Novela Obchodného zákonníka prinesie novú formu kolektívneho investovania

S účinnosťou od 18.03.2016 dôjde v dôsledku prijatia zákona č. 361/2015 Z.z. k novelizácii zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1993 Obchodného zákonníka, konkrétne v časti upravujúcej akciové spoločnosti a ďalších zákonov. Novelizácia prinesie viaceré zmeny, ktorých cieľom bude umožniť využívanie nových foriem kolektívneho investovania a s tým súvisiacich činností. V praxi to bude znamenať zavedenie nového typu investičných fondov s premenlivým základným imaním, v Európskej únii všeobecne známych pod skratkou SICAV (Société d'investissement à Capital Variable).

Základná charakteristika akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním

Investičný fond s premenlivým základným imaním je akciová spoločnosť (a ako akciová spoločnosť teda disponuje aj vlastnou právnou subjektivitou) s premenlivým základným imaním podľa Obchodného zákonníka, ktorú možno založiť len na účely vykonávania kolektívneho investovania podľa osobitného predpisu. Základné imanie akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním je rozvrhnuté na určitý počet akcií bez menovitej hodnoty. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním sa rovná jej čistému obchodnému imaniu. Minimálna výška základného imania je 125 000 eur (stanovy môžu určiť vyššiu výšku základného imania), ak osobitný predpis neustanoví inak.

Akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním nemožno založiť na základe výzvy na upisovanie akcií, nevytvára rezervný fond, nesmie vydávať iné cenné papiere ako akcie.

V zmysle zákona nesmie poskytovať úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť, a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet, len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

V čom spočívajú špecifiká akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním?

Najväčším špecifikom takéhoto typu investičného fondu je možnosť vytvárať tzv. podfondy (avšak už bez vlastnej právnej subjektivity), ktoré predstavujú účtovne oddelené časti majetku a záväzkov investičného fondu s vlastnými investičnými akciami. Vďaka takejto osobitej úprave nie sú v prípade možného neúspechu jedného podfondu, z dôvodu ich oddelenosti, priamo ohrozené aj ostatné podfondy. Investor teda nielenže nie je nútený podieľať sa na všetkých investičných zámeroch celého fondu, ale sám si vyberá jednotlivé podfondy podľa želaného druhu investície a zároveň tak nesie riziko svojej investície len v rámci vybraného podfondu.

V našich podmienkach bolo doposiaľ možné využívať podobný princíp investovania v rámci zahraničných fondov, ktoré boli distribuované na základe tzv. európskeho pasu. Akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním sú pre svoje nesporné výhody bežne využívané vo vyspelých krajinách a od roku 2014 je možné vytvárať ich už aj v Českej republike.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie