Nároky vlastníka pozemku pri umiestnení elektrického vedenia

Prípady, kedy zákon pripúšťa obmedzenie vlastníckeho práva sú zakotvené aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o energetike“), ktorý priznáva viaceré oprávnenia držiteľovi povolenia na podnikanie v energetike alebo ním poverenej osobe.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o energetike je držiteľ povolenia na podnikanie v energetike oprávnený zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

O povolení takýchto stavieb, o podmienkach ich uskutočnenia a prevádzkovania na cudzom pozemku rozhoduje príslušný stavebný úrad, pričom držiteľovi povolenia na podnikanie v energetike vznikne oprávnenie na uskutočnenie uvedených stavieb odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.

Vecné bremeno

Oprávnenia držiteľa povolenia na podnikanie v energetike zodpovedajú povinnostiam vlastníkov dotknutých nehnuteľností, ktoré majú charakter vecných bremien. Pri vzniku vecného bremena sa za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľa oprávnenia na podnikanie v energetike poskytuje náhrada.

Primeraná jednorazová náhrada

Vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká v zmysle ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o energetike nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena. Nárok na náhradu si vlastník nehnuteľnosti môže uplatniť u držiteľa povolenia na podnikanie v energetike alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, kedy sa vlastník o uplatnení vecného bremena dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Pokiaľ si vlastník neuplatní právo na náhradu v uvedenej lehote, jeho právo zanikne.

Pokiaľ sa držiteľ povolenia na podnikanie v energetike a vlastník nehnuteľnosti nedohodnú na výške primeranej jednorazovej náhrady, môže sa ktorýkoľvek z nich obrátiť na súd, aby o výške náhrady rozhodol, pričom podanie na súd je potrebné uskutočniť do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia na podnikanie v energetike.

Držiteľ povolenia na podnikanie v energetike je povinný vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti písomne oznámiť vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Náhrada škody

Pokiaľ by v dôsledku výkonu práv držiteľa oprávnenia na podnikanie v energetike alebo ním poverenej osobe vznikla vlastníkovi nehnuteľnosti aj ďalšia škoda (okrem zníženia hodnoty nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia vecného bremena), má vlastník nehnuteľnosti nárok na náhradu škody podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnenia

Okrem vyššie opísaného nároku na náhradu je vlastník dotknutej nehnuteľnosti v zmysle zákona o energetike oprávnený požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o vydanie rozhodnutia o zániku oprávnení držiteľa povolenia na podnikanie v energetike, vrátane oprávnenia zriaďovania stavieb na cudzom pozemku v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona o energetike.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydá rozhodnutie o zániku oprávnenia ak príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v stanovisku nepreukáže úradu opodstatnenosť zachovania elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia z pohľadu preukázateľných súčasných alebo budúcich potrieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy, elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie umiestnené na nehnuteľnosti dotknutého vlastníka nie je najmenej päť rokov využívané na distribúciu elektriny do odberných miest odberateľov elektriny pripojených k distribučnej sústave prostredníctvom takého elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia a súčasne dotknutí odberatelia elektriny v lehote určenej vo výzve Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na vyjadrenie nepreukážu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví opodstatnenosť pripojenia ich odberných miest.

K žiadosti o vydanie rozhodnutia je vlastník nehnuteľnosti povinný pripojiť stanovisko príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Oprávnenie držiteľa oprávnenia na podnikanie v energetike zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Podľa prechodných ustanovení zákona o energetike jeho prijatím nie sú dotknuté oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou zákona o energetike. Lehota na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu za vecné bremeno zodpovedajúce elektrickému stĺpu na pozemku začína plynúť odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností len pri tých zákonných vecných bremenách, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti zákona a energetike, teda po 01.09.2012.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie