Rozvod cudzincov z EÚ na Slovensku

V otázke rozvodu manželstva v Slovenskej republike existuje síce vnútroštátna právna úprava podľa ustanovenia § 22 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších právnych predpisov, ktorý upravuje rozhodné právo pri zrušení manželstva rozvodom. 

Aplikačnú prednosť pred týmito ustanoveniami má Nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len „Nariadenie Brusel IIa“). Nariadenie upravuje v článku 3 všeobecnú právomoc súdu, a to nasledovne: 

Vo veciach rozvodu manželstva majú právomoc súdy Slovenskej republiky v prípade, ak majú na území Slovenskej republiky:

  1. manželia obvyklý pobyt
  2. manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva
  3. má odporca obvyklý pobyt
  4. v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt
  5. má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu
  6. má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“

Okrem toho by bola daná právomoc Slovenskému súdu, ak by obaja manželia boli štátni príslušníci Slovenskej republiky, v prípade Veľkej Británie a Írska by postačovalo, ak by mali obaja manželia v Slovenskej republike „domicil“. 

Ustanovenie čl. 6 Nariadenia Brusel IIa ďalej upravuje výlučnú právomoc súdu. 

Manžela, ktorý:

  1. má obvyklý pobyt na území členského štátu; alebo
  2. je štátnym príslušníkom členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, má svoj „domicil“ na území jedného z týchto členských štátov, možno žalovať v inom členskom štáte iba v súlade s článkami 3, 4 a 5

Pojem obvyklý pobyt nie je legálne definovaný. Obvyklý pobyt nie je trvalý pobyt či bydlisko, ale nemožno vylúčiť, že sú totožné. Je to miesto, kde osoba má centrum, ťažisko svojho života, svojich záujmov s ohľadom na svoj rodinný, pracovný či sociálny život. Úmysel osoby niekde žiť nie je jediným, ani dostatočným či rozhodujúcim prvkom pre posúdenie obvyklého pobytu (na rozdiel od bydliska). 

Z uvedeného vyplýva, že založenie príslušnosti Slovenského súdu by vyžadovalo splnenie podmienok určených v Nariadení Brusel IIa.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ne(vy)sporiadanie bsm po troch rokoch od rozvodu

S bývalým manželom sme už viac ako štyri roky rozvedení bez toho, aby sme vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo. Dohodnúť sa však nevieme....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Na ktorý kataster podať návrh na vklad pri nehnuteľnostiach v dvoch okresoch?

Uzavreli sme s bývalým manželom dohodu o vyporiadaní BSM. Jej predmetom boli aj dve nehnuteľnosti v rôznych okresoch. Môžeme návrh na vklad ohľadne...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie