Náležitosti žaloby od 1.7.2016 podľa nového Civilného sporového poriadku

Žaloba je procesný úkon, ktorým sa uplatňuje právo na súdnu ochranu ohrozeného alebo porušeného práva. Žaloba je podaním vo veci samej, čo znamená, že ide o podanie, ktoré sa týka merita veci.

Až do účinnosti novej právnej úpravy civilného procesu bolo možné podanie určené súdu urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podľa súčasnej právnej úpravy je možné podanie urobiť len písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Náležitosti žaloby

Žaloba musí spĺňať všeobecné náležitosti podania, ktoré musí spĺňať každé podanie určené súdu, a to: 

  • uvedenie súdu, ktorému je určená
  • kto ju robí, – ktorej veci sa týka
  • čo sa ňou sleduje
  • podpis toho, kto ju podáva

Podľa novej právnej úpravy nie je potrebné podanie datovať.

Žaloba ako osobitný druh podania musí spĺňať aj osobitné náležitosti upravené v § 132 Civilného sporového poriadku. Osobitnými náležitosťami žaloby sú: 

  • uvedenie strán
  • pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností
  • označenie dôkazov na ich preukázanie
  • žalobný návrh

Označenie strán

Civilný sporový poriadok nahradil pojem účastníci konania pojmom strany v konaní, ktorými sú žalobca a žalovaný. Ustanovenie § 133 Civilného sporového poriadku uvádza povinné údaje, ktorými sa strany konania označujú.

Fyzická osoba sa v žalobe označuje menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným číslom. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy musela žaloba obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov a údaj o štátnom občianstve.

To znamená, že oproti predchádzajúcej úprave je žalobca povinný uviesť aj dátum narodenia, prípadne rodné číslo, alebo iný identifikačný údaj strán. Tieto údaje sú totožné pre fyzickú osobu podnikateľa, aj pre fyzickú osobu nepodnikateľa. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľ, nemusí byť označená miestom podnikania, tak ako to bolo v predchádzajúcej právnej úprave. Oproti úprave v OSP nie je nutné uvádzať ani štátne občianstvo strán.

Označenie strany konania, ak ide o právnickú osobu, sa prakticky nezmenilo. Žaloba musela obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Tieto údaje sa vyžadujú aj podľa novej právnej úpravy.

Ak bola účastníkom zahraničná osoba, podľa OSP k návrhu musel byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Povinnosť pripojenia výpisu z registra zahraničnej právnickej osoby CSP nevyžaduje, vyžaduje však rovnaké údaje, ako v prípade slovenskej právnickej osoby.

Štát sa v žalobe označuje uvedením jeho názvu a názvu štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktorá zaňho koná. Štátny orgán sa označuje uvedením jeho názvu.

Fakultatívne náležitosti označenia strán konania

Ustanovenie § 136 CSP upravuje fakultatívne náležitosti označenia strán konania, ktorých neuvedenie nespôsobuje vadu žaloby. Takýmito údajmi sú telefónne číslo a elektronická adresa žalobcu, prípadne jeho zástupcu, ako aj osôb, ktorých výsluch ako dôkazný prostriedok žalobca označil. Nejde však o povinný údaj a žalobca je povinný tieto údaje označiť len v prípade, že o nich má vedomosť.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie