list z farského úradu,
 • kópia sobášnej zápisnice z farského úradu,
 • návrh na rozvod manželstva,
 • kópia rozsudku civilného súdu o rozvode manželstva,
 • súhrnná správa o priebehu známosti a manželstva,
 • odporúčanie miestneho farára,
 • iné dokumenty preukazujúce tvrdené skutočnosti (napr. lekárske správy…)

Po začatí konania súd ponúkne obom stranám možnosť zvoliť si advokáta z advokátov príslušných na danom súde, ktorý boli vymenovaný biskupom. Každý z manželov si zvolí dvoch svedkov, ktorí budú v konaní svedčiť.

Počas konania strany preukazujú tvrdené skutočnosti dôkazmi, vlastnou výpoveďou a výpoveďami svedkov. Rovnako tak môže byť do konania prizvaný znalec, ktorý vypracuje znalecký posudok.

Ak sa preukáže, že bol naplnený dôvod anulácie manželstva, príslušný diecézny súd rozhodne o jeho anulácii.

Kto môže byť cirkevný advokát?

V konaní o anulovanie manželstva strany zastupujú advokáti. Cirkevný advokát musí mať vyštudované vzdelanie aspoň v stupni ICLic. a byť dôveryhodný, následne mu cirkevná autorita udelí dobrovzdanie. Každý súd má svojich vlastných advokátov, z ktorých si môžu strany po začatí konania vybrať.  

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie