Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) nie je živnosťou.  

Živnosťou je len predmet podnikania Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime, ktorý je zaradený  do  prílohy č. 2  živnostenského zákona medzi viazané živnosti.  

Odborná spôsobilosť pre živnosť  sa preukazuje:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo,
b) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo,
c) stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár,
d) nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo
e) úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva.