Námietky proti exekúcii – čo možno v námietkách uviesť?

Lehota na podanie námietok

Námietky je možné podať len v lehote do 14 dní odo dňa, kedy bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie.

Aké skutočnosti možno v námietkách uviesť?

Je potrebné upozorniť, že v námietkách nemožno uvádzať dôvody, ktoré vznikli pred vydaním exekučného titulu. Tieto skutočnosti mohol uplatniť povinný v predchádzajúcom (súdnom) konaní.

V námietkách je možné uviesť len:

  • skutočnosti preukazujúce zánik vymáhaného nároku alebo
  • skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku, alebo
  • iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná

Rovnako je možné namietať, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

Na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.

Lehota na rozhodnutie o námietkách

Povinný doručuje námietky proti exekúcii exekútorovi. O podaných námietkách však rozhoduje súd. Námietky proti exekúcii doručí exekútor súdu do piatich dní od ich doručenia povinným. Súd o námietkách rozhodne najneskôr do 60 dní od ich doručenia.

Rozhodnutie o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie, o námietkach netreba rozhodnúť.

Späťvzatie námietok proti exekúcii

Podané námietky proti exekúcii môže povinný zobrať späť. Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie a o námietkach sa nerozhoduje.

Súdny poplatok za námietky proti exekúcii

Súdny poplatok za námietky proti exekúcii sa nevyrubuje. Poplatok za vznesenie námietok proti exekúcii bol vo výške 6% z vymáhaného nároku zrušený nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 109/2011 z 11. júla 2012 účinný od 4. októbra 2012.

Podľa tohto nálezu: “Položka 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní (Sadzobníka súdnych poplatkov) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.”

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Požičal som peniaze, ako ich mám vymáhať?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, jedna osoba si odo mňa požičala peniaze na základe ústnej dohody s lehotou...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Návrh na vykonanie exekúcie

Podľa zákona žalobca je povinný zaslať žalovanej výzvu na zaplatenie dlhu pred exekúciou. Ktorý zákon to predpisuje?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie