Rodinné právo

BSM – Kedy sa majetok po rozvode nemusí rozdeliť rovnakým dielom?

Uzavretím manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“), ktoré môže vzniknúť iba medzi manželmi. Najčastejším dôvodom zániku BSM je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Úprava styku rodiča s dieťaťom a výživného, ak rodičia spolu nežijú

Je všeobecne známe, že pokiaľ dochádza k rozvodu manželstva rodičov maloletých detí, súd v rozhodnutí o rozvode manželstva upravuje aj...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zúženie BSM počas trvania manželstva notárskou zápisnicou, poplatky

Zmena manželských dohôd zúženie a rozšírenie BSM  Ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Občiansky...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o vyporiadaní BSM a návrh na kataster

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je prioritným spôsobom vyporiadania majetkových vzťahov medzi manželmi podľa ustanovenia § 149 ods. 2 zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Rozvod cudzincov z EÚ na Slovensku

V otázke rozvodu manželstva v Slovenskej republike existuje síce vnútroštátna právna úprava podľa ustanovenia § 22 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zapretie otcovstva

Súčasný moderný život párov so sebou prináša situácie, keď nie je možné jednoznačne určiť, kto je otcom dieťaťa. Častokrát sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o vyporiadaní majetku medzi súrodencami

Pokiaľ sa majetok ocitne v podielovom spoluvlastníctve súrodencov, majú súrodenci právo majetok vyporiadať, pokiaľ nemajú záujem zotrvať v podielovom spoluvlastníctve...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Určenie otcovstva

Otázka preukazovania otcovstva je o poznanie náročnejšia ako určenie materstva, pretože vo všeobecnosti platí, že pater est incertus (otec je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK