Rodinné právo

Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností k dieťaťu žijúcemu v cudzine

S konaním o rozvod manželstva už tradične súd prejednáva a upravuje práva a povinnosti rodičov k dieťaťu na čas po rozvode. V tomto článku si priblížime súdne rozhodnutie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Dedicske_pravo_36x36

Návrh na zvýšenie výživného

Pri konaní o rozvod manželstva, z ktorého sú maloleté deti, je toto konanie spravidla spojené aj s konaním o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup pri uzavretí manželstva s cudzincom z tretej krajiny

Postup pred uzavretím manželstva štátneho občana Slovenskej republiky s cudzincom upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návrh na rozvod manželstva

Jediná možnosť, ako zrušiť manželstvo za života oboch manželov je rozvod manželstva. Súd môže rozviesť manželstvo iba na základe návrhu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva

Slovenská právna úprava rozlišuje dve formy spoluvlastníctva – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V oboch prípadoch je možné vyporiadanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čo musí obsahovať návrh na rozvod manželstva?

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva Náležitosti návrhu na rozvod upravuje tak zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, ako aj zákon č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie vyživovacej povinnosti (výživné) rodiča k dieťaťu

Vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu je v praxi najčastejšie sa vyskytujúcou vyživovacou povinnosťou. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vyžiadanie sobášneho listu zo Slovenska

V prípade, že ste uzavreli manželstvo na území Slovenskej republiky a potrebujete sobášny list, no nachádzate sa v zahraničí, príp....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK