Notárska úschova alebo vinkulácia

Aktualizované: 02.05.2019 | Vytvorené: 08.11.2013 |

Notárska úschova a vinkulácia sú často využívanými spôsobmi úhrady kúpnej ceny. Kúpa a predaj nehnuteľností je často spájaný s otázkou, ako nastaviť spôsob platby kúpnej ceny, aby boli chránené tak peniaze kupujúceho, ako aj záujem predávajúceho, aby finančné prostriedky za nehnuteľnosť boli naozaj uhradené.

Notárska úschova alebo vinkulácia

Obsah

Vinkulácia Notárska úschova Notárska úschova chráni pred exekútorom

Vinkulácia

Vinkulácia kúpnej ceny znamená účelové obmedzenie dispozičného práva kupujúceho k finančným prostriedkom na účte v banke. Predávajúci tak po zložení kúpnej ceny na vinkulovaný účet bude mať obmedzené právo s finančnými postriedkami nakladať. Jednoducho povedané, kupujúci zriadi v banke bankový účet, na ktorý vloží peňažné prostriedky, ktoré budú vyplatené bankou predávajúcemu po splnení podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Najčastejšou podmienkou býva predloženie listu vlastníctva banke, na ktorom ako vlastník nehnuteľnosti figuruje kupujúci. Kupujúci a predávajúci si však môžu dohodnúť aj iné podmienky, napríklad predloženie kolaudačného rozhodnutia na inžinierske siete a pod.

Na základe predloženej kúpnej zmluvy pripraví zmluvu o vinkulácii banka. Zmluva, ktorou sa zriaďuje vinkulácia, obsahuje najmä prísľub kupujúceho obmedziť nakladanie s peňažnými prostriedkami na jeho účte. V zmluve o vinkulácii sa ďalej určí výška finančných prostriedkov, ktoré budú blokované, ako aj doba, počas ktorej bude kúpna cena vinkulovaná. Dôležité je tiež určenie podmienok, po ktorých splnení banka uvoľní kúpnu cenu v prospech predavajúceho.

Nakladanie s peňažnými prostriedkami zloženými na vinkulovaný účet je možné len so súhlasom predávajúceho. Tým má predávajúci istotu, že finančné prostriedky sú preňho pripravené.

Poplatky bánk za zriadenie vinkulovaného účtu sa pohybujú od približne 25 EUR a sú určené buď jednorázovou, pevne určenou sumou alebo ako percento v závislosti od výšky vinkulovanej sumy.

Prečítajte si aj: Ako neprísť pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti o peniaze.

Notárska úschova

O zriadenie notárskej úschovy je možné požiadať ktoréhokoľvek notára. Po oznámení čísla účtu notára prevedie kupujúci peňažné protriedky na tento účet. O zložení kúpnej ceny spíše notár notársku zápisnicu. Notárska zápisnica obsahuje aj presné podmienky, po ktorých splnení vydá notár kúpnu cenu predávajúcemu.

Poplatok za zriadenie notárskej úschovy sa určí podľa vyhlášky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov a predstavuje:

pri základe nepresahujúcom 3 319,39 EUR 23,24 EUR
pri základe nad 3 319, 39 eura do 16 596, 96 eura vrátane 49,79 EUR
pri základe nad 16 596, 96 eura do 33 193, 92 eura vrátane 99,58 EUR
pri základe nad 33 193, 92 eura do 331 939, 19 eura vrátane 165,97 EUR
pri základe presahujúcom sumu 331 939, 19 eura 331,94 EUR
Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami 33,19 EUR


Notárska úschova chráni pred exekútorom

V porovnaní s notárskou úschovou, pri vinkulácii môže vzniknúť problém, ak je na kupujúceho začatá exekúcia. V tomto prípade môže exekútor siahnuť na finančné prostriedky zložené kupujúcim na vinkulovanom účte a tento účet exekútor zablokuje rovnako ako bežný bankový účet. Notárska úschova kúpnu cenu pred exekútorom uchráni.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.